FirstChoice > เกี่ยวกับบริษัท > ข่าวสารและกิจกรรม > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากมหกรรมกีฬาปารีส โอลิมปิก 2024 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล และ บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากมหกรรมกีฬาปารีส โอลิมปิก 2024 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

กิจกรรม

17 พ.ค. 2024

Paris 2024 Summer Olympics

บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัล สำหรับรายการส่งเสริมการขาย มหกรรมกีฬาปารีส โอลิมปิก 2024 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส กับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ โดย วีซ่า ดังนี้

รางวัลแพ็กเกจสุดพิเศษ ร่วมชมกีฬาการแข่งขันใน มหกรรมกีฬาปารีส โอลิมปิก 2024 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พร้อมบัตรโดยสารชั้นประหยัด จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 1,126,572 บาท

ลำดับที่ หมายเลขบัตร ชื่อ - สกุล
1 478448XXXXXX0577 คุณอัจฉราภรณ์ วิจXXXXXXX
2 478448XXXXXX9983 คุณธันย์ชนก อิสXXXXXXXXX

ผู้โชคดีสำรอง

 
ลำดับที่ หมายเลขบัตร ชื่อ - สกุล
1 478448XXXXXX5770 คุณพรเพ็ญ วิศXXXX
2 478448XXXXXX5519 คุณเบญจรงค์ ปัญXXXXXXX
3 478448XXXXXX9668 คุณสะมะแอ สมาX
4 478448XXXXXX8686 คุณพศิน เกษXXXXX
5 478448XXXXXX9096 คุณนลินี ประXXXXXXXXXX
 

รางวัลแอลอีดีทีวี Panasonic TV LED TV 65" 4K TH-65MX950T จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 49,000 บาท

ลำดับที่ หมายเลขบัตร ชื่อ - สกุล
1 478448XXXXXX3537 คุณณิชกานต์รัฏฐ์ โสภXXXX
2 478448XXXXXX5094 คุณปาริชาติ ทองXX
3 478448XXXXXX2114 คุณญาณภัทร โพธXXXXXXXX
4 478448XXXXXX6826 คุณพรเพ็ญ สระXXXXXX
5 478448XXXXXX7965 คุณภาวิช เลิXXXXXXXXXX
 

รางวัลโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Flip 5, 256 GB จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 37,900 บาท

ลำดับที่ หมายเลขบัตร ชื่อ - สกุล
1 478448XXXXXX4021 คุณชาญชัย คุณXXXXXX
2 478448XXXXXX0876 คุณพรสรรค์ ธนพXXXXXXXX
3 478448XXXXXX4090 คุณรุจิรา แสนXX
4 478448XXXXXX8931 คุณเจิดจันทร์ ศรีXXXX
5 478448XXXXXX7783 คุณสินีนาฏ จันXXXXXX
 

รางวัลบัตรกำนัลห้องพัก 3 วัน 2 คืนที่ SO Sofitel Hua Hin จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 31,000 บาท

ลำดับที่ หมายเลขบัตร ชื่อ - สกุล
1 478448XXXXXX3302 คุณสุรเชษฐ์ อัศXXXXXXXXXXXX
2 478448XXXXXX1153 คุณเจษฎา เกสXXXXXXXX
3 478448XXXXXX7512 คุณวันเฉลิม นามXXXXXX
4 478448XXXXXX7561 คุณตะวัน สายXXXXXXX
5 478448XXXXXX4851 คุณวรวุฒิ ไหลXXXXXXXXXX
 

รางวัลกระเป๋าเดินทาง Olympic Games Paris 2024 with Visa themed trolley luggage bag ขนาด 20 นิ้ว โดยวีซ่า จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 4,000 บาท

ลำดับที่ หมายเลขบัตร ชื่อ - สกุล
1 478448XXXXXX4891 คุณปวีณา อุทXXXXX
2 478448XXXXXX7890 คุณกมลพรรณ สิทXXXXXXXXXXX
3 478448XXXXXX8263 คุณสุรัฐฐา พิพXXXXXXXXXXXX
4 478448XXXXXX0544 คุณกฤษดา ร่าXXX
5 478448XXXXXX5670 คุณปรานต์หิรัณย์ หิรXXXXXXXX
6 478448XXXXXX0217 คุณเกียรติศักดิ์ รัศXXXXXXXXXX
7 478448XXXXXX7121 คุณสหรัฐ หนูXXX
8 478448XXXXXX9307 คุณณัฐริกา มองXXX
9 478448XXXXXX9137 คุณพงศ์ปนต ช่วXXXXX
10 478448XXXXXX1914 คุณอมรรัตน์ เหลXXXXXXXX
11 478448XXXXXX3724 คุณมณฑิตา บูรXXXXXX
12 478448XXXXXX0831 คุณภัทริญา ผลเXXXXXX
13 478448XXXXXX9194 คุณศิริภา วัฒXXXXX
14 478448XXXXXX1335 คุณพรรณี นิจXX
15 478448XXXXXX0872 คุณชนานันท์ เอกXXXXXXXXXXX
16 478448XXXXXX1196 คุณณัฐชัย ศรีXXX
17 478448XXXXXX9683 คุณศุภานิช ธงถXXXXXXXXX
18 478448XXXXXX3093 คุณยุพา สุขXXXXX
19 478448XXXXXX1683 คุณเอกพล เห็XXXX
20 478448XXXXXX5859 คุณศุจินธรา กลิXXXXXXXX
 
