อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุในการ ใช้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 60 เป็นต้นไป

รายการค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ บัตรเครดิต
(กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า)
สินเชื่อบุคคลภายใต้กำกับ
(กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์คาร์ด
และกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า)
สินเชื่อบุคคลภายใต้กำกับ
(เซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์)
1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ      

1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี *ภายใต้เงื่อนไขบริษัทโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

บัตรหลัก บัตรเสริม
ไม่มี ไม่มี

คลาสสิค คาร์ด

300 บาท 150 บาท
   

โกลด์ คาร์ด/แพลทินัม คาร์ด

500 บาท 250 บาท
   

1.3 ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน แบบลดต้นลดดอก (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)และค่าปรับกรณีชำระคืนก่อนกำหนดของสินเชื่อแบบมีเงื่อนไข

สูงสุดไม่เกิน 18% ต่อปี (ดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสูงสุด ไม่เกิน 3% ต่อปี) สินเชื่อผ่อนชำระ 0% - 28% ต่อปี
สินเชื่อเงินสด 16% - 28% ต่อปี
(ดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสูงสุด ไม่เกิน 13% ต่อปี)
สินเชื่อผ่อนชำระ 0% - 28% ต่อปี
สินเชื่อเงินสด 16% - 28% ต่อปี
(ดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสูงสุด ไม่เกิน 13% ต่อปี)

1.4 ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้

ไม่มี ไม่มี ไม่มี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน เริ่มคิดจากวันที่บันทึกรายการ ผ่อนชำระสินค้าและโอนยอดคงค้างสินเชื่อ: เริ่มคิดจากวันที่บันทึกรายการการเบิกถอนเงินสด: เริ่มคิดจากวันที่ทำรายการ ผ่อนชำระสินค้าและโอนยอดคงค้างสินเชื่อ: เริ่มคิดจากวันที่บันทึกรายการการเบิกถอนเงินสด: เริ่มคิดจากวันที่ทำรายการ
ระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย สูงสุด 50 วันนับจากวันสรุปยอดรายการ ไม่มี ไม่มี
อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด แต่ละเดือน (ไม่น้อยกว่า 500 บาท) ผ่อนชำระเป็นรายเดือนๆละเท่าๆกัน หรือ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดแต่ละเดือน (ไม่น้อยกว่า 500 บาท) ผ่อนชำระเป็นรายเดือนๆละเท่าๆกัน หรือ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดแต่ละเดือน (ไม่น้อยกว่า 500 บาท)
2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ      

2.1 ค่าอากรแสตมป์

ไม่มี 1 บาทต่อทุกๆ วงเงินที่อนุมัติ 2,000 บาท และเศษของ 2,000 บาท (เรียกเก็บเพียงครั้งเดียวเมื่อมีการใช้ในครั้งแรก) 1 บาทต่อทุกๆ วงเงินที่อนุมัติ 2,000 บาท และเศษของ 2,000 บาท (เรียกเก็บเพียงครั้งเดียวเมื่อมีการใช้ในครั้งแรก)
3. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น      

3.1 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน**

ชำระโดยการหักบัญชีธนาคาร*

(กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด)

ธ.กรุงศรีอยุธยา

ไม่มี

ธ.กรุงไทย / ธ. กรุงไทย / ธ.กสิกรไทย

ไม่มี

ธ.กรุงเทพ / ธ.ไทยพาณิชย์ /ธ.ทหารไทย

ไม่มี

ธ.ยูโอบี

ไม่มี

ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

(กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด)

ธ.กรุงศรีอยุธยา

ไม่มี

ธ.ไทยพาณิชย์

15 บาท/20 บาท/ครั้ง

ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย

15 บาท/30 บาท/ครั้ง

ธ.ทหารไทย

10 บาท/30 บาท /ครั้ง

ชำระที่จุดบริการรับชำระ

(กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด)

ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย Pay at Post

10 บาท/10 บาท/ครั้ง

เทสโก้โลตัสทุกสาขา

10 บาท/10 บาท/ครั้ง

mPay Station

10 บาท/10 บาท/ครั้ง

เคาน์เตอร์ CenPay

10 บาท/10 บาท/ครั้ง ฟรี

ศูนย์บริการทีโอที ที่มีสัญลักษณ์ JUST PAY

10 บาท/15 บาท/ครั้ง

เคาน์เตอร์เซอร์วิส

15 บาท/15 บาท/ครั้ง

ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ

(กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด)

True Money (รหัสบริษัท FC)

10 บาท/10 บาท/ครั้ง

mPay Application หรือ mPay online (รหัสบริษัท 489)

10 บาท/10 บาท/ครั้ง

3.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต*

12 บาท/ครั้ง

3.3 ค่าปรับหักบัญชีไม่ผ่าน ในกรณีหักเงิน ผ่านบัญชีธนาคาร

(กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด)

ธ.กรุงไทย

5 บาท/10 บาท/ครั้ง

ธ.ไทยพาณิชย์

10 บาท/10 บาท/ครั้ง

ธ.กสิกรไทย / ธ.ยูโอบี

10 บาท/20 บาท/ครั้ง

3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้*

100 บาท/งวด สำหรับยอดค้างชำระ 1, 2 และ 3 งวด

3.5 ค่าใช้จ่ายการเบิกสินเชื่อจากเครื่องเอทีเอ็ม***

(กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด)

กรุงศรีอยุธยา

10 บาท / ครั้ง

เครื่องเอทีเอ็ม ในเครือข่าย เอทีเอ็มพูล

ตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 20 บาท/ครั้ง

เครื่องเอทีเอ็ม ในเครือข่าย พลัส

ตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40 บาท/ครั้ง
4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ  

4.1 ค่าปรับเช็คคืน

ไม่มี

4.2 ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด/ทดแทนบัตรเดิม*

กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า 200 บาท ต่อครั้ง
กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์คาร์ด 100 บาท ต่อครั้ง
100 บาท ต่อครั้ง

4.3 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชี*

50 บาท / ครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4.4 ค่าออกรหัสเอทีเอ็มใหม่แทนรหัสเดิม

50 บาท

4.5 ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย/ ขอตรวจสอบรายการ*

200 บาท / ครั้ง ไม่มี
5. ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน**** ไม่เกิน 2.5% ของยอดค่าใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ (เฉพาะบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด)  

หมายเหตุ:บริษัทฯสงวนสิทธิ์อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีประวัติ สถานภาพบัญชี และคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำนหดเท่านั้น
* อัตราที่ระบุข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรแต่ละประเภท บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีในอัตราที่ระบุข้างต้นในกรณีที่บัญชีของสมาชิกมียอดใช้จ่ายรายปีรวมไม่ถึง 18,000 บาท
** ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เรียกเก็บจริงโดยผู้ให้บริการรับชำระเงิน
*** หากท่านมีการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มที่อยู่ภายใต้เครือข่ายมากกว่า 1 เครือข่าย การเก็บค่าใช้จ่ายจะเก็บเพียงเครือข่ายเดียว / ครั้ง ตามลำดับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1) เครือข่ายธ.กรุงศรีอยุธยา 2) เครือข่ายเอทีเอ็มพูล 3) เครือข่ายพลัส สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-2345-6789 **** รายการใช้จ่ายหรือถอนเงินสดในสกุลเงินตราต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่วีซ่าเรียกเก็บมายังบริษัท (ตามรายละเอียดในใบสมัครหรือสัญญาการใช้บัตร) และจะมีการคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินตามอัตราที่ระบุในตารางค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบในกรณีดังกล่าว

สำหรับรายการสินเชื่อที่สมาชิกได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในกรณีที่สมาชิกไม่ชำระค่างวด หรือชำระไม่ครบถ้วน ตรงตามกำหนดอัตราดอกเบี้ยของสมาชิกจะมีการเปลี่ยนกลับเป็น "อัตราดอกเบี้ยปกติ" (ดอกเบี้ย 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 13% ต่อปี) 

ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ดังกล่าว กรุณาชำระเงินให้ครบถ้วนตรงตามกำหนด โดยเมื่อสมาชิกได้ชำระเงินครบตรงตามกำหนดแล้ว สมาชิกจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเดิม

อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่