FirstChoice > เกี่ยวกับบริษัท > ข่าวสารและกิจกรรม > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงาน FIRST CHOICE FESTIVAL PP & INK EXCLUSIVE EVENT

บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงาน FIRST CHOICE FESTIVAL PP & INK EXCLUSIVE EVENT รหัสลงทะเบียน FF1 และ FC1

กิจกรรม

30 มิ.ย. 2023

FIRST CHOICE FESTIVAL PP & INK EXCLUSIVE EVEN

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลที่นั่ง

  • สมาชิกบัตรผู้ได้รับรางวัลจากแคมเปญสำหรับสมัครบัตรใหม่ (FF1) และสมาชิกปัจจุบันใช้จ่ายสะสม (FC1) จะต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ที่นั่งผ่านเมนู "คูปอง" บน UCHOOSE ภายในวันที่ 3 ก.ค. 66 เวลา 24.00 น. มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จ่ายค่าทดแทนหรือค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการมอบที่นั่งให้กับผู้ที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่อยู่ในลำดับถัดไปแทน และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

  • หลังจากการยืนยันการรับสิทธิ์ทางเมนู "คูปอง" ทางบริษัทจะทำการส่งหมายเลขที่นั่งผ่านทางข้อความ UCHOOSE Notification ภายในวันที่ 5 ก.ค. 66 เพื่อแจ้งหมายเลขที่นั่ง ผู้รับรางวัลจะต้องแสดงหน้าคูปองที่กดรับสิทธิ์ และ แสดงข้อความที่ระบุหมายเลขที่นั่งเพื่อใช้รับที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 6 ส.ค. 66 ที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยที่นั่งจะถูกกำหนดตามลำดับก่อนหลังที่ได้รับรางวัลในทุกๆโซน (FC1, FC2, FF1, FF2 และ FCF)

หมายเหตุ : ที่นั่งโซน "FCF" ที่เป็น Lucky Draw เรียงลำดับจากการจับฉลากโดยบริษัท Lucky One

วิธีการค้นหารายชื่อบนมือถือ

  • ผ่านเบราเซอร์ Google Chrome เลือกจุดสามจุด . . . (ขวาล่างบน Apple หรือขวาบน Android) และเลือก Find in Page (ค้นหาในหน้า)

  • ผ่านเบราเซอร์ Safari กดเมนูกลางล่างสุด และเลือก Find of Page (ค้นหาบนหน้า)

รายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญใช้จ่ายสะสม (FC1)

