ประกันช้อปออนไลน์ คุ้มครองสูงสุด 20,000 บาท*

หมดกังวลเรื่องการซื้อของออนไลน์ ไม่ได้ของ ของไม่ครบ ของเสียหาย ด้วยแผนประกันคุ้มครองจากเอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล


XU Online Protection

รับความคุ้มครองจากประกันซื้อสินค้าออนไลน์ หมดกังวลเรื่องการซื้อของออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ด้วยแผนประกันภัยคุ้มครองการซื้อสินค้าจากเอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล คุ้มครองสูงสุด 20,000 บาท

อุ่นใจทุกครั้งเมื่อซื้อสินค้าออนไลน์ เคลมได้ทันที เมื่อได้รับสินค้าไม่ครบถ้วน สินค้าไม่ตรงปก สินค้าสูญหาย อภิสิทธิ์ในการยกระดับความปลอดภัยของการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ด้วยเอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของสินค้าที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ซื้อและชำระเงินผ่านระบบการชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต (Online Payment Gateway) อันเนื่องมาจาก
 
 1. สินค้าที่ได้รับความคุ้มครองชำรุดหรือได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากขั้นตอนการบรรจุหีบห่อ หรือการขนส่ง
 2. ไม่ได้รับสินค้าที่ได้รับความคุ้มครอง หรือสูญหายทั้งหมด รวมถึงการสูญหายบางส่วน
 3. สินค้าที่ได้รับความคุ้มครองมีรายการและจำนวนไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ
ความสูญเสียหรือเสียหายของสินค้าที่ได้รับความคุ้มครองดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันซื้อ และผู้เอาประกันภัยได้ดำเนินการติดต่อกับผู้จัดจำหน่ายและ / หรือผู้ขนส่งเพื่อทำการขอเปลี่ยนหรือขอคืนสินค้า เรียกร้องค่าเสียหาย หรือขอคืนเงินแล้ว แต่ได้รับการเพิกเฉยและ / หรือปฏิเสธความรับผิดจากผู้จัดจำหน่ายและ / หรือผู้ขนส่ง
บริษัทจะชดใช้การสูญเสียหรือเสียหายของสินค้าที่ได้รับความคุ้มครองไม่เกินจำนวนเงินต่อชิ้น คู่ หรือชุด ให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามความสูญเสียหรือเสียหายที่แท้จริง หักด้วยความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) ทั้งนี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่อปีตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

วงเงินความคุ้มครอง

 • มูลค่าสินค้าที่ชำระขั้นต่ำด้วยบัตรเครดิต 2,500 บาทต่อเซลล์สลิป
 • วงเงินคุ้มครอง / ต่อครั้ง / ต่อเหตุการณ์ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • วงเงินคุ้มครองสูงสุดตลอดอายุสัญญา (1 ปีปฏิทิน) ไม่เกิน 20,000 บาท
ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อปี ในวงเงินสูงสุดรวม ตามแผนความคุ้มครองต่อบัตร / ต่อปี

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. เอกสารหรือหลักฐานแสดงการชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์
 3. ใบยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับจากผู้ขายสินค้า และหลักฐานในการติดต่อกับผู้ขายเพื่อทวงถามสินค้า เรียกร้องค่าเสียหาย หรือขอคืนเงินแล้ว แต่ได้รับการปฏิเสธความรับผิดจากผู้ขาย (ถ้ามี)
 4. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
 5. เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์

ศูนย์บริการลูกค้า เอ็ม เอส ไอ จี หมายเลขโทรศัพท์ : 02-007-9045
เวลาทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ 08:30 - 21:00 น. วันเสาร์ 09:00 - 18:30 น. (ยกเว้น วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
แจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ผ่าน ศูนย์บริการเคลมฮอตไลน์ 24 ชั่วโมง
โทร 1259 ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง

ระยะเวลาที่ร่วมรายการ

10 ก.พ. 65 - 31 ธ.ค. 65

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

ข้อยกเว้นสำคัญ
 • ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินดังต่อไปนี้
  • สินค้าที่ซื้อมาเพื่อขายต่อหรือเพื่อใช้ในธุรกิจ
  • สินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าที่เน่าเปื่อยได้ และสินค้าที่มีอายุการใช้งานจำกัด
  • สัตว์หรือพืชที่มีชีวิต
  • เงินสดหรือสิ่งมีค่าเทียบเท่าเงินสด เช็คเดินทาง ตั๋วทุกประเภท ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็คหรือ แสตมป์ เหรียญกษาปณ์ ตั๋วเงิน ตราสารหุ้น หรือตราเอกสารที่เปลี่ยนมือได้ (เช่น บัตรของขวัญ บัตรเติมเงิน บัตรกานัล และเช็คของขวัญ)
  • เครื่องเพชรพลอย ทอง ผ้า / เสื้อขนสัตว์ โลหะมีค่า เพชรพลอยหรืออัญมณีมีค่า หรือสิ่งของที่ประกอบด้วยวัตถุดังกล่าว โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ รูปปั้น วัตถุหายาก หนังสือหายาก สินค้าเพื่อการสะสม แผนผัง แบบลวดลาย แม่พิมพ์ หุ่นจำลอง หรือแบบทอง เงิน โลหะหรือหินมีค่า และทรัพย์สินประเภทเดียวกัน
  • ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยจักรกล ยานพาหนะทางอากาศ และทางน้ำ รวมถึงเครื่องยนต์ อุปกรณ์เสริม เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์สื่อสารของยานพาหนะ
  • ที่ดินและอาคาร
  • ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ การบริการ สินค้าที่จับต้องไม่ได้ ทรัพย์สินที่เช่า หรือให้เช่า
  • สินค้าใช้แล้ว และสินค้าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่
  • สินค้าลดราคาเนื่องจากยกเลิกกิจการ
  • สินค้าผิดกฎหมาย อาวุธปืน และวัตถุระเบิด
  • สินค้าที่ได้มาโดยทุจริต หรือโดยวิธีการอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย
 • การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายจากสาเหตุดังต่อไปนี้
  • ความสูญเสียหรือเสียหายจากการซื้อสินค้า ที่มิได้ชำระเงินผ่านระบบการชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต (Online Payment Gateway)
  • ความสูญเสียหรือเสียหายซึ่งสามารถเรียกร้องได้จากการรับประกันสินค้าของผู้ผลิต หรือผู้ขนส่ง หรือผู้จัดจำหน่ายตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า หรือได้รับความคุ้มครองภายใต้การประกันภัยอื่น
  • การสึกหรอ ความเสื่อมสภาพ หรือการฉีกขาดเนื่องจากการใช้ตามปกติ แมลงกัดกิน ปฏิกิริยาของแสงหรือความร้อนบรรยากาศ หรือสภาพดินฟ้าอากาศ (ยกเว้น ฟ้าผ่า) และการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี
  • ความเสียหายจากการใช้ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกวิธี
  • จากการลักทรัพย์ ขโมย ฉกชิง วิ่งราว หรือหลงลืม
  • การยึดทรัพย์ หรือการกักกันทรัพย์ภายใต้กฎหมายศุลกากร การริบทรัพย์โดยรัฐบาลการขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย หรือกระทำการอื่นใดที่ขัดต่อกฎหมาย
  • การฉ้อฉล ทุจริตหรืออาชญากรรมที่กระทำโดยเจตนา หรือสมรู้ร่วมคิดของผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลใดที่กระทำการแทน เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการประกันภัยนี้
  • ความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากคุณภาพของสินค้า เช่น การสูญเสียน้ำหนัก การหดตัว การระเหย การเสื่อมสภาพ สนิม เชื้อรา และการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ รวมถึงความคาดหวังในคุณภาพของสินค้า
เงื่อนไขการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
 • ผู้เอาประกันภัยจะต้องซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตฯ ผ่านระบบการชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต (Online Payment Gateway) 
 • ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับสินค้า หรือได้รับสินค้าที่ผิดไปจากข้อตกลง เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันนับจากวันที่ซื้อและชำระค่าสินค้าเสร็จสมบูรณ์
 • ผู้เอาประกันภัยจะต้องแสดงเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้สูงสุดไม่เกินวงเงินคุ้มครองหรือจำนวนเงินค่าสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระด้วยบัตรเครดิตฯ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
 • ทั้งนี้ การพิจารณาสินไหมทดแทนจะเกิดขึ้นภายหลังการได้รับเอกสารยืนยันการปฏิเสธการชดใช้ค่าเสียหายจากผู้ขายสินค้า
เงื่อนไขอื่นๆ ตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ
 

กลับสู่หน้าเว็บไซต์ XU

 
 

โปรโมชั่นที่น่าสนใจ

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่