ประกาศบริษัท

ผู้โชคดีได้รับรางวัล แนะนำเพื่อนสมัครบัตร เซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์
AW_Detail-pro-Announcement-TTT50_1.jpg

ประกาศบริษัท
 
จากกิจกรรม "แนะนำเพื่อนสมัคร" ที่ทางบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดขึ้นเฉพาะสมาชิกบัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 61 - 28 ก.พ.62 นั้น ทางบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าทางบริษัทได้มีการจับรางวัลผู้โชคดีเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
ผู้โชคดีซึ่งได้รับรางวัล iPhoneXS 64 GB มูลค่า 39,900 บาท จำนวน 1 รางวัล 
1.คุณ สมพร เลิศวัฒนพงศ์

ผู้โชคดีซึ่งได้รับรางวัล Apple Watch series 4 มูลค่า 17,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
2.คุณ โยธิน โยธินทวี

ผู้โชคดีซึ่งได้รับรางวัล GoPro Hero 7 White มูลค่า 7,200 บาท จำนวน 1 รางวัล
3.คุณ ปิยะมาศ นวลน้อย

รายชื่อทั้ง 3 ท่าน จะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากบริษัทฯ
 
บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากแคมเปญ "งานไทยเที่ยวไทย" ครั้งที่ 50
AW_Detail-pro-Announcement-TTT50_1.jpgAW_Detail-pro-Announcement-TTT50_2.jpgAW_Detail-pro-Announcement-TTT50_3.jpgAW_Detail-pro-Announcement-TTT50_4.jpgAW_Detail-pro-Announcement-TTT50_5.jpg
บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม "อิ่มคุ้ม 2 ต่อ กับ MK Restaurant"
LEM_6547.JPG

ประกาศบริษัท
 
จากกิจกรรม "อิ่มคุ้ม 2 ต่อ กับ MK Restaurant " ที่ทางบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดขึ้นเฉพาะสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 61 - 31 ม.ค.62 นั้น ทางบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าทางบริษัทได้มีการจับรางวัลผู้โชคดีเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
ผู้โชคดีซึ่งได้รับรางวัล iPhoneXS 64 GB (สีทอง) มูลค่าเครื่องละ 39,900 บาท จำนวน 3 รางวัล จากรายการ “อิ่มคุ้ม 2 ต่อ กับ MK Restaurant”
1.คุณนภัค เพชรนก
2.คุณวัชรากร ชาติประสพ
3.คุณกนกวรรณ วิไลศรี
รายชื่อทั้ง 3 ท่าน จะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากบริษัทฯ [PL1] โดยสมาชิกบัตรฯจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล ดังนี้
 
 1. ผู้โชคดีต้องส่งโทรสารเอกสารหลักฐานการรับรางวัลตาม (1)-(4) ด้านล่างนี้มายังบริษัทฯ หรือ สแกนเอกสารดังกล่าวส่งทางอีเมล์ suchada.tapaneeyakul@krungsri.com, ภายในวันที่ 8 มี.ค. 62 ก่อน 17.00 น. มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล และไม่สามารถเรียกร้องค่าทดแทนหรือการชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัลให้กับผู้โชคดีท่านอื่นแทน และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารหลักฐานการรับรางวัลได้ แก่
 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้โชคดี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาหลักฐานการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จำนวนเงิน 1,995 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยผู้โชคดีต้องโอนเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายเข้าบัญชี 001-017-1083 ชื่อบัญชี “บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ” สาขาสำนักเพลินจิต บัญชีกระแสรายวัน
 3. ใบยืนยันการรับรางวัลฉบับนี้ (ซึ่งได้ลงนามรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับรางวัล พร้อมทั้งแสดงเจตนายืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลแล้ว)
 
 1. ในกรณีผู้โชคดีที่ได้ชำระค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จำนวน 1,995 บาท และได้ยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลตามเงื่อนไขข้อ 1. แล้ว หากผู้โชคดีสละสิทธิ์ โดยไม่ได้ทำการโอนสิทธิให้แก่บุคคลในครอบครัวที่ใช้นามสกุลเดียวกันตามเงื่อนไขข้อ 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้โชคดี รวมทั้ง บริษัทฯไม่ต้องชำระค่าทดแทนหรือทำการชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น
 
 1. ในกรณีผู้โชคดีมีความประสงค์โอนสิทธิ์ สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลในครอบครัวที่ใช้นามสกุลเดียวกันได้เท่านั้นภายในวันที่ 8 มี.ค. 62
 
เอกสารในการโอนสิทธิ์ ประกอบด้วย
 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้โชคดี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. หนังสือมอบอำนาจ
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
การโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว iPhoneXS 64 GB (สีทอง) จำนวน 1 รางวัล (1 เครื่อง) มูลค่า 39,900 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฎตามประกาศในเว็บไซต์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำต้องแจ้งล่วงหน้า หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ 02-627-8000 ต่อ 24213
 
 
บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากแคมเปญ "โลกต้องการคนแรก"
Landing.jpg

กำหนดการการได้รับรางวัล การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล และขั้นตอนการรับรางวัล  
1.คัดเลือกผลงานที่ผ่านการเข้ารอบ 10 รางวัล วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
2.ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง www.firstchoice.co.th
3.บริษัทฯจะโอนเงินรางวัลจำนวน 19,000 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าหลังหักค่าภาษี ณ ที่จ่าย 5% แล้ว (1,000 บาท) เข้าบัญชีธนาคารกรุงศรี ของผู้ได้รับรางวัล วันที่ 15 มีนาคม 2562
4.ผู้ได้รับรางวัล จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล เป็นจำนวนเงิน 1,000.- บาท
5.ผู้ได้รับรางวัล จะต้องแจ้งยืนยันรับสิทธิ์ และ ส่งเอกสารทั้งหมด ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่ 10.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 17.00 น.
หากไม่ติดต่อในวันและเวลาดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ทันที
6.ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นการยืนยันรับสิทธิ์
6.1 สำเนาบัตรประชาชน ของ ผู้ที่ได้รับรางวัล   (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
6.2 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงศรี   (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
6.3 ลงลายมือชื่อในจดหมายยืนยันการรับรางวัลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้ 
 