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หมายเลขบัตร
1 คุณชลฐิชา บือ*** 478448XXXXXX0086
2 คุณภูริณัฐ โชว******** 478448XXXXXX7184
3 คุณวรางค์ สุท********* 478448XXXXXX2832
4 คุณวิมลรัตน์ ยิ้*** 478448XXXXXX6740
5 คุณกัญญาวีร์ สุน******* 478448XXXXXX6261
6 คุณกนกรดา เพช***** 478448XXXXXX5863
7 คุณเอมอร ลีล********* 478448XXXXXX0072
8 คุณวีรนาถ แสง**** 478448XXXXXX7298
9 คุณวิชญ์จินต์จุฑา ลู่****** 478448XXXXXX9676
10 คุณเขมวันต์ น่า********* 478448XXXXXX2295
11 คุณนภัสพร จงร**** 478448XXXXXX2795
12 คุณศศิ ศรห**** 478448XXXXXX2122
13 คุณอภิญญา มีส** 478448XXXXXX2126
14 คุณหฤทัย เส็****** 478448XXXXXX6634
15 คุณศรัณยา คุ้******** 478448XXXXXX0543
16 คุณเบญจวรรณธ์ ธีร********** 478448XXXXXX6987
17 คุณศุภสิมา คุณ******* 478448XXXXXX3352
18 คุณสุภาภรณ์ จัน***** 478448XXXXXX0707
19 คุณบุญญาดา สโร********* 478445XXXXXX8369
20 คุณประสงค์ โพธ****** 478448XXXXXX4134
21 คุณศยมล วรว********* 478448XXXXXX1318
22 คุณกอบชัย ชิด*********** 478448XXXXXX2843
23 คุณบุศรินทร์ รัก**** 478448XXXXXX0401
24 คุณปนัสสร สุข***** 478448XXXXXX6127
25 คุณสุกานดา วรา**** 478448XXXXXX3692
26 คุณอริศรา นาโ***** 478448XXXXXX3422
27 คุณดลชนก ธนา****** 478448XXXXXX1965
28 คุณสุทธิดา แก้****** 478448XXXXXX7040
29 คุณเมธิยา คำส* 478445XXXXXX1237
30 คุณวิไลพร เทว**** 478448XXXXXX9564
31 คุณอาทิตยา แซ่*** 478448XXXXXX8383
32 คุณสาธิณี ปัญ****** 478448XXXXXX5166
33 คุณกมลชนก วงค***** 478448XXXXXX3251
34 คุณทิพย์วรรณ คุ้***** 478448XXXXXX4667
35 คุณจิราภรณ์ กาเ** 478448XXXXXX1293
36 คุณวันทนา นวล***** 478448XXXXXX3152
37 คุณวลัยลักษณ์ คงพ******** 478448XXXXXX0210
38 คุณศฎายุ พัน******* 478448XXXXXX0396
39 คุณจาตุรงค์ เดช******* 478448XXXXXX7627
40 คุณปารีณา มีพ**** 478448XXXXXX6795
41 คุณสุภาพิศ ชนะ******** 478448XXXXXX4438
42 คุณธัญญารัตน์ นาร***** 478448XXXXXX3099
43 คุณสุธาศินี เกล******** 478448XXXXXX4285
44 คุณโชติญา ทอง**** 478448XXXXXX1765
45 คุณชนัญชิดา คำแ** 478448XXXXXX4664
46 คุณศิรดา แจ่***** 478448XXXXXX5470
47 คุณชลิดา วาท******* 478448XXXXXX0506
48 คุณสาธิต วรา**** 478448XXXXXX2457
49 คุณกิ่งกาญจน์ จงส*** 478448XXXXXX2958
50 คุณยงยุทธ์ ทรง***** 478448XXXXXX4426
51 คุณชาลี เลา****** 478448XXXXXX3683
52 คุณปฎิญญา มณี**** 478448XXXXXX1134
53 คุณชัยนาท ธีร********** 478448XXXXXX2342
54 คุณฑิตยาธรม์ พัน******* 478448XXXXXX4903
55 คุณกนกวรรณ บุญ** 478445XXXXXX4115
56 คุณชนากานต์ เจร********* 478448XXXXXX0302
57 คุณศุภการ อุป*********** 478448XXXXXX5119
58 คุณสมโภช เหร******* 478448XXXXXX2032
59 คุณอมรรัตน์ ฮวบ***************** 478448XXXXXX5575
60 คุณศศธร สุข***** 478448XXXXXX3141
61 คุณอรวรรณ จำป**** 478448XXXXXX5513
62 คุณรมิดา เรื***** 478448XXXXXX9281
63 คุณนิรชา ภูว******** 478448XXXXXX1946