  • บริษัทฯได้สื่อสารแก่ผู้โชคดึผ่านช่องทาง Website ว่าบริษัทฯ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ผู้โชคดีได้รับ โดยบริษัทฯ จะผู้ออกค่าภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้โชคดี และผู้โชคดีจะต้องนำมูลค่าของรางวัลดังกล่าวไปรวมคำนวณเป็นเงินได้พึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีในอัตราก้าวหน้า ซึ่งอาจมีผลทำให้ต้องชำระภาษีเพิ่ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงินได้รวมตลอดปี 2567 ของผู้โชคดีเป็นสำคัญ และบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ผู้โชคดี จำนวน 2 ฉบับ ตามที่อยู่ในใบแจ้งหนี้ เพื่อประกอบการยื่นภาษีประจำปีในลำดับถัดไป
  • ผู้โชคดีต้องนำบัตรประชาชนที่ตรงกับการสมัครบัตรเครดิต และเอกสารการโอนเงินชำระค่าภาษี ณ ที่จ่ายมายืนยันและแสดงตนรับของรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหลักฐานการรับรางวัลก่อนการมอบรางวัลทุกครั้ง หากผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่ติดต่อขอรับรางวัล และ / หรือ ไม่สามารถมาแสดงหลักฐานการรับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้โชคดีรายดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับรางวัล บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีในลำดับถัดไป
  • ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ชิงโชคโดยไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล มูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัล จากบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า ทุกประเภท และมีสิทธิ์ได้รับรางวัล มูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัล จากบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า, เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล

กำหนดการการได้รับรางวัล การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล และขั้นตอนการรับรางวัล

1. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลวันที่ ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ทาง www.firstchoice.co.th
2. สมาชิกบัตรฯ ต้องทำการชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าแต่ละรางวัล โดยผู้โชคดีต้องโอนเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย บัญชีเลขที่ 001-9-39922-2 ชื่อบัญชี “บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด” สาขาสำนักเพลินจิต บัญชีออมทรัพย์ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า และเอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล

มูลค่าแต่ละรางวัลที่ต้องชำระดังนี้

เลื่อนเพื่อดูรายละเอียด

รางวัล มูลค่าราคาของรางวัล ภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ยอดรวมทั้งหมดที่สมาชิกบัตรต้องชำระ
2.1 แพ็กเกจสุดพิเศษ ร่วมชมกีฬาการแข่งขัน
มหกรรมกีฬาปารีส โอลิมปิก 2024 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
พร้อมบัตรโดยสารชั้นประหยัด
1,126,572 บาท 56,329 บาท 66,570 บาท 122,899 บาท
2.2 แอลอีดีทีวี Panasonic TV LED TV 65" 4K TH-65MX950T 49,000 บาท 2,450 บาท 3,430 บาท 5,880 บาท
2.3 โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Flip 5, 256 GB 37,900 บาท 1,895 บาท 2,653 บาท 4,548 บาท
2.4 บัตรกำนัลห้องพัก 3 วัน 2 คืนที่ SO Sofitel Hua Hin 31,000 บาท 1,550บาท 2,170 บาท 3,720 บาท
2.5 กระเป๋าเดินทาง Olympic Games Paris 2024
with Visa themed trolley luggage bag โดยวีซ่า ขนาด 20 นิ้ว
4,000 บาท 200 บาท 280 บาท 480 บาท

3. การยืนยันการรับสิทธิ์ สมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า และเอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล ต้องทำการแจ้งยืนยันการรับสิทธิ์ดังนี้
3.1 สำหรับรางวัล แพ็กเกจร่วมชมกีฬาการแข่งขัน มหกรรมกีฬาปารีส โอลิมปิก 2024 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พร้อมบัตรโดยสารชั้นประหยัด
• สมาชิกบัตรฯ ต้องทำการแจ้งยืนยันการรับสิทธิ์ และ ส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังบริษัทฯ ส่งอีเมล์มายัง bhanitbhicha.jiracheep@krungsri.com ภายในระยะเวลาที่กำหนดที่ส่งอีเมลแจ้ง
     1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัล (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
     2. ใบยืนยันการรับรางวัล พร้อมลงนามตกลงและยินยอมเงื่อนไขการรับรางวัล
ทั้งนี้ ในรายละเอียดของของรางวัล อาทิ รายละเอียดแพ็กเกจ วัน เวลาที่เดินทางและเข้าชมกีฬา ทางบริษัทฯ จะส่งเอกสารและแจ้งรายละเอียดให้ท่านทราบผ่านช่องทางอีเมลล์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดที่ส่งอีเมลแจ้ง
• สมาชิกบัตรฯ ต้องทำการชำระภาษี หัก ณ ที่จ่ายเข้าบัญชีเลขที่ 001-9-39922-2 ชื่อบัญชี "บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด" สาขาสำนักเพลินจิต บัญชีออมทรัพย์ ภายในระยะเวลาวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - 15 กรกฎาคม 2567 พร้อมส่งหลักฐานทางอีเมล์มายัง bhanitbhicha.jiracheep@krungsri.com ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ก่อน 18.00 น.
     1. หลักฐานการชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามจำนวนที่ระบุในข้อ 2.1
     2. หลักฐานการชำระเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าแต่ละรางวัล ตามจำนวนที่ระบุในข้อ 2.1

3.2 สำหรับรางวัล แอลอีดีทีวี Panasonic TV LED TV 65" 4K TH-65MX950T / โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Flip 5, 256 GB / บัตรกำนัลห้องพัก 3 วัน 2 คืนที่ SO Sofitel Hua Hin / กระเป๋าเดินทาง Olympic Games Paris 2024 with Visa themed trolley luggage bag ขนาด 20 นิ้ว โดยวีซ่า ขนาด 20 นิ้ว
• สมาชิกบัตรฯ ต้องทำการแจ้งยืนยันการรับสิทธิ์ และ ส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังบริษัทฯ ส่งทางอีเมล์มายัง bhanitbhicha.jiracheep@krungsri.com ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ก่อน 18.00 น.
     1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัล (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
     2. ใบยืนยันการรับรางวัล พร้อมลงนามตกลงและยินยอมเงื่อนไขการรับรางวัล
ทั้งนี้ ในรายละเอียดการรับของรางวัล อาทิ วันที่ และหลักฐานแสดงตัวตนในการรับรางวัล ทางบริษัทฯ จะส่งเอกสารและแจ้งรายละเอียดให้ท่านทราบผ่านช่องทางอีเมลล์ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2567
•  สมาชิกบัตรฯ ต้องทำการชำระภาษี หัก ณ ที่จ่ายเข้าบัญชีเลขที่ 001-9-39922-2 ชื่อบัญชี "บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด" สาขาสำนักเพลินจิต บัญชีออมทรัพย์ ภายในระยะเวลาวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - 15 กรกฎาคม 2567 พร้อมส่งหลักฐานทางอีเมล์มายัง bhanitbhicha.jiracheep@krungsri.com ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ก่อน 18.00 น.
     1. หลักฐานการชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามจำนวนที่ระบุในข้อ2.2-2.5
     2. หลักฐานการชำระเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าแต่ละรางวัล ตามจำนวนที่ระบุในข้อ 2.2-2.5
ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้รับเอกสารข้างต้น หรือได้รับไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิในการรับของรางวัล โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดในลำดับถัดไปแทน
4. สงวนสิทธิ์ให้สมาชิกที่มารับของรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น
     4.1. กรณีรับรางวัลแทน ต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้
     4.1.1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้ได้รับรางวัล จำนวน 1 ชุด
     4.1.2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
     4.1.3. เอกสารมอบอำนาจจากผู้ได้รับรางวัล
ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้รับเอกสารข้างต้น หรือได้รับไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิในการรับของรางวัล โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดในลำดับถัดไปแทน

หมายเหตุ : การรับสิทธิ์แทน เป็นการมอบหมายทำธุรกรรมการรับรางวัลแทนผู้ได้รับรางวัลเท่านั้น

บริษัทให้ความสำคัญยิ่งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รักษาความลับและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าถึงประกาศว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าของบริษัทได้ที่นี่ คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สาขาเฟิร์สช้อยส์

ค้นหาสาขาใกล้บ้านคุณ

บลูพลัส & บลูเมมเบอร์

ข้อมูลที่ควรทราบและคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
พริวิเลจ บลูพลัส & บลูเมมเบอร์