เงื่อนไขการส่งคลิปวิดีโอ
1. สิทธิ์ในคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าร่วมโครงการต้องเป็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น หรือไม่เป็นการละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือ พรบ.คอมพิวเตอร์ และต้องไม่เคยได้รับรางวัล หรือได้รับการเผยแพร่จากที่ใดมาก่อน
2. คลิปวิดีโอต้องไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ คุณธรรมและจริยธรรม หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึง ต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น หรือ ถูกเกลียดชัง
3. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าร่วมโครงการทุกชิ้น ไม่ว่าจะได้รับการคัดเลือกจากบริษัทหรือไม่ ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ โดยขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนทุกช่องทาง ทุกชนิด
4. บริษัทและบริษัทในเครือมีสิทธิในคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าร่วมโครงการทุกชิ้น รวมทั้งมีสิทธิในการตัดต่อ เปลี่ยนแปลง แก้ไขตลอดจนเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าร่วมโครงการและภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการโดยมิต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการ หรือเรียกรางวัลคืนได้ทันทีโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการไม่ปฏิบัติตามกติกาหรือมีข้อความใดเป็นเท็จ โดยผู้เข้าร่วมโครงการไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6. บริษัทขอสงวนสิทธิในการชี้แจงเหตุผลสำหรับคลิปวิดีโอที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในทุกกรณี
7. กรณีผู้ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
8. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการฟ้องร้องโดยบุคคลที่สาม อันเนื่องมาจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรณีอื่นใด ในกรณีที่บริษัทนำคลิปวิดีโอที่เข้าร่วมโครงการไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือนำไปใช้งานใดๆ ก็ตาม
9. บริษัทไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากทุกขั้นตอนในการส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมโครงการ
10. ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ดำเนินโครงการสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใด ๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้
11. ในการส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมโครงการนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงและยอมรับเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดขึ้นทุกประการ
 
บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากแคมเปญ "งานไทยเที่ยวไทย" ครั้งที่ 49
AW_Detail-pro-Announcement-TTT49_1.jpgAW_Detail-pro-Announcement-TTT49_2.jpgAW_Detail-pro-Announcement-TTT49_3.jpgAW_Detail-pro-Announcement-TTT49_4.jpgAW_Detail-pro-Announcement-TTT49_5.jpg
บริษัทฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง รายละเอียดรายการกดง่ายแลกเลยคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน 15%
บริษัทฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง รายละเอียดรายการกดง่ายแลกเลยคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน 15% เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านวงเงินบัตรเครดิต ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป ในหมวดร้านอาหาร ,ไอเปอร์มาร์เก็ต & ซุปเปอร์มาร์เก็ต ,
ช้อปออนไลน์(Lazada,Shopee) ,เติมน้ำมัน  ระยะเวลา : 1 ต.ค.  – 31 ธ.ค. 2561    ดังนี้
 
1.หมวดที่เข้าร่วมรายการ
เปลี่ยนแปลง : เพิ่มเติมได้แก่ หมวดHome Improvement  หมวดประกันกดแลกคะแนน 12.5%  
เดิม : 4 หมวดได้แก่  หมวดร้านอาหาร ,ไอเปอร์มาร์เก็ต & ซุปเปอร์มาร์เก็ต , ช้อปออนไลน์(Lazada,Shopee)
 
2.รหัสการกดแลกคะแนน   
เปลี่ยนแปลง : รหัสการแลกคะแนน จะกำหนดให้กดแลกแค่ 1 รหัสเท่านั้น กด *465*60188*หมายเลขบัตร4หลักสุดท้าย*คะแนนเท่ากันยอดซื้อ# โทรออก
เดิม :     หมวดร้านอาหารร กด *465*60182*หมายเลขบัตร4หลักสุดท้าย*คะแนนเท่ากันยอดซื้อ# โทรออก
หมวดซุปเปอร์ &ไฮเปอร์  กด*465*60183*หมายเลขบัตร4หลักสุดท้าย*คะแนนเท่ากันยอดซื้อ# โทรออกหมวด Lazada , Shopee กด *465*60184*หมายเลขบัตร4หลักสุดท้าย*คะแนนเท่ากันยอดซื้อ# โทรออหมวด Gasoline  กด *465*60185*หมายเลขบัตร4หลักสุดท้าย*คะแนนเท่ากันยอดซื้อ# โทรออก
3.จำกัดคะแนนสูงสุดต่อ เซลล์สลิป 
เปลี่ยนแปลง : จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 50,000บาท / เซลล์สลิป
เดิม : ไม่ได้กำหนด
4.การกำหนดคะแนนขั้นต่ำ
เปลี่ยนแปลง : การแลกคะแนนสามารถแลกเท่ากับยอดใช้จ่ายหรือน้อยกว่ายอดใช้จ่าย/ เซลล์สลิป แต่ไม่เกินยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป
เดิม : ใช้คะแนนสะสมแลกเท่ายอดใช้จ่าย/ เซลล์สลิป
4.ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย 
เปลี่ยนแปลง :  15 พ.ย.2561 – 31 ม.ค.2562
เดิม :  1 ต.ค.2561 – 31 ธ.ค.2562
จะมีผลในการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.61 – 31 ม.ค.62 เพิ่มเติมได้ที่ www.firstchoice.co.th หรือศูนย์บริการลูกค้าโทร 0-2345-6789
 