64 คุณภัทราภรณ์ ไชย** 478448XXXXXX5075
65 คุณชนากานต์ อิ่****** 478448XXXXXX8229
66 คุณรัฐฏิกาณต์ ฐิต**** 478448XXXXXX4695
67 คุณปรีชญา แสน*** 478448XXXXXX9600
68 คุณนคนันทินี ศิษ*********** 478448XXXXXX6878
69 คุณศศิประภา บุญ**** 478445XXXXXX7072
70 คุณณัฏฐะนิสสา วัฒ******* 478445XXXXXX6483
71 คุณปัทมพร รัต**** 478448XXXXXX0868
72 คุณณัฐรดา พรม***** 478448XXXXXX9631
73 คุณภาพิมล คลั***** 478448XXXXXX6220
74 คุณสุทามาศ สง่***** 478448XXXXXX5795
75 คุณกานต์ชนิต อรุ********* 478448XXXXXX2467
76 คุณปิยสิริ มาเ***** 478448XXXXXX4168
77 คุณอัญชิษฐา วงศ**** 478448XXXXXX8417
78 คุณพัชริดา ช่ว******** 478448XXXXXX4102
79 คุณสุภาณี กระ********* 478448XXXXXX1197
80 คุณอัจฉราพรรณ โรจ****** 478448XXXXXX3998
81 คุณรัตติยา แก่******* 478448XXXXXX1282
82 คุณวัชราภรณ์ นิล** 478448XXXXXX8787
83 คุณจุฑามาศ สาร******* 478448XXXXXX7185
84 คุณปานชีวา วัฒ******** 478448XXXXXX9015
85 คุณญานิกา ชีว************ 478448XXXXXX2308
86 คุณณัฐธิดา นาค**** 478448XXXXXX1237
87 คุณสุพนิดา ไชย*** 478448XXXXXX2831
88 คุณเจตน์สฤษฎิ์ เมษ******* 478448XXXXXX9189
89 คุณพัชรินทร บุญ****** 478448XXXXXX9527
90 คุณปาณิศา เต็***** 478448XXXXXX1281
91 คุณกนกวรรณ เช้******* 478445XXXXXX2885
92 คุณนุจรินทร์ อิน** 478448XXXXXX7888
93 คุณศรีกันยา พาจ**** 478448XXXXXX5508
94 คุณบุปผารัตน์ เวช***** 478445XXXXXX1180
95 คุณอัญชิษฐา สัง*** 478448XXXXXX4564
96 คุณกุลทรัพย์ เลิ*********** 478448XXXXXX6415
97 คุณนิศานาถ พงศ***** 478448XXXXXX4448
98 คุณกรกนก ปรา**** 478448XXXXXX0484
99 คุณวิกานดา พัฒ** 478445XXXXXX6454
100 คุณวรางคณา สงว********* 478448XXXXXX0589
101 คุณกุลชน เลา************* 478445XXXXXX4739
102 คุณสิริกัญญา วัด*** 478448XXXXXX1917
103 คุณสุธาริณี ปิ่******* 478445XXXXXX1839
104 คุณศิรพัชร สัน******* 478448XXXXXX3209
105 คุณสุพรรณี สืบ*** 478448XXXXXX6990
106 คุณดารณี อัค****** 478448XXXXXX6984
107 คุณธนวรรณ ดวง*** 478448XXXXXX4215
108 คุณศิรประภา พิม** 478448XXXXXX5304
109 คุณปวีณา อาร**** 478448XXXXXX5398
110 คุณเบญจมาภรณ์ ทูน***** 478448XXXXXX7243
111 คุณเพ็ญวรรณ เชา********** 478448XXXXXX3921
112 คุณรัตรกูล บุญ********* 478448XXXXXX0188
113 คุณปัญฐิตา ชมภ** 478448XXXXXX3105
114 คุณพชรพรรณ ปลุ*** 478448XXXXXX1642
115 คุณทิพารัตน์ ประ********* 478448XXXXXX8369
116 คุณรวิภาส เจร********* 478448XXXXXX4992
117 คุณณัฐกานต์ วงเ**** 478445XXXXXX0644
118 คุณศศิวิมล พชร***** 478448XXXXXX6214
119 คุณกฤษณี ทอง**** 478448XXXXXX8297
120 คุณณัฐธยาน์ บาง******** 478448XXXXXX4038
121 คุณนัดดา มหา*** 478448XXXXXX4239
122 คุณวัลลภ ริด******** 478448XXXXXX2661
123 คุณอาทิตย์ ลีล******** 478448XXXXXX5375
124 คุณสุกัญญา ราช** 478448XXXXXX7970
125 คุณสุธาสินี ปุส*** 478448XXXXXX4602
126 คุณมนัสวี งาม***** 478448XXXXXX3143
127 คุณปฐมาวดี ศรี*** 478448XXXXXX2938
128 คุณพิชามญชุ์ คำแ** 478448XXXXXX0646
129 คุณปาจรีย์ เมื******** 478445XXXXXX5420
130 คุณปิยาพัชร บุญ******** 478448XXXXXX9188
131 คุณสวิตตา พุ่****** 478448XXXXXX0159
132 คุณนัฎกานต์ อิน***** 478448XXXXXX6402
133 คุณศศิรัตน์ แป้***** 478448XXXXXX1957
134 คุณวรุณลักษณ์ กิจ********** 478448XXXXXX5273
135 คุณปวริศา ธีร****** 478445XXXXXX8264
136 คุณวศิน สุข*********** 478448XXXXXX3096
137 คุณจักรพันธ์ วรร********* 478448XXXXXX4617
138 คุณจันทร์เพ็ญ ลิม*********** 478445XXXXXX6939
139 คุณณัฐดนัย ไสย****** 478448XXXXXX8926
140 คุณอวิกา รัต******** 478448XXXXXX7019
141 คุณอรกานต์ เธี*********** 478448XXXXXX1392
142 คุณพจนีย์ ชิม*********** 478448XXXXXX0301
143 คุณศรัญญา บาน****** 478448XXXXXX0155
144 คุณอลิศรา พวง***** 478448XXXXXX6538
145 คุณสรัลยา วัฒ*********** 478448XXXXXX2220
146 คุณติณณ์พิชา แสง*** 478445XXXXXX3712
147 คุณบุณยกร บริ***** 478448XXXXXX7949
148 คุณอรนิภา อ่อ***** 478448XXXXXX3851
149 คุณนัสรี สตา** 478448XXXXXX1376
150 คุณชัญญานุช นนท** 478448XXXXXX2112
151 คุณจิรดา สำร** 478448XXXXXX0731
152 คุณสร้อยสุดา เฉย************ 478445XXXXXX5005
153 คุณนภรัตน์ พัน******* 478448XXXXXX1878
154 คุณณัฐนันทกรณ์ ชำน** 478448XXXXXX6597
155 คุณอิสริยา รจน* 478448XXXXXX0355
156 คุณภาณุพันธ์ พุฒ*** 478448XXXXXX0748
157 คุณบัว ศิร*********** 478448XXXXXX0110
158 คุณพิมพ์ลภัส บรร****** 478448XXXXXX6619
159 คุณธนวัฒน์ สิท********* 478448XXXXXX0390
160 คุณปิยวัฒน์ สมิ************ 478448XXXXXX8363
161 คุณเขมิกา สร้***** 478448XXXXXX8330
162 คุณชัชชล กระ******* 478448XXXXXX1511
163 คุณกุลทรัพย์ ทรั*********** 478448XXXXXX0476
164 คุณดวงสิริ ชอบ**** 478445XXXXXX8187
165 คุณอัญชลี อ่อ***** 478448XXXXXX9988
166 คุณอรนุช งาม******** 478448XXXXXX0054
167 คุณจิรารัตน์ โตค****** 478448XXXXXX0579
168 คุณถิตินาถ ตัล******* 478448XXXXXX2078
169 คุณอุกฤษฏ์ เลา********** 478448XXXXXX5450
170 คุณประพนธ์ ลิม********** 478448XXXXXX1512
171 คุณธนชิต ตระ********* 478448XXXXXX5906
172 คุณจุฑามาศ จรร************ 478448XXXXXX6911
173 คุณภัทร์ วงศ********* 478448XXXXXX2444
174 คุณชินวัฒน์ วิภ***** 478448XXXXXX3492
175 คุณกฤตภาส พิส******** 478448XXXXXX0779
176 คุณนรากร ใจข**** 478445XXXXXX0987
177 คุณกัญจน์ฌภัสร์ อัศ********* 478448XXXXXX6779
178 คุณจินตนา ภูม********* 478448XXXXXX7129
179 คุณนพรัตน์ มาน********* 478448XXXXXX8067
180 คุณรัฐเขต สุข**** 478448XXXXXX8782
181 คุณสมบูรณ์ งาม*********** 478448XXXXXX5017
182 คุณเสรี หมั******* 478448XXXXXX6943
183 คุณเอกรุจ งาม*********** 478448XXXXXX9030
184 คุณนาฏสุดา ชิต***** 478448XXXXXX5983
185 คุณสรวงรัตน์ สกา********** 478448XXXXXX3858
186 คุณสุนารี ปาณ* 478448XXXXXX1058
187 คุณชนิดา กุล********** 478448XXXXXX0074
188 คุณอุทัย สุน******* 478448XXXXXX4223
189 คุณนันทิชา กรว******** 478448XXXXXX0833
190 คุณชมพูนุท ชัช******** 478448XXXXXX6385
191 คุณสุจิตรา สัน*********** 478448XXXXXX8199
192 คุณภัทรสร เจน************* 478448XXXXXX9791
193 คุณนภัสภรณ์ ใจต*** 478448XXXXXX6559
194 คุณบริบูรณ์ เก่************* 478448XXXXXX6836
195 คุณสุภาวดี ฉาย*** 478448XXXXXX5339
196 คุณนัฐภาวี ภู่***** 478448XXXXXX5943
197 คุณชุติพงศ์ บุญ*** 478448XXXXXX4173
198 คุณฐิติพร พิส******* 478448XXXXXX9860
199 คุณนิชาภา เจร******* 478448XXXXXX3041
200 คุณสัชฌุกร เดื***** 478448XXXXXX4944
201 คุณพรชนิตว์ หมื****** 478448XXXXXX0429
202 คุณพีรพล อภิ******** 478448XXXXXX0362
203 คุณอภิวิชญ์ อัศ************ 478448XXXXXX6752
204 คุณสมชาย งาม*********** 478448XXXXXX7310
205 คุณนริศ อิท********** 478448XXXXXX1349
206 คุณภิญญาพัชญ์ นาแ*** 478448XXXXXX2974
207 คุณอภิวัต อัค******** 478448XXXXXX9555
208 คุณเศาวริน ตุล******** 478448XXXXXX2696
209 คุณณัฐวรรณ ประ**** 478448XXXXXX7413
210 คุณอริสา หาศ*** 478449XXXXXX5669
211 คุณปิยมาศ วงษ******* 478448XXXXXX0195
212 คุณสรสิช พิม*** 478448XXXXXX2606
213 คุณวัชรินทร์ จงก***** 478448XXXXXX2294
214 คุณธนฤทธิ์ ส่ง******** 478448XXXXXX4135
215 คุณคนึงนุช กระ***** 478448XXXXXX4837
216 คุณแว่นทิพย์ สำร**** 478445XXXXXX5116
217 คุณสุทัศดา จัน*** 478448XXXXXX9026
218 คุณฐานพร นุช**** 478448XXXXXX1710
219 คุณปภาวี เมื******** 478448XXXXXX4502
220 คุณกรกนก เรื************ 478448XXXXXX5991
221 คุณสุมิตรา ไตร******** 478448XXXXXX9188
222 คุณธัญสินี เลิ*********** 478448XXXXXX6178
223 คุณมนตรี สุร******** 478448XXXXXX3633
224 คุณพีรพล แซ่*** 478448XXXXXX5483
225 คุณพนา ยิบ******* 478448XXXXXX3319
226 คุณปิยนุช อรุ************ 478448XXXXXX9015
227 คุณพรทิพย์ รัต*********** 478448XXXXXX0269
228 คุณวรพล ศิร*********** 478448XXXXXX7292
229 คุณนันท์สิริ อยู*** 478448XXXXXX2160
230 คุณวิวรรณ วรก********* 478448XXXXXX7439
231 คุณสรัญญา ศศะ****** 478448XXXXXX1816
232 คุณชัชชนินทร์ มยุ****** 478448XXXXXX1866
233 คุณวิพุธ อัม******** 478448XXXXXX8601
234 คุณปวรนันท์ จิต************* 478448XXXXXX9652
235 คุณนราธิป อุด**** 478448XXXXXX8679
236 คุณสมภพ วิท******** 478448XXXXXX6576
237 คุณธนาภรณ์ เยี******* 478448XXXXXX3856
238 คุณกาญจนา นาค****** 478448XXXXXX6314
239 คุณชลภูมิ ฉลอ********* 478448XXXXXX3906
240 คุณณชัญญณัชช์ ทอง** 478448XXXXXX9126
241 คุณพัชรา อิน******** 478448XXXXXX7682
242 คุณพรเลิศ ปัญ******** 478448XXXXXX5405
243 คุณรวีรุจ วิจ*********** 478448XXXXXX5149
244 คุณศราวุธ เถื****** 478449XXXXXX6672
245 คุณวรรณภา เหล****** 478449XXXXXX1267
246 คุณอัครเดช รวย** 478449XXXXXX0655
247 คุณจันทร์จิรา อัศ********** 478449XXXXXX1126
248 คุณนภัสภรณ์ ใจต*** 478449XXXXXX4789
249 คุณวราภรณ์ ยัก** 478449XXXXXX6464
250 คุณอับดุลรอฟูร เวา*** 478449XXXXXX8162

รายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญสมัครบัตรใหม่ (FF1)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล หมายเลขบัตร
1 คุณพีรวัส แสง********* 478449XXXXXX3638
2 คุณทิพวัลย์ ศรี*** 478448XXXXXX1205
3 คุณธัญพิชชา งาม*** 478448XXXXXX8055
4 คุณณัฐพล สาย***** 478445XXXXXX2993
5 คุณโนมินา หวั*** 478449XXXXXX0981
6 คุณเจริญศิริ อาจ******** 478448XXXXXX7079
7 คุณจุฑาทิพย์ ทาน*** 478445XXXXXX8331
8 คุณชัญญา แสน**** 478448XXXXXX0593
9 คุณสะปีนะห์ มะล* 478445XXXXXX3009
10 คุณเกรียงไกร วรเ** 478448XXXXXX7549
11 คุณพริสร ศรี******* 478448XXXXXX7899
12 คุณพงศ์สุข ต้น*** 478445XXXXXX0943
13 คุณจักตุพร ตาด* 478445XXXXXX0950
14 คุณสุบรรณ์ มธุ** 478448XXXXXX7913
15 คุณศุภณัฐ แดง***** 478448XXXXXX8349
16 คุณอัฟฟาน กอต***** 478445XXXXXX1008
17 คุณนัฐนันต์ หวั***** 478448XXXXXX7627
18 คุณศรายุทธ แจง***** 478448XXXXXX8252
19 คุณมานัส ทิศ****** 478445XXXXXX1065
20 คุณนพรัตน์ ถนอ*** 478448XXXXXX7766
21 คุณเกวลิน ไชย****** 478448XXXXXX7676
22 คุณพรรณวดี ศรี********** 478448XXXXXX0687
23 คุณศิริวรรณ เนี********* 478445XXXXXX0064
24 คุณมัฏฐิภัทร มูล*** 478448XXXXXX1225
25 คุณสุธามาศ มีท***** 478448XXXXXX7488
26 คุณนิธิศ ชื่****** 478448XXXXXX9060
27 คุณสังคม ใจล**** 478448XXXXXX1570
28 คุณเมตตา เสร******** 478448XXXXXX9780
29 คุณณัฐพงษ์ โพธ***** 478445XXXXXX5165
30 คุณนิสา ปฏิ******* 478448XXXXXX8062
31 คุณตัสนีม อาล* 478445XXXXXX5920
32 คุณวรุณทิพย์ บุณ********* 478448XXXXXX1588
33 คุณขวัญพธู เวี****** 478448XXXXXX8832
34 คุณชวิศา ริห** 478448XXXXXX0893
35 คุณณกฤช กุก******** 478445XXXXXX0864
36 คุณวศิน แซ่*** 478448XXXXXX7733
37 คุณทะเกะชิ พรบ***** 478448XXXXXX9193
38 คุณพิษณุ คำเ*** 478445XXXXXX1024
39 คุณณรงค์ โพธ***** 478445XXXXXX1222
40 คุณนารีนาฏ เมฆ**** 478445XXXXXX5334
41 คุณนัฐธินี สุว**** 478448XXXXXX7445
42 คุณพลวัฒน์ ระล*********** 478448XXXXXX7538
43 คุณฉวีพงษ์ แทน**** 478448XXXXXX0492
44 คุณทิพรัตน์ เจร*********** 478448XXXXXX0044
45 คุณชาญชัย อรร***** 478448XXXXXX9254
46 คุณบุณยกร รงค************ 478448XXXXXX9404
47 คุณภควัตต์ กฤษ******* 478448XXXXXX8680
48 คุณอรนุช พนา********** 478448XXXXXX9727
49 คุณดนัย แพร******** 478448XXXXXX8124
50 คุณนัฐณิชา ภูแ****** 478448XXXXXX7509
51 คุณนพสัณชัย ธรร****** 478448XXXXXX0531
52 คุณณัฐกิตติ์ งาน********* 478448XXXXXX9435
53 คุณญาณิกา วิส********** 478448XXXXXX7417
54 คุณสิจันทร์ เหล******** 478448XXXXXX0649
55 คุณรัตนา จรั********* 478448XXXXXX8841
56 คุณนภสร ด้ว**** 478445XXXXXX1099
57 คุณสุธน พาน** 478448XXXXXX9357
58 คุณมณีพฤกษ์ คีร******** 478448XXXXXX8358
59 คุณบงกช ชิน*** 478448XXXXXX8676
60 คุณณธาธาร จัน********* 478445XXXXXX8422
61 คุณอภิเดช จิต****** 478445XXXXXX5870
62 คุณธัชกิต ปฏิ********** 478448XXXXXX8023
63 คุณอารยา วิร******** 478448XXXXXX7833
64 คุณนวพร จิร***** 478448XXXXXX0458
65 คุณนคร นาม*** 478445XXXXXX5409
66 คุณธนะดา พงศ************ 478445XXXXXX5417
67 คุณเบญจภา วุฒ*** 478448XXXXXX8793
68 คุณบุญช่วย วาย******* 478448XXXXXX8870
 

บริษัทให้ความสำคัญยิ่งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รักษาความลับและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าถึงประกาศว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าของบริษัทได้ที่นี่ คลิก

 
 

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สาขาเฟิร์สช้อยส์

ค้นหาสาขาใกล้บ้านคุณ

บลูพลัส & บลูเมมเบอร์

ข้อมูลที่ควรทราบและคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
พริวิเลจ บลูพลัส & บลูเมมเบอร์