สมัครใบแจ้งยอดบัญชีออนไลน์บน UCHOOSE

บริการใบแจ้งยอดบัญชีออนไลน์ E-Statement บนแอป UCHOOSE
สะดวกกว่า ปลอดภัยกว่า ดูได้ทุกเวลา ครบจบในแอปเดียว
สมัครง่าย! ไม่ยุ่งยาก เช็คยอดทันใจตลอด 24 ชม. และดูย้อนหลังได้ถึง 12 เดือน
มี Notification แจ้งเตือนทันที เมื่อได้รับใบแจ้งยอด
สมัครง่ายผ่านโมบายแอป UCHOOSE ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 

\

ขั้นตอนการเปิดดูใบแจ้งยอด

เปิดดูบนแอป UCHOOSE

 

เปิดดูที่ Notification บนแอป UCHOOSE

 

บัตรเครดิต : ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
สินเชื่อส่วนบุคคล : กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

ดาวน์โหลดแอป UCHOOSE เลย

เงื่อนไขการใช้บริการใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอกนิกส์

ในกรณีที่สมาชิกสมัครรับบริการใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิต/สินเชื่อในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์ (“บริษัทฯ”) สมาชิกตกลงและรับทราบเงื่อนไขการใช้บริการใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอกนิกส์ ดังนี้
1.    บริษัทฯ จะจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (“ใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์”) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง แอปพลิเคชัน UCHOOSE หรืออีเมล หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริษัทฯ จะจัดให้มีขึ้น (ต่อไปนี้จะเรียกรวมหรือแยกกันว่า “ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์”) ในกรณีที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ว่าจะรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล สมาชิกรับรองว่าที่อยู่อีเมลสำหรับการรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ที่แจ้งต่อบริษัทฯ เป็นที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องและใช้การได้ของสมาชิก อีกทั้งตกลงว่าเมื่อบริษัทฯ ได้ส่งใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สมาชิกผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ช่องทางใดช่องทางหนึ่งแล้ว ถือว่าบริษัทฯ ได้แจ้งยอดชำระให้สมาชิกทราบและสมาชิกได้รับทราบการแจ้งยอดชำระโดยครบถ้วนและสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการให้บริการแล้ว โดยไม่ต้องส่งใบแจ้งยอดบัญชีทางไปรษณีย์อีก 
2.    ในกรณีที่ใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทฯ จัดส่งให้แก่สมาชิกมีสถานะเป็นใบกำกับภาษี และ/หรือใบรับ สมาชิกตกลงว่าการที่บริษัทฯ ได้จัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สมาชิกแล้ว ถือว่าบริษัทฯ ได้จัดส่ง และสมาชิกได้รับ ใบกำกับภาษีและ/หรือใบรับ (แล้วแต่กรณี) อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว
3.    หากสมาชิกทำรายการสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีใด (ภายในเวลา 22:00 น. ของวันสุดท้ายของรอบบัญชี)บริษัทฯ จะส่งใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรอบบัญชีนั้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยึดถือวันที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ครั้งสุดท้ายภายในรอบบัญชีนั้นๆ เป็นสำคัญ 
4.    การสมัครและ/หรือการให้ความยินยอมในการรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์นี้ เป็นการแสดงความประสงค์โดยแยกตามบัญชีบัตร/สินเชื่อ บริษัทฯ จะจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบัญชีบัตร/สินเชื่อที่มีการสมัครใช้บริการไว้เท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้สมัครและ/หรือไม่ได้ให้ความยินยอมในการรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบัญชีบัตร/สินเชื่อใด บริษัทฯ จะยังคงส่งใบแจ้งยอดบัญชีของบัญชีบัตร/สินเชื่อดังกล่าวทางไปรษณีย์ตามเดิม เว้นแต่กรณีที่เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ กำหนดการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
5.    สมาชิกตกลงว่าบริษัทฯ อาจเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ สกุล หมายเลขบัญชีบัตรเครดิต หมายเลขบัญชีสินเชื่อ อีเมลของสมาชิกที่ใช้ในการรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับยอดหนี้ ให้แก่บริษัทในเครือของบริษัทฯ และ/หรือผู้ให้บริการภายนอกที่ทำหน้าที่ในการให้บริการจัดทำและส่งใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
6.    หากสมาชิกประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลที่ใช้ในการรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ หรือเปลี่ยนช่องทาง/วิธีการรับใบแจ้งยอดบัญชี สมาชิกจะต้องดำเนินการเพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล/ความประสงค์ตามขั้นตอนและด้วยวิธีที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับช่องทางการรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการส่งใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ไปยังช่องทางที่บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากสมาชิกครั้งหลังสุดเท่านั้น ซึ่งหากบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว จะถือว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่ง และสมาชิกได้รับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (รวมถึงใบกำกับภาษีและ/หรือใบรับ (แล้วแต่กรณี)) อย่างถูกต้องแล้ว
7.    ในกรณีที่สมาชิกประสงค์ที่จะยกเลิกการรับบริการใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ สมาชิกตกลงทำรายการยกเลิกได้ด้วยตนเอง ผ่านทางแอปพลิเคชัน UCHOOSE (ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง) ทั้งนี้ หากสมาชิกทำการยกเลิกการรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์สมบูรณ์ในรอบบัญชีใด บริษัทฯ จะส่งใบแจ้งยอดบัญชีทางไปรษณีย์ตั้งแต่รอบบัญชีนั้นเป็นต้นไป (สำหรับยอดใช้จ่ายของรอบบัญชีก่อนหน้า บริษัทฯ จะยังคงส่งใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ให้สมาชิก)

คำถามและข้อสงสัย

ถาม : บริการ E-statement แบบใหม่แตกต่างกับ E-Statement ที่รับผ่าน E-mail อย่างไร
ตอบ : ทั้ง 2 บริการเป็นใบแจ้งยอดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกัน แตกต่างกันเพียงช่องทางการรับเท่านั้น ซึ่งการรับผ่านช่องทาง UCHOOSE เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าสามารถดูใบแจ้งยอดในรูปแบบ PDF ผ่านทางแอปพลิเคชัน UCHOOSE ได้เลย และสามารถดูย้อนหลังได้ 12 เดือน

ถาม : คนที่สมัครได้จะต้องมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง
ตอบ : ลูกค้าผู้ใช้บริการบัตรเครดิต หรือสินเชื่อทุกท่านสามารถสมัครได้ โดยลูกค้าต้องมี Email address ของตนเองและต้องลงทะเบียนผ่าน UCHOOSE 

ถาม : หากลูกค้าสนใจจะสามารถสมัครได้อย่างไร ผ่านช่องทางไหนบ้าง
ตอบ : ลูกค้าสามารถสมัครด้วยตนเองผ่าน UCHOOSE ที่เมนู "ใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์" หรือผ่านเจ้าหน้าที่ตามเบอร์ศูนย์บริการสมาชิกโทร 02-345-6789 หรือสมัครผ่านจุดบริการสาขาต่างๆ ของกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์

ถาม : ขอทราบขั้นตอนการสมัครด้วยตัวเองผ่าน UCHOOSE
ตอบ : ลูกค้าสามารถสมัครด้วยตัวเองได้ง่ายๆ โดยเลือกที่บัญชี ➤ เลือกดูทั้งหมด ➤ เลือกใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์ ➤ เลือกดูใบแจ้งยอด (PDF) และกดสมัครบริการ ➤ เลือกบัตรที่ต้องการสมัคร ➤ กดสมัคร

ถาม : Version UCHOOSE ที่รองรับ หรือเป็น Version อย่างไร 
ตอบ : UCHOOSE Version 2.43 ขึ้นไป

ถาม : สามารถสมัครบริการนี้สำหรับบัตรเครดิตหรือสินเชื่ออื่นในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์พร้อมกันได้หรือไม่
ตอบ : สามารถทำได้ ลูกค้าสามารถเลือกบัตรเครดิตหรือสินเชื่ออื่นภายในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ที่ต้องการสมัคร แล้วกดสมัครพร้อมกันได้

ถาม : กรณีลูกค้าไม่สามารถเปิด File หรือ PDF ได้จะต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบ : แนะนำให้ลูกค้าทำการตรวจสอบ Function ของเครื่องโทรศัพท์ว่ารองรับการเปิด PDF หรือไม่ หรือมีโปรแกรม PDF ในเครื่องหรือยัง หากยังไม่มีโปรแกรมต้องทำการ Download เพิ่มเติม

ถาม : การเปิด File มี Password หรือไม่ ถ้ามีจะต้องใส่  Password อย่างไร
ตอบ : เพื่อความปลอดภัยในการเปิด File จึงมีการกำหนด password ซึ่งรหัสผ่านคือวันเดือนปี (ค.ศ.) เกิด เช่นเกิดวันที่ 5 มกราคม 1985 รหัสผ่านของคุณคือ 05Jan1985 เช่นเดียวกับการเปิด File ผ่านช่องทาง Email

ถาม : สามารถ Share File ได้หรือไม่ และกรณี Share File จะมีความปลอดภัยไหม
ตอบ : สามารถ Share File ได้ ผ่านช่องทางปกติตามคุณสมบัติของตัวเครื่องโทรศัพท์ เช่น ทาง Email , Line , Messenger และมีความปลอดภัยแน่นอนค่ะ เนื่องจากการเปิด File PDF ทุกครั้งต้องมีการใส่รหัสเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบน UCHOOSE หรือกรณี Download เก็บไว้ในเครื่อง หรือกรณี Share File 

ถาม : หากสมัครแล้วจะขอกลับมารับผ่านช่องทางเดิมเช่น  E-mail หรือ ไปรษณีย์ได้หรือไม่
ตอบ : หากเป็นผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อกลับมารับใบแจ้งยอดทาง E-mail หรือไปรษณีย์ได้ กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลจะไม่สามารถรับผ่านช่องทางไปรษณีย์ตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

ถาม : หากลบ UCHOOSE app ไปแล้ว จะได้รับใบแจ้งยอดบัญชีผ่านช่องทางใด
ตอบ : การลบ UCHOOSE App อาจจะทำให้ไม่ได้รับใบแจ้งยอดบัญชี ขอให้ติดต่อศูนย์บริการบัตรเพื่อแจ้งความประสงค์เปลี่ยนช่องทางที่จะรับใบแจ้งยอดบัญชี หรือขอข้อมูลเกี่ยวกับใบแจ้งยอดบัญชีได้

ถาม : กรณีสมัครสำเร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถเรียกดูใบแจ้งยอด (PDF) ได้ทันทีหรือไม่
ตอบ : เมื่อสมัครรับบริการสำเร็จ สามารถเรียกดูใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน UCHOOSE ได้ตั้งแต่รอบบัญชีถัดไป

krungsri firstchoice

กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
จุดเริ่มต้นคนมีเครดิต

สาขาเฟิร์สช้อยส์

ค้นหาสาขาใกล้บ้านคุณ

บลูพลัส & บลูเมมเบอร์

ข้อมูลที่ควรทราบและคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
พริวิเลจ บลูพลัส & บลูเมมเบอร์