 
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า มีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า มีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทุกรายการ จากเดิมเบอร์ 4268800 เปลี่ยนเป็นเบอร์ 0812563333 ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2561 เป็นต้นไป เพิ่มเติมได้ที่ www.firstchoice.co.th หรือศูนย์บริการลูกค้าโทร 0-2345-6789
บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากแคมเปญ "งานไทยเที่ยวไทย" ครั้งที่ 48
AW_Detail-pro-Announcement-TTT48-tiny.jpg
AW_Detail-pro-Announcement-TTT48_1-tiny.jpgAW_Detail-pro-Announcement-TTT48_2-tiny.jpgAW_Detail-pro-Announcement-TTT48_3-tiny.jpgAW_Detail-pro-Announcement-TTT48_4-tiny.jpg
 
บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม "รูดแล้วโก! จูราสสิคทัวร์"
ประกาศบริษัท [ข้อมูลอัพเดทวันที่ 24 ก.ย. 61]

 Award_Jurassic_Landing_0918_Rev.jpg
จากกิจกรรม "รูดแล้วโก! จูราสสิคทัวร์" ที่ทางบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดขึ้นเฉพาะสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ตั้งแต่ 1 พ.ค. 61 - 31 ก.ค.61 นั้น ทางบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าทางบริษัทได้มีการจับรางวัลผู้โชคดีเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 แพ็กเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน รางวัลละ 1 ท่าน มูลค่า 60,000 บาท
จำนวน 40 รางวัล มีรายชื่อดังต่อไปนี้
 
1          คุณกนกพร          วุฒิศรุต
2          คุณกนกวรรณ      กิจพัฒนเจริญ
3          คุณกมลรัตน์        กอมณี
4          คุณกันตยา          ชัยวงค์
5          คุณจิตติมา          เอี่ยมฤทธิ์
6          คุณจีรพร           อิงคสันตติกุล
7          คุณณครินทร์       เนตรทิพย์
8          คุณณัฏฐ์ชัญญา    โอภาสวิมุตติ์
9          คุณณัฐินี        หิรัญอัศว์
10         คุณตติยา            บุญเลิศ
11         คุณทองสุก          พิพัฒน์นวกิจ
12         คุณธนประเสริฐ    จารุสมานกิจ
13         คุณธวัชชัย          ปากันสุข
14         คุณนฤมล            บัวจันทร์
15         คุณปริชาติ          มาแก้ว
16         คุณปัทมวรรณ      สุภศรี
17         คุณปาลิน            พรรณวิเชียร
18         คุณพรสิริ            จึงสิริรุ่งเรือง
19         คุณพัชราภรณ์      ภูติโส
20         คุณพิมพ์สิริ         มลิวัลย์
21         คุณภรภัค            เตชะวัชรนันท์
22         คุณโภคิน            ธยาธรรมธัชน
23         คุณมณีนาจ         เกตวัลห์
24         คุณรังสรรค์         อรัญยกานนท์
25         คุณรุ้งนภา           ทรัพย์วัฒน์
26         คุณวราภรณ์         มีสามพันธ์
27         คุณวิไลพร          ภูสถาน
28         คุณวิสารัช           มั่นประพันธ์
29         คุณศิริวรรณ         มุสิกุล
30         คุณสมศรี            ฉันทสุวรรณกุล
31         คุณสุกิจ              วิวัฒน์วิชา
32         คุณสุขวสา          พุกจินดา
33         คุณสุดาปรีย์        สรสุชาติ
34         คุณสุทธิพงค์        บุญชะนะ
35         คุณอนุศักดิ์         มะทอง
36         คุณอนุสรา          นิยม
37         คุณอโนทย์          ช่วยชาติ
38         คุณอมรา           ศรีทิพย์สุโข
39         คุณอัยรีน            ศรีรัตน์
40         คุณอาทิตย์          นิลวัฒน์
 
รายชื่อทั้ง 40 ท่านจะได้รับการติดต่อทาง SMSและโทรศัพท์ จากบริษัทฯ โดยสมาชิกบัตรฯจะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขคือ
           
1.สมาชิกบัตรฯ ต้องทำการชำระค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าของรางวัล เป็นจำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) โดยสมาชิกบัตรฯ ต้องโอนเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายเข้าบัญชีเลขที่ 001-017-1083 ชื่อบัญชี “บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ” สาขาสำนักเพลินจิต บัญชีกระแสรายวัน
 
2.ในการยืนยันการรับรางวัล สมาชิกบัตรฯ ต้องทำการจัดส่งเอกสารตามที่ระบุด้านล่างมาให้กับบริษัททาง โทรสารหมายเลข 02-627-6447 หรือ E-mail : Pummarinrat.Boonpromsuk@krungsri.com หรือ E-mail : Suchada.tapaneeyakul@krungsri.com
            2.1 หลักฐานการชำระเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
            2.2 สำเนาบัตรประชาชนของผู้โชคดี (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
            2.3 สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของผู้โชคดี (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องรับรองเอกสาร) โดยหนังสือเดินทาง 
                  ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 
 
ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 2 กระเป๋าเดินทางล้อลาก ขนาด 20 นิ้ว Jurassic World : Fallen Kingdom รางวัลละ 1 ใบ มูลค่า 5,490 บาท จำนวน 300 รางวัล มีรายชื่อดังต่อไปนี้
 
