มาตรการช่วยเหลือลูกค้าโครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโควิด-19

UChoose

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดและมาตรการควบคุมโควิด-19 ทั้งลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล เพื่อลดภาระลูกค้า ดังนี้

มาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ)

Support
Support

โดยจำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ผ่านแอป UCHOOSE หรือ ศูนย์บริการสมาชิกบัตร
โทร. 02-345-6789
***
เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 8 ก.พ. 65 - 31 ธ.ค. 65

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19 โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน กับ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ มีดังนี้
 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคลของ บริษัทในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์* เท่านั้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”)
 • ลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมี.ค. 63
 • ลูกค้าในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน
 • ลูกค้าในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือ ธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ตามประกาศของทางราชการ
 • ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติม เพื่อขอให้บริษัทพิจารณาการเข้าร่วมโครงการได้ที่โมบายแอป UCHOOSE อาทิเช่น ​บัตรพนักงาน และ หนังสือยกเลิกการจ้างงาน, หนังสือแจ้งพักงานชั่วคราว, หนังสือแจ้งลดอัตราเงินเดือน
 
***บริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์ หมายถึง บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

ทั้งนี้ ในการรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้ สมาชิกตกลงและยินยอมให้กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นเพิ่มเติมนี้ เพื่อใช้ในการประเมิน หรือพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธในการเข้าร่วมโครงการ โดยสมาชิกรับทราบว่าการอนุมัติหรือปฏิเสธดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของกรุงศรี คอนซูมเมอร์


 
 

ลงทะเบียนผ่าน UCHOOSE ทันที

 


บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19 โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลูกค้าบัตรเครดิต

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็น 14% ต่อปี และขยายการผ่อนชำระนานสูงสุด 48 เดือน ตั้งแต่ 8 ก.พ. 65 เป็นต้นไป


เงื่อนไขโครงการสำหรับ “ลูกค้าบัตรเครดิต” 
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19 สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต ของบริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์
 • เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 8 ก.พ. 65 ถึง 31 ธ.ค. 65 โดยบริษัทจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็น 14% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 65 เป็นต้นไป
 • บริษัทจะเปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้าง*เป็นยอดแบ่งชำระรายเดือน ดังนี้

เลื่อนเพื่อดูรายละเอียด
 
ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคงค้าง (บาท) จำนวนงวด
ตั้งแต่ 2,500 - 10,000 บาท แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 24 เดือน
ตั้งแต่ 10,001 - 30,000 บาท แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 36 เดือน
มากกว่า 30,000 บาท แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 48 เดือน


หมายเหตุ *
1. ไม่รวมถึงรายการที่ยังไม่ถูกบันทึกรายการ ณ วันที่บริษัทดำเนินการ
2. ยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้างจะถูกแบ่งเป็นยอดชำระรายเดือน 0% 
ตามระยะเวลาแบ่งชำระของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้างโปรดทำความเข้าใจก่อนรับสิทธิ์มาตรการสำหรับ “ลูกค้าบัตรเครดิต”
 1. โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น และไม่เคยเข้าร่วมมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกสินเชื่อบัตรเครดิต
 2. สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเฉพาะสมาชิกที่มีบัญชีบัตรกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมี.ค. 63
 3. สำหรับทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วม (Share line) ยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือนภายใต้บัญชีบัตรเครดิตนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
 4. วงเงินของท่านจะถูกปรับลดเท่ากับ ยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิมตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของท่านได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชัน UCHOOSE
 5. เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับบริการและความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นที่หักชำระอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ (PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) และค่าสาธารณูปโภค ต่าง ๆ (หากมี) การไฟฟ้านครหลวง,การประปานครหลวง,บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เป็นต้น จะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป
 6. บริษัทสงวนสิทธิ์ บัตรคอร์ปอเรท การ์ดและบัตรเครดิตที่อายัดบัญชี ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
 7. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว

สินเชื่อส่วนบุคคล (1) ที่มียอดคงค้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท

ปรับลดอัตราดอกเบี้ย พร้อมลดการผ่อนชำระขั้นต่ำเหลือ 3%

 
เงื่อนไขโครงการสำหรับ “ลูกค้าสินเชื่อบุคคล (1)”
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19 ของบริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์ สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคลที่มียอดคงค้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท มีดังนี้
 • เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 8 ก.พ. 65 ถึง 31 ธ.ค. 65 โดยบริษัทจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก
 • บริษัทจะเปลี่ยนยอดสินเชื่อคงค้าง* น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท บริษัทจะเปลี่ยนเป็นสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำเหลือเพียง 3% ตั้งแต่ 8 ก.พ. 65 ถึง 31 ธ.ค. 65
 
*ไม่รวมถึงรายการที่ยังไม่ถูกบันทึกรายการ ณ วันที่บริษัทดำเนินการ
​* ยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้างจะถูกแบ่งเป็นยอดชำระรายเดือน 0%ตามระยะเวลาแบ่งชำระของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้าง
 

โปรดทำความเข้าใจก่อนรับสิทธิ์มาตรการสำหรับ “ลูกค้าสินเชื่อบุคคล (1)”
 1. โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น และไม่เคยเข้าร่วมมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกสินเชื่อบุคคล
 2. สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเฉพาะสมาชิกที่มีบัญชีบัตรกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมี.ค. 63
 3. สำหรับทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วม (Share line) ยอดสินเชื่อคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำภายใต้บัญชีสินเชื่อบุคคลนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
 4. วงเงินของท่านจะถูกปรับลดเท่ากับ ยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิมตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของท่านได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชัน UCHOOSE
 5. เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ (PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) เป็นต้น บริษัทจะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป 
 6. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว

สินเชื่อส่วนบุคคล (2) ที่มียอดคงค้างมากกว่า 30,000 บาท

ปรับลดอัตราดอกเบี้ย พร้อมขยายการผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 99 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้าง)
 

เงื่อนไขโครงการสำหรับ “ลูกค้าสินเชื่อบุคคล (2)” 

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19 ของบริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์ สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคลที่มียอดคงค้างมากกว่า 30,000 บาท มีดังนี้

 • เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 8 ก.พ. 65 ถึง 31 ธ.ค. 65 โดยบริษัทจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 65 เป็นต้นไป และลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายเวลาผ่อนชำระ นานสูงสุด 99 เดือน
 • บริษัทจะเปลี่ยนยอดสินเชื่อคงค้าง* มากกว่า 30,000 บาท บริษัทจะเปลี่ยนเป็นสินเชื่อแบบชำระรายเดือน

เลื่อนเพื่อดูรายละเอียด
 
ยอดสินเชื่อคงค้าง*,**(บาท) จำนวนงวด ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
ตั้งแต่ 30,000 - 100,000 บาท แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 60 เดือน 21%
ตั้งแต่ 100,001 - 500,000 บาท แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 72 เดือน 21%
ตั้งแต่ 500,001 - 750,000 บาท แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 84 เดือน 21%
มากกว่า 750,000 บาท แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 99 เดือน 21%


หมายเหตุ
*ไม่รวมถึงรายการที่ยังไม่ถูกบันทึกรายการ ณ วันที่บริษัทดำเนินการ
**ยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้างจะถูกแบ่งเป็นยอดชำระรายเดือน 0%ตามระยะเวลาแบ่งชำระของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้างโปรดทำความเข้าใจก่อนรับสิทธิ์มาตรการสำหรับ “ลูกค้าสินเชื่อบุคคล (2)”
 1. โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น และไม่เคยเข้าร่วมมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกสินเชื่อบุคคล
 2. สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเฉพาะสมาชิกที่มีบัญชีบัตรกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมี.ค. 63
 3. สำหรับทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วม (Share line) ยอดสินเชื่อคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำภายใต้บัญชีสินเชื่อบุคคลนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
 4. วงเงินของท่านจะถูกปรับลดเท่ากับ ยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิมตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของท่านได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชัน UCHOOSE
 5. เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ (PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) เป็นต้น บริษัทจะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป 
 6. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว
 

ลงทะเบียนผ่าน UCHOOSE ทันที

มาตรการปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือน (สำหรับลูกค้าที่มียอดค้างชำระ)

Support

สมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ที่ต้องเข้าร่วมโครงการ
สามารถแจ้งความจำนงได้ด้วยตนเอง
ผ่านศูนย์บริการสมาชิกบัตร โทร. 02-345-6789


__________________________________________________________________________________
 

มาตรการลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ
Support

สมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ทุกท่าน จะได้รับการปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำแบบอัตโนมัติ

ไม่ต้องลงทะเบียน หรือ โทรแจ้งรับสิทธิ์กับบริษัทฯ

 
บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19 โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำอัตโนมัติ ทั้งลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล เพื่อลดภาระลูกค้า ดังนี้

ลูกค้าบัตรเครดิต

ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำโดยอัตโนมัติ
ลดจาก 10% เป็น 5%
มีผลตั้งแต่วันสรุปยอดบัญชี 1 เม.ย. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65

ลูกค้าสินเชื่อบุคคล

ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำโดยอัตโนมัติ
ลดจาก 5% เป็น 3%
(เฉพาะสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำ)
มีผลตั้งแต่วันสรุปยอดบัญชี 18 มี.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
Firstchoice_Endcredit.jpeg
 
บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้ลูกค้าทุกท่าน
และขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์และบริการด้วยดีเสมอมา


#กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ #FirstChoice
#กรุงศรีคอนซูมเมอร์
คำถาม - คำตอบ : มาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ)

ถาม : ถ้ากรณีลูกค้ามีบัตรเครดิตหลายใบ ต้องลงทะเบียนกี่ครั้ง

ตอบ : เมื่อดาวน์โหลดและเปิดหน้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่านโมบายแอป UCHOOSE แล้ว ลูกค้าสามารถเลือกหน้าบัตรสำหรับการลงทะเบียนได้พร้อมกันทั้งหมด
 

ถาม : ถ้าลูกค้ามีบัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคลที่มีวงเงินร่วม บริษัทจะทำอย่างไร

ตอบ :  บริษัทจะดำเนินการดังนี้ 
 • สำหรับทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วม (Share Line)  ยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือนภายใต้บัญชีบัตรเครดิตนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น 
 
 • สำหรับทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วม (Share Line)  ยอดสินเชื่อคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำภายใต้บัญชีสินเชื่อบุคคลนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
 

ถาม : ถ้าลงทะเบียนแล้วสามารถยกเลิกได้หรือไม่

ตอบ :  ลูกค้าสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ หากบริษัทยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงยอดสินเชื่อ (Refinance) กรณีบริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงยอดคงค้างแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข หากบริษัทฯได้ดำเนินการตามคำขอของท่านแล้วทุกกรณี
 

ถาม : สามารถลงทะเบียนได้เมื่อไหร่ 

ตอบ :  สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 8 ก.พ. 65 ถึง 31 ธ.ค. 65

 

ถาม : ถ้าลดวงเงิน แล้วจะตัดค่าน้ำค่า ไฟ ค่าประกันผ่านบัตรได้อย่างไร 

ตอบ :  เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับบริการและความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นที่หักชำระอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ (PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ (หากมี)  เป็นต้น  บริษัทฯ จะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป 

 

ถาม : หลังจากเข้าร่วมโครงการ และเห็นว่ามีวงเงินบัตรเครดิต/ สินเชื่อบุคคลคงเหลือ บริษัทฯจะคิดดอกเบี้ยอย่างไร

ตอบ :  ท่านสามารถใช้จ่ายผ่านบัตร หรือทำรายการผ่านสินเชื่อบุคคลได้ตามปกติ ภายใต้วงเงินคงเหลือที่ลูกค้ามี โดยจะได้อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามปกติ (บัตรเครดิตสูงสุด 16% , สินเชื่อบุคคลสูงสด 25%)

 

ถาม : ขอเลือกเข้าร่วมโครงการเฉพาะบางรายการ/บางยอดหนี้ ได้หรือไม่?

ตอบ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรายการเพื่อเข้าร่วมโครงการ (ทุกยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/ยอดสินเชื่อภายใต้บัญชีเดียวกันต้องเข้าร่วมโครงการ) 
 
คำถาม - คำตอบ : มาตรการลดยอดผ่อนชำระขั้นต่ำลูกค้าบัตรเครดิต

ถาม : ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 ลูกค้าทุกคนจะถูกลดยอดชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิตจาก 10% เป็น 5% ใช่หรือไม่

ตอบ : ใช่ค่ะ ระบบจะลดยอดชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิต จาก 10% เหลือ 5% ตามวันตัดรอบบัญชี (cycle cut) ตัวอย่างเช่น
 • นาย A มีวันตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 1 ของเดือน ระบบจะเริ่มลดเปอร์เซนต์เป็น 5% ตั้งแต่รอบบัญชี 1 เม.ย. 63 - 31 ธ.ค. 65
 • นาย B มีวันตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน ระบบจะเริ่มลดเปอร์เซนต์เป็น 5% ตั้งแต่รอบบัญชี 10 เม.ย. 63 - 31 ธ.ค. 65 ​

ถาม : ปรับแต่เปอร์เซ็นต์ แล้วยอดขั้นต่ำ 500 บาท ไม่ปรับเหรอคะ

ตอบ : ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 65 บริษัทไม่มีการกำหนดยอดชำระขั้นต่ำ (minimum amount) แต่ยังคงเรียกเก็บยอดชำระขั้นต่ำที่ 5% ตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้านี้ค่ะ

ถาม : ยอดผ่อนชำระแบบรายเดือน ลดเหลือ 5% ด้วยไหมคะ

ตอบ : มาตรการดังกล่าวลดเฉพาะยอดใช้จ่ายบนบัตรเครดิต ไม่รวมส่วนที่เป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนนะคะ

ถาม : บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า ช่วยลดขั้นต่ำยังไงคะ

ตอบ : สำหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า จะลดขั้นต่ำทั้งส่วนของบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลดังนี้
 • สินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำ ลดยอดชำระขั้นต่ำจาก 5% เป็น 3%
 • ยอดใช้จ่ายบนบัตรเครดิต ลดยอดชำระขั้นต่ำจาก 10% เป็น 5%
 
 
คำถาม - คำตอบ : มาตรการลดยอดผ่อนชำระขั้นต่ำลูกค้าสินเชื่อบุคคล

ถาม : ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 ลูกค้าทุกคนจะถูกลดยอดชำระขั้นต่ำของสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำ เหลือ 3% ใช่หรือไม่

ตอบ : ไม่ใช่ ระบบจะลดยอดชำระขั้นต่ำของสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำเหลือ 3% ตามวันตัดรอบบัญชี (cycle cut) ตัวอย่างเช่น
 • นาย A มีวันตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 19 ของเดือน ระบบจะเริ่มลดเปอร์เซนต์เป็น 3% ตั้งแต่รอบบัญชี 19 มี.ค. 63 - 31 ธ.ค. 65
 • นาย B มีวันตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน ระบบจะเริ่มลดเปอร์เซนต์เป็น 3% ตั้งแต่รอบบัญชี 10 เม.ย. 63 - 31 ธ.ค. 65

ถาม : รายการผ่อนชำระรายเดือนเรียกเก็บยังไง

ตอบ :  รายการผ่อนชำระรายเดือนยังเรียกเก็บปกติ ตามยอดชำระต่อเดือน

ถาม : ปรับแต่เปอร์เซ็นต์ แล้วยอดขั้นต่ำ 500 บาท ไม่ปรับใช่ไหม

ตอบ : ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 65 บริษัทไม่มีการกำหนดยอดชำระขั้นต่ำ (minimum amount) แต่ยังคงเรียกเก็บยอดชำระขั้นต่ำที่ 3% ตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้านี้ค่ะ
 

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่