อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ

อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุในการ ใช้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. 64 เป็นต้นไป

รายการค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ อัตราค่าบริการ/ ค่าปรับ (บาท)
บัตรเครดิต
(กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า)
สินเชื่อบุคคลภายใต้กำกับ

(กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์คาร์ด,
กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์,
กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า,
บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์,
บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์,
บัตรเมกาโฮม เฟิร์สช้อยส์)

1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ    

1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ไม่มี ไม่มี

1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรกไม่มี *ภายใต้เงื่อนไขบริษัทโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

บัตรหลัก บัตรเสริม
ไม่มี

แพลทินัม คาร์ด

500 บาท 250 บาท
 

1.3 ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน แบบลดต้นลดดอก (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด) และค่าปรับกรณีผิดนัดชำระ

สูงสุดไม่เกิน 16% ต่อปี สินเชื่อผ่อนชำระ 0 - 25% ต่อปี
สินเชื่อเงินสด 16 - 25% ต่อปี

- ดอกเบี้ย

สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี

- ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

สูงสุดไม่เกิน 1% ต่อปี สูงสุดไม่เกิน 10% ต่อปี

      1.4 ค่าปรับกรณีชำระคืนก่อนกำหนดของสินเชื่อ

ไม่มี ไม่มี

      1.5 ค่าปรับในการชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนด

ไม่มี ไม่มี

วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

เริ่มคิดจากวันที่บันทึกรายการ ผ่อนชำระสินค้าและโอนยอดคงค้างสินเชื่อ: เริ่มคิดจากวันที่บันทึกรายการการเบิกถอนเงินสด: เริ่มคิดจากวันที่ทำรายการ

ระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย

สูงสุด 50 วันนับจากวันสรุปยอดรายการ ไม่มี

อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ

10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีแต่ละเดือน ผ่อนชำระเป็นรายเดือนๆละเท่าๆกัน หรือ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดแต่ละเดือน
2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ    

2.1 ค่าอากรแสตมป์

ไม่มี 1 บาทต่อทุกๆ วงเงินที่อนุมัติ 2,000 บาท และเศษของ 2,000 บาท (เรียกเก็บเพียงครั้งเดียวเมื่อมีการใช้ในครั้งแรก)
3. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น    

3.1 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน**

ชำระโดยการหักบัญชีธนาคาร

 

ธ.กรุงศรีอยุธยา / ธ.กรุงไทย / ธ.กสิกรไทย / ธ.กรุงเทพ / ธ.ไทยพาณิชย์ / ธ.ทหารไทยธนชาต / ธ.ยูโอบี

ไม่มี

ชำระผ่านช่องทางธนาคาร

(กรุงเทพและปริมณฑล/ต่างจังหวัด)

ธ.กรุงศรีอยุธยา

ฟรี

ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย

15 บาท / 30 บาท / ครั้ง

ธ.ทหารไทยธนชาต

10 บาท / 30 บาท / ครั้ง

ธ.ไทยพาณิชย์

15 บาท / 20 บาท / ครั้ง

ชำระที่จุดบริการรับชำระ

(กรุงเทพและปริมณฑล/ต่างจังหวัด)

ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย Pay At Post

10 บาท / 10 บาท/ ครั้ง

โลตัส ทุกสาขา

10 บาท / 10 บาท/ ครั้ง

mPay Station

10 บาท / 10 บาท/ ครั้ง

เคาน์เตอร์ CenPay powered by บุญเติม

10 บาท / 10 บาท/ ครั้ง
(บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ ฟรี)

เคาน์เตอร์เซอร์วิส

15 บาท / 15 บาท/ ครั้ง

ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ

(กรุงเทพและปริมณฑล/ต่างจังหวัด)

ผ่านบริการ True Money (รหัสบริษัท FC)

10 บาท / 10 บาท/ ครั้ง

ผ่านบริการ MPay (รหัสบริษัท 489)

10 บาท / 10 บาท/ ครั้ง

3.2 ค่าปรับหักบัญชีไม่ผ่าน ในกรณีหักเงินผ่านบัญชีธนาคาร

(กรุงเทพและปริมณฑล/ต่างจังหวัด)

ธ.กรุงไทย

5 บาท / 10 บาท / ครั้ง

ธ.ไทยพาณิชย์

10 บาท / 10 บาท / ครั้ง

ธ.กสิกรไทย / ธ.ยูโอบี

10 บาท / 20 บาท / ครั้ง

3.3 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้*

50 บาทต่องวด สำหรับยอดค้างชำระ 1 งวด และ
100 บาทต่องวด สำหรับยอดค้างชำระ 2 งวด และ 3 งวด

3.4 ค่าใช้จ่ายการเบิกสินเชื่อจากเครื่องเอทีเอ็ม***

(กรุงเทพและปริมณฑล/ต่างจังหวัด)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

10 บาท/ ครั้ง (กรุงเทพและปริมณฑล/ต่างจังหวัด)

เครื่องเอทีเอ็ม ในเครือข่าย เอทีเอ็มพูล

ตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 20 บาท/ ครั้ง

เครื่องเอทีเอ็ม ในเครือข่าย พลัส

ตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40 บาท/ ครั้ง
4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ    

4.1 ค่าปรับเช็คคืน

ไม่มี

4.2 ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด*

200 บาท/ ครั้ง 100 บาท/ ครั้ง

4.3 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชี*

50 บาท/ ครั้ง

4.4 ค่าออกรหัสเอทีเอ็มใหม่ทดแทนรหัสเดิม

50 บาท/ ครั้ง

4.5 ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ*

200 บาท/ ครั้ง ไม่มี
5. ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน**** ไม่เกิน 2.5% ของยอดค่าใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ  

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ที่เกี่ยวกับสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้กำกับ ของสินเชื่อกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บิซ ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 64 เป็นต้นไป

รายการค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้กำกับ
(สำหรับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บิซ)
1. ดอกเบี้ย แบบลดต้น ลดดอก สูงสุดไม่เกิน 33% ต่อปี
2. อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ชำระคืนขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีแต่ละเดือน
3. ช่องทางการชำระเงิน

3.1  ชำระคืนโดยหักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ธ. กรุงศรี

ฟรี

3.2  ชำระที่เคาน์เตอร์ ธ. กรุงศรี ทั่วประเทศ

ไม่มี

3.3  ชำระที่เครื่องเอทีเอ็ม ธ. กรุงศรี ทั่วประเทศ

ไม่มี

3.4  ชำระผ่าน Krungsri Phone 1572

ไม่มี

3.5  ชำระผ่าน Krungsri Online

ไม่มี

3.6  ชำระผ่าน Krungsri Mobile App (KMA)

ไม่มี

3.7  ชำระคืนที่เคาน์เตอร์ชำระเงินที่มีเครื่องหมาย เคาน์เตอร์เซอร์วิส

ไม่มี


หมายเหตุ : บริษัทฯสงวนสิทธิ์อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีประวัติ สถานภาพบัญชี และคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินปกติของสินเชื่อผ่อนชำระเป็นงวด ได้แก่ ร้อยละ 15 ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 25 ต่อปี
* สำหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า อัตราที่ระบุข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับค่าธรรมเนียมรายปีนั้นปีแรกไม่มี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีในปีต่อไปตามอัตราที่ระบุข้างต้นในกรณีที่บัญชีของสมาชิกมียอดใช้จ่ายรายปีรวมไม่ถึง 18,000 บาท
** ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เรียกเก็บจริงโดยผู้ให้บริการรับชำระเงิน
*** หากท่านมีการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มที่อยู่ภายใต้เครือข่ายมากกว่า 1 เครือข่าย การเก็บค่าใช้จ่ายจะเก็บเพียงเครือข่ายเดียว / ครั้ง ตามลำดับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องดังนี้
  1) เครือข่ายธ.กรุงศรีอยุธยา 2) เครือข่ายเอทีเอ็มพูล 3) เครือข่ายพลัส สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-345-6789
**** รายการใช้จ่ายหรือถอนเงินสดในสกุลเงินตราต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนกลางที่วีซ่าเรียกเก็บมายังบริษัท และจะมีการคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินตามอัตราที่ระบุในตารางค่าธรรมเนียม
(ตามรายละเอียดในใบสมัครหรือสัญญาการใช้บัตร) และจะมีการคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินตามอัตราที่ระบุในตารางค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบในกรณีดังกล่าว


กรณีที่ท่านได้รับดอกเบี้ยสินเชื่อในอัตราพิเศษ

(ก) กรณีสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระสินค้า ลูกค้าที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 15 ต่อปี หากชำระล่าช้า ชำระไม่ครบ หรือมีการผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดดอกเบี้ย และ/หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในกรณีผิดนัดชำระหนี้ตามอัตราที่ผู้ให้กู้กำหนดจนกว่าเหตุแห่งการผิดสัญญานั้นจะได้ถูกแก้ไขโดยไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้ให้กู้ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดอกเบี้ย และ/หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ดังกล่าวต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี สำหรับลูกค้าที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่สูงกว่าร้อยละ 15 ต่อปี หากชำระล่าช้า ชำระไม่ครบ หรือมีการผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง ลูกค้าจะถูกคิดดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน รวมแล้วไม่เกินอัตราเดิมที่ลูกค้าได้รับ

(อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินปกติของสินเชื่อผ่อนชำระสินค้าเป็นงวด ได้แก่ ร้อยละ 15 ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 25 ต่อปี)

(ข) กรณีสินเชื่อเงินสด หากชำระล่าช้า ชำระไม่ครบ หรือมีการผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับบวกด้วยอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี แต่เมื่อรวมดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และดอกเบี้ยผิดนัดแล้วจะต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 25 ต่อปี (หรือไม่เกินร้อยละ 33 ต่อปี กรณีสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ)

ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ดังกล่าว กรุณาชำระเงินให้ครบถ้วนตรงตามกำหนด โดยเมื่อท่านได้ชำระเงินครบตามกำหนดแล้ว ท่านจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเดิม

คำถามและข้อสงสัย

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่