1          คุณกนกวรรณ      พูลประเสริฐ
2          คุณกรณัฐ           วสุธาโสภณดำรงค์
3          คุณก่อกิตย์         เจริญสุข
4          คุณกันต์พจน์       ทองคำ
5          คุณกัลยาณี         โฆษิตพิพัฒน์
6          คุณกาญจน์กนิษฐ์ พัฒนพิฑูรย์
7          คุณกาลัญญู        เกตุแก้ว
8          คุณกิ่งกาญจน์      วงษ์สุทธิโชติ
9          คุณกิตติคุณ         จันทร์หอม
10         คุณกิตติพงษ์       กังวานเกียรติชัย
11         คุณกิตติยา          พัดพาดี
12         คุณกิริยา              พากล้า
13         คุณเกรียงศักดิ์     แท่นประเสริฐกุล
14         คุณเกรียงศักดิ์     ไกรวัฒนวงศ์
15         คุณเกศศิรมณี      เพ็ญจำรัส
16         คุณขนิษฐา          ชินธรรมมิตร์
17         คุณขนิษฐา          ใหญ่จันทึก
18         คุณคมสัน           เตชะศรีสุขโข
19         คุณจันทกานต์      จันทร์ฉาย
20         คุณจันทร์เพ็ญ      กุณฑลบุตร
21         คุณจันทร์แรม      เอี่ยมทับ
22         คุณจิตรกร           ผิวผาด
23         คุณจินตนา          ปลื้มชัย
24         คุณจินต์สุภา        อินต๊ะพันธ์
25         คุณจิรพงศ์          อนันต์สุทธิวรา
26         คุณจิราพร           พุทธรักษา
27         คุณจิรายุทธ์         ทิพย์รัตน์
28         คุณจุฑารัตน์        ยิ่งศิริ
29         คุณจุฑารัตน์        ยี่สุ่นแป้น
30         คุณเจริญ            บุญขาว
31         คุณเจษฏา           สายสุวรรณนที
32         คุณฉัฐญา           เดชาวิไกล
33         คุณชณัฐฎา         พิมพ์เภา
34         คุณชนันภรณ์       ศักดานุภาพ
35         คุณชนาเมธ         กลิ่นบุบผา
36         คุณชมพูนุช         โตศักดิ์สิทธิ์
37         คุณชยพัทธ์         บุญญานิตย์
38         คุณชลธิชา          สวนสำราญ
39         คุณชอบ             แก้วสุข
40         คุณชัชนภา          นิรงบุตร
41         คุณชัย               อังศุธรารักษ์
42         คุณชัยนันท์         สถิตย์กาญจน์
43         คุณชัยวุฒิ           เขม้นขมัก
44         คุณชำนาญ          สวนมะลิ
45         คุณชิษณุพงศ์      ธารธนาภรณ์
46         คุณชื่นกมล         สมตัว
47         คุณเชาวรินทร์      กตัญญุตาภรณ์
48         คุณณรงค์ฤทธิ์      มณีจิระปราการ
49         คุณณฤทธิ์           โสมนัส
50         คุณณัฐกา           พิชยานุวรรต
51         คุณณัฐกานต์       ชูโชค
52         คุณณัฐกานต์       โนนสีราช
53         คุณณัฐธิดา          เรือนสอน
54         คุณณัฐพล           อริยพงศ์ไพศาล
55         คุณดวงใจ           บุตรสำราญ
56         คุณดานิช            บุญมั่น
57         คุณดาริชา           สุธีวงศ์
58         คุณดำรงค์           เลิกสันเทียะ
59         คุณดุษดี             ใจซื่อกุล
60         คุณตฤณชยุต       ณคร
61         คุณต้องตา          โตหลิ่ม
62         คุณติมาพร          อัจฉราวรรณ
63         คุณทศพร           สุพรรณนิล
64         คุณทศพร           ลิขิตพงศ์ไพศาล
65         คุณทองงาม         ยศนวน
66         คุณทองเหรียญ    ผำเสนา
67         คุณทักษิณ          กันทเนตร
68         คุณทิพวัลย์         สันตติวุฒิ
69         คุณธงชัย            พูลภีไกร
70         คุณธนนนท์         ทวีไชยภาคย์
71         คุณธนวรรณ        สิงห์รัตนกุล
72         คุณธนิษฐา          ปิ่นแก้ว
73         คุณธนิสร            หรรษาจักรตรี
74         คุณธเนศรัฐ         พงศ์พรเจริญ
75         คุณธรรมนูญ        มโนสุทธิกิจ
76         คุณธรรมสถิตย์     ประโยชน์วนิช
77         คุณธวัทชัย          วงศ์วิทยวณิช
78         คุณธัญนันท์         ปัญญาธิ
79         คุณธัญรดา          สามจ้าย
80         คุณธิติพงษ์         พฤกษศรีสกุล
81         คุณธิรดา             กิจพงศ์ศักดา
82         คุณธีรภัทร          เงาวิศิษฎ์กุล
83         คุณธีรวิทย์          อุฬารเสถียร
84         คุณธีรวุฒิ            สุธนะเสรีพร
85         คุณธีรเวทย์         พรสิทธิศักดิ์
86         คุณธีระยุทธ์         ธนนันทน์ธัญโชติ
87         คุณนงค์นุช          เตสระแก้ว
88         คุณนงลักษณ์       เอี่ยมงิ้วงาม
89         คุณนที               ศักดิ์แก้ว
90         คุณนพดล           สุระเดช
91         คุณนรินทิพย์       ทรงจิตสมบูรณ์
92         คุณนฤพร            แปะใส้
93         คุณนฤมล            คำวงษ์
94         คุณนฤมล            จินดานนท์
95         คุณนัทธพงศ์        ลาภเกิด
96         คุณนัทธมน         ศรีทอง
97         คุณนันทภัค         รัตนประทีปกร
98         คุณนันท์มนัส       จิวัฒน์ธนากุล
99         คุณนันท์วรัตม์      ชัยดลอุดม
100       คุณนันทิยา          ฤกษ์ดี
101       คุณนาตยา          คงเพชรศักดิ์
102       คุณน้ำฝน            สุตะคาน
103       คุณนิจนิรันดร์       โคตรปัญญา
104       คุณนิติพงษ์         ปรัชญานิมิต
105       คุณนิภาพร          ทองจันทร์เทพ
106       คุณนิภาพร          กังแฮ
107       คุณนิยะดา          ไชยพันธ์
108       คุณนิรันดร์          ทองชู
109       คุณนิโรจน์           พันธ์สวัสดิ์
110       คุณบารมี            อวรัญ
111       คุณบาลจิต          จาวลา
112       คุณบุญส่ง           สมสุข
113       คุณบุษกร           อุดมรัตนะชัย
114       คุณบุหลัน           ทับชา
115       คุณเบญจมาศ      ธรรมรักษา
116       คุณเบญจวรรณ     สามสาลี
117       คุณประเทือง        ศรีบุศราคัม
118       คุณประภาพรรณ   เมืองเมฆ
119       คุณประเสริฐ        ขันธสิทธิ์
120       คุณปราณี            วาสนา
121       คุณปรีชา            อิ่มจงใจรักษ์
122       คุณปวีณา            พวงรัตน์
123       คุณปัญญา          เบญจวิญญู
124       คุณปัญญา          ใจยาว
125       คุณปิยวัฒน์         ถาตัน
126       คุณปิยะรัตน์        ตั้งจิรวุฒิ
127       คุณผุสดี             จันทึก
128       คุณพงศกร          มณีสุวรรณ
129       คุณพงศ์พล         เชาวน์ชวานิล
130       คุณพงษ์ธนาศักดิ์  วาดวงศรี
131       คุณพงษ์พัฒน์      สถาพร
132       คุณพชรพร          บุญตา
133       คุณพยนต์           มีครุฑ
134       คุณพรทิพย์         แซ่หวง
135       คุณพรพิมล         จันทรสมบูรณ์
136       คุณพรเพ็ญ          อัศวลายทอง
137       คุณพรรษสรณ์     นันท์ธนาสรณ์
138       คุณพลวัฒน์         จงรื่นกลาง
139       คุณพัชรา            ทองใบ
140       คุณพัชรี              ค้ำชู
141       คุณพัทธวรรณ      กลิ่นบำรุง
142       คุณพิชญากร       เปี่ยมสิริสกุล
143       คุณพิพัฒน์พล      สัตตานุสรณ์
144       คุณพิมพ์ชนก       ประดิษฐ์
145       คุณพิสิฐ             ชัยวิบูลย์ผล
146       คุณพิสิษฐ์           ลิ้มพัฒนมงคล
147       คุณพีระพัฒน์       ขจรอมรนาค
148       คุณพูลศรี            เวศย์อุฬาร
149       คุณเพ็ญพิชา        ราชทวี
150       คุณเพิ่มศักดิ์        ธำรงค์ธนกิจ
151       คุณไพบูลย์         ปัญโญใหญ่
152       คุณภวพร            ไพศาลวัชรกิจ
153       คุณภัชรี              ศรียางนอก
154       คุณภัทรพงศ์        นุชจิโน
155       คุณภัทรพล         เสมอภาค
156       คุณภัสราภรณ์      จริยา
157       คุณภาคภูมิ          ทิศสุกใส
158       คุณภาคภูมิ          เอกอรมัยผล
159       คุณภูมิ               นนท์รักษานุกูล
160       คุณภูริตา            เข็มเพ็ชร์
161       คุณมงคลพรรณ    เผือกทอง
162       คุณมณีรัตน์         หัสดิเทียนทอง
163       คุณมนตรี            ไทยมานะ
164       คุณมนตรี            กตัญญูวรรธนะ
165       คุณมนันยา          บุญเจริญ
166       คุณมนัสนันท์       ใบบัว
167       คุณมะสำซู          บือซา
168       คุณมัสยา            พิทักษ์ธานี
169       คุณมาริสา           ทับทิมไทย
170       คุณมารียะ           ละเต็บซัน
171       คุณมาเรีย           กรูตามา
172       คุณเมทะนี           อินทร์แก้ว
173       คุณยศธร            ภูมิสุทธิ์
174       คุณยุทธนา          บ่อกลม
175       คุณยุทธพงษ์       สกุลวิไลงาม
176       คุณรณัญชัย        หรรษคุณารมณ์
177       คุณรติกร                        สดสี
178       คุณรวิวรรณ         กฤชรัตนศักดิ์
179       คุณรัสรินทร์         กันตวิริทธิ์พล
180       คุณรุ่งทิวา           พ่วงแผน
181       คุณรุจิกร             ฝากาบล
182       คุณเรณุกา           วงศ์วิริยะธรรม
183       คุณเรนุกา           บุญเรืองจักร
184       คุณฤกษ์ชัย         ปรุกระโทก
185       คุณฤชากร           เต็มนา
186       คุณลักขณา         เฮงสุนทร
187       คุณวรรณกร         นวลฉวี
188       คุณวรรณิภา         ลานตวน
189       คุณวรวัลย์           วอร์โร
190       คุณวรากรณ์         สายแดง
191       คุณวราภรณ์         โชตินันท์
192       คุณวราภรณ์         ธีระนันท์
193       คุณวราลี             ผิวพรรณ์
194       คุณวรินทร           คนคง
195       คุณวสุนทรี          ไตรอุโฆษ
196       คุณวัชระ             ปันโปธา
197       คุณวิชุดา            ขำแป้น
198       คุณวิเชียร           ไชยลังกา
199       คุณวิทยา            วัฒนเรืองโกวิท
200       คุณวิทยา            ปันนวล
201       คุณวิลาวรรณ       พรรณดิลก
202       คุณวิไลพร          ตระกูลโอสถ
203       คุณวิไลพรรณ      เหล่าพิสัย
204       คุณวิวัฒนิ์            หฤทัยธนาสันติ์
205       คุณวิศณุสรรค์      ชาติอารยะวดี
206       คุณวีระศักดิ์         บุญครอง
207       คุณวุฒิศิลป์         จรัสบวรพันธ์
208       คุณศรัณย์           กาญจนนิยต
209       คุณศรัณย์           วรรณพงศ์
210       คุณศรัณย์รัชต์      ทองสร้อย
211       คุณศรีจริยา         ภาคีโชติ
212       คุณศศิธร            ขจรวงศ์ไพศาล
213       คุณศักดิ์สิทธิ์       ดารัตน์
214       คุณศักรินทร์        จินตนะ
215       คุณศิรัส              สุวัตถี
216       คุณศิริชัย            จันทร์สิงห์
217       คุณศิริพร            มาลาสิทธิวงศ์
218       คุณศิริวรรณ         โกมลสิงห์
219       คุณศุจิรัตน์          พิเนตรกุล
220       คุณศุภกิตติ์         หอมคำพัด
221       คุณศุภิสรา          เกตกลางดอน
222       คุณสกรรจ์           ปิ่นทองคำ
223       คุณสนธยา          ณ พัทลุง
224       คุณสมใจ            ลี้วาทินแสนสุข
225       คุณสมชาย          ขำวงษ์
226       คุณสมปรารถนา   สุวรรณรัตน์
227       คุณสมพงษ์         ไตรภพสุวรรณ
228       คุณสมพงษ์         ตะเคียนโซ๊ะ
229       คุณสมฤดี            เวสสโกวิท
230       คุณสมฤทัย         ดวงจันทร์
231       คุณสมศักดิ์         เวียงสิมา
232       คุณสร้อยสุดา      คงพูล
233       คุณสวณีย์           คงเพชราทิพย์
234       คุณสวรรยา         พลัดเชื้อนิล
235       คุณสัญญา          ศิลาวรรณ
236       คุณสันติ             แก้วประดิษฐ์
237       คุณสาครินทร์       ไขศรี
238       คุณสาซู              สะอุ
239       คุณสาธิดา           โสพิมพา
240       คุณสาธิต            หิรัญยูปกรณ์
241       คุณสาธิต            พันธ์ไพศาล
242       คุณสิทธิชัย         แก้วชุม
243       คุณสินีนาท          มหาภิรมย์
244       คุณสุกฤต            วัฒนพานิช
245       คุณสุกัญญา        แจ้งใจ
246       คุณสุกิจ              อัคคกิจโกศล
247       คุณสุโข              อิ่มแสง
248       คุณสุชาดา          เกียงขวา
249       คุณสุชาติ            ไชยธนกิจ
250       คุณสุทธิพงษ์       วงศ์ชา
251       คุณสุธากร           ปราณี
252       คุณสุนันทา          ปั้นทอง
253       คุณสุปราณี          คำแดง
254       คุณสุภาพร          แสนราชา
255       คุณสุรัตน์ดา        แฉ่งเกษม
256       คุณสุริยา              เฉียดไธสง
257       คุณสุริยา              แสงระ
258       คุณสุริยาวดี         เดชส่งจรัส
259       คุณสุรีย์               สุขใจเจริญกิจ
260       คุณสุวัฒนา          มนต์คงธรรม
261       คุณสุวิชญา          บุญเพ็ง
262       คุณสุวิทย์            พุฒซ้อน
263       คุณสุวิมล            คูห์สุวรรณ
264       คุณหงษ์สกุล       แก้วคูณเมือง
265       คุณอดิศร            นิลพงษ์
266       คุณอดิศร            บุญญาภิบาล
267       คุณอดิศักดิ์         เปรมชัยพร
268       คุณอดุลย์           ชูชัยเจริญ
269       คุณอธิเดช           บรรหารวุฒิไกร
270       คุณอธิบดี            ยังเจริญ
271       คุณอนาวรรณ       เกิดปรางค์
272       คุณอนุภาพ          สมบูรณ์สวัสดี
273       คุณอนุสรณ์         ปานเพ็ชร
274       คุณอนุสรณ์         ศรีจันทร์
275       คุณอนุสรา          บำรุงอินทร์
276       คุณอนุสรา          ฤกษ์ฤทัยรัตน์
277       คุณอภิชาต          มากทองหลาง
278       คุณอรพรรณ        ภู่งาม
279       คุณอรพรรณ        จักรแก้ว
280       คุณอรรถวุฒิ        จงท่องกลาง
281       คุณอรษา            กู้เมือง
282       คุณอริสา             บุญมาก
283       คุณอริสา             ทิพยะวัฒน์
284       คุณอะซิช            อาชาไพศาลกุล
285       คุณอัครวัฒน์        อภิวิริยชัยกุล
286       คุณอัญชลี           คงสนทนา
287       คุณอัธทฤทธิ์        ตาวุ่น
288       คุณอาทิตยา        ฉัตรวิลาวัณย์
289       คุณอานุภาพ        มหาดไทย
290       คุณอารียา           กอตอ
291       คุณอิสเรศ           มณีวรรณ์
292       คุณอีดิ้นฟิตอรี้      สุดจิตร
293       คุณอุดมลักขณ์     บุญสุข
294       คุณอุมาพร          โภคสมบัติ
295       คุณอุษา             สีสุข
296       คุณอุษา             ชมภูพฤกษ์
297       คุณเอกปภาดา     ปกรณ์พิมุข
298       คุณเอกรัตน์         ศรีพัก
299       คุณHIROYUKI    SHIZUME
300       คุณNG CHEUK HIN  VICTOR
 
รายชื่อทั้ง 300 ท่านจะได้รับการแจ้งทาง SMS จากบริษัทฯ และสมาชิกบัตรฯ จะต้องทำการชำระค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าของรางวัล เป็นจำนวน 274.50 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) โดยบริษัทฯจะเรียกเก็บจากบัญชีบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ของท่าน
 
 
ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 3 หมวก Jurassic World : Fallen Kingdom รางวัลละ 1 ท่าน มูลค่า 1,290 บาท จำนวน 500 รางวัล มีรายชื่อดังต่อไปนี้
 
1          คุณกณิการ์          นิ่มเสนาะ
2          คุณกมลธร          วัฒนาสุทธิวงศ์
3          คุณกรกช            เรืองฤทธิ์
4          คุณกรกฎ            ตะริโย
5          คุณกรรณิกา        วาสนา
6          คุณกรวรรณ         ใชยา
7          คุณกฤษณ์ดนัย    ทองนิตย์
8          คุณก้อง              วินัยกุลพงค์
9          คุณกอบกาญจน์   ชลอศรีทอง
10         คุณกัญญณันทน์   ศิลป์ประกอบ
11         คุณกัญญมนษ์     วุฒิชัย
12         คุณกัณวีย์            กิตติกรณ์
13         คุณกันทรากรณ์    ฮุยนอก
14         คุณกันทัชพร       รุ่งกำจัด
15         คุณกาญจนา        ทุ่งทองคำ
16         คุณกาญจนา        กิจนวสิน
17         คุณกาญจนา        เจริญสุข
18         คุณกาญจนา        นาสันติสุข
19         คุณกานต์            ศิริวงศ์
20         คุณก้าวหน้าดี       ตั้งมงคลสุข
21         คุณกิตติ์ธเนศ       หิรัญนิธิชัย
22         คุณกิตติพงศ์        จันทร์เมธา
23         คุณกิตติพงษ์       ศุภพรโอภาส
24         คุณกิตติพร          พิพัฒน์ผลสกุล
25         คุณกุมาริกา         เกิดเทศ
26         คุณกุลภัสสร์        พงษ์บริบูรณ์
27         คุณเกรียงไกร      ภูมิเพ็ง
28         คุณเกรียงศักดิ์     จงสุขกิจพานิช
29         คุณเกวลี             ขันสิงหา
30         คุณเกษร            คำไข
31         คุณเกสรี             เบญจศิลารักษ์
32         คุณเกียรติศักดิ์     เผือกโสมณ
33         คุณไกรเลิศ         พรมฑา
34         คุณขจรภพ          พจนพรพันธุ์
35         คุณขนิษฐา          สนคุ้ม
36         คุณขนิษฐา          เมืองแก้ว
37         คุณขวัญฤดี         บุญเผือก
38         คุณขวัญฤทัย       ทรงพุฒิ
39         คุณเขตต์ขัณฑภู   ธิโสภา
40         คุณเขมจิรา          เงินงาม
41         คุณจรรยพร         โอเดโชชัย
42         คุณจรรยา           โขงทอง
43         คุณจรุง               ชีวาสิทธิ์
44         คุณจักรชัย          สื่อประเสริฐสิทธิ์
45         คุณจักรพงศ์        รู้ปิติวิริยะ
46         คุณจักรพงษ์        ยาวไธสง
47         คุณจักรรัตน์         ศรีสุวรรณ
48         คุณจันทนา          วิวัฒน์โชติพร
49         คุณจันทนี           พรกรุณาธิกุล
50         คุณจันทร์นิภาพร   นิ่มกำเหนิด
51         คุณจันทร์แรม      ทองขำ
52         คุณจันทราพร       พรหมฉิม
53         คุณจามจุรี           อินทรีย์
54         คุณจิตรพล          พลอยสุวรรณ์
55         คุณจิตราภรณ์      บุญมะ
56         คุณจิตสินี            ไกรเทพ
57         คุณจินตนา          วรรณศรี
58         คุณจินตนา          แพ่งยงยุทธ
59         คุณจิรชาญ          ศรีสิตานนท์
60         คุณจิรพงศ์          กรัณย์วิทยาการ
61         คุณจิรภฎา           บริบาลบรรพตเขตต์
62         คุณจิระพร           อนาศาสตร์
63         คุณจิราพร           ถากันหา
64         คุณจิราภา           อินสวร
65         คุณจิราวัฒน์        นิธิพัฒน์ธนกุล
66         คุณจีรวัฒน์          เชฐสิงห์
67         คุณจุฑาสิณี         มะลิแย้ม
68         คุณจุรีพร             สุ่มมาตร์
69         คุณจุรีรัตน์           โรมาตร
70         คุณจุฬามาส        กวางแก้ว
71         คุณจุฬาลักษณ์     พูนผล
72         คุณเจนจิรา          ธรรมนิตย์นิยม
73         คุณฉัตรชัย          แสงจีน
74         คุณฉัตรตะวัน       ประภาวงศ์
75         คุณฉัตรภัสร์        อิทธิพิชญาวัชร์
76         คุณเฉลิมชัย        อึ้งอภินันท์
77         คุณเฉลิมพร         บุญขุนยัง
78         คุณเฉลิมพล        คำผอง
79         คุณชนาพัทร์        มณีดุลย์
80         คุณชนิดา            ชูธนัง
81         คุณชมพูนุช         บุญสิทธิรัก
82         คุณชมพูนุท         ตรีโชติ
83         คุณชไมพร          วิลัยเกษ
84         คุณชยุต             ช่วงน่วม
85         คุณชรัส              โอชนะกาญจน์
86         คุณชรินทร์          สินชัย
87         คุณชลิดา            แสงสวัสดิ์
88         คุณชัชฎาภรณ์      ชุนลิ้ม
89         คุณชัญญาณัฏฐ์    เติมกิตติสกุล
90         คุณชัยณรงค์        พันฤทธิ์ดำ
91         คุณชัยนเรศ         อาสมาน
92         คุณชัยยุทธ์         บูรณเทพาภรณ์
93         คุณชัยศาสตร์      ปิติยานานนท์
94         คุณชาญ             นิลรัตน์คำ
95         คุณชาญเรือง       เหลืองนิมิตรมาศ
96         คุณชาติตะวัน       ยอดคีรี
97         คุณชาตินี            ชมสุทธา
98         คุณชาริณี            สายสงวนวงศ์
99         คุณชิตะ              สิรยาทร
100       คุณชินาทิพย์       มาสิงห์
101       คุณชูเกียรติ         ดุษฎี
102       คุณโชค              วิจิตรสาระวงศ์
103       คุณโชคชัย          ทองสว่างแจ้ง
104       คุณโชติรส          รัตนะพีระพงศ์
105       คุณไชยเทพ        วราธิติกุล
106       คุณญาดา            กิติเรืองแสง
107       คุณญานิศา          ชนิดาพันธ์
108       คุณฐัชสวัท          สมประเสริฐสุข
109       คุณฐาปกรณ์        อ๋อมใจกาศ
110       คุณฐิตภัสร์          อริยกมลพัฒน์
111       คุณฐิติวัจน์          สังข์มงคล
112       คุณณรรธรสร์       เมฆเกิดชู
113       คุณณรัฐกรณ์       ธันยะวุฒิโรตม์
114       คุณณัฎฐ์             คล่องการยิง
115       คุณณัฐกานต์       เดี่ยววานิชย์
116       คุณณัฐชาดา        ศรีโสภาจิต
117       คุณณัฐธิดา          มูลศรี
118       คุณณัฐพงศ์         ชัยศรีวงศ์สกุล
119       คุณณัฐพงษ์         ฐิตินันท์ภัทรากุล
120       คุณณัฐพัฒน์        ทบอาจ
121       คุณณัฐยาภรณ์     เรืองพัฒนา
122       คุณณัฐวดี           อะจิมา
123       คุณณัฐวัฒน์         เปรมนัทธวัฒน์
124       คุณณัฐวุฒิ           ทองหล่อ
125       คุณณัฐาพร          ใจส่งเสริมวงศ์
126       คุณณัทกร           จงแก้วมณี
127       คุณณิชยา           สุวลักษณ์
128       คุณณิชาภัทร       ทองนาค
129       คุณดรุณี             ศุภกิจวณิชโชค
130       คุณดลพร            ด้วงผึ
131       คุณดารุณี            พฤฒิสมพร
132       คุณดารุณี            ดีพันธ์
133       คุณดาลัด            แก่นนาคำ
134       คุณดาวประกาย    หุ่นประการ
135       คุณดาวัลย์          วิวรรธนะเดช
136       คุณตรีณัฐ           จารุปกรณ์
137       คุณตรีรัตน์          สุกิจพิริยพันธุ์
138       คุณถกลยศ         ดนุสกนธ์
139       คุณทรงพล          จั่นลา
140       คุณทรงสุดา         อุจะรัตน
141       คุณทวี                ทองมหา
142       คุณทิพวัลย์         เหมะสุทธินันท์
143       คุณธงชัย            คำชมภู
144       คุณธชาษร          ปัทมประภานนท์
145       คุณธนภร            มีอิ่ม
146       คุณธนภร            มณีนิล
147       คุณธนภัทร          รัตติยาภร
148       คุณธนวิทย์          เทพแจ่มใจ
149       คุณธนวินท์          สิทธิชัยวิเศษ
150       คุณธนัชชา          สัมมาวิจิตร
151       คุณธนันทร          กิตติชาธนากุล
152       คุณธนากร           สุวรรณเลิศ
153       คุณธนาพร          คุ้มเถื่อน
154       คุณธนาวัน           อินโอสถ
155       คุณธไนศวรรย์     วรรโณทัย
156       คุณธรณินทร์        หมื่นแก้ว
157       คุณธัญชนก         มีพลสม
158       คุณธัญนันท์         โกเวล
159       คุณธันยาภรณ์      อินทรทัต
160       คุณธารีมาศ         สาระสมบัติ โล่สิริลักษณ์
161       คุณธิฆัมพร          ประวาลศิลป์
162       คุณธิดารัตน์         ชาครานนท์
163       คุณธิดารัตน์         โพธิ์ศรี
164       คุณธิดารัตน์         ลิ่มสกุล
165       คุณธิดารัตน์         ปลั่งศรีสกุล
166       คุณธิติ                นันทะสาร
167       คุณธิติยา            พรสุขสว่าง
168       คุณธีทัต             กลิ่นมณฑา
169       คุณธีรโชติ           แสงแก้ว
170       คุณธีรนัย            รัชนีกร
171       คุณธีรพงศ์          อุดมวัฒนพงศ์
172       คุณธีรพงษ์          แสนบัวผัน
173       คุณธีรพนธ์          พนาจรัส
174       คุณธีรวัฒน์          สุนทรนันท์
175       คุณธีระพล          อุดมเวศย์
176       คุณธีระวัฒน์        ดีรอด
177       คุณธีระวัฒน์        คูหา
178       คุณนงนุช            จวนจตุรงค์กุล
179       คุณนพดล           วรรณภัณฑ์พินิจ
180       คุณนพพร           แผ้วบุญตรา
181       คุณนภัสดล         ไตรภพสกุล
182       คุณนภัสสร          คล่องแคล่ว
183       คุณนภา              พิษณุวงษ์
184       คุณนภาลัย          ไชยจักร์
185       คุณนรัญจ์           โสวรรณไพบูลย์
186       คุณนรากร           กล่ำเทศ
187       คุณนริศรา           มากมั่งมี
188       คุณนลิน             หาญมโนรมย์
189       คุณนวรัตน์          ตันติจินดา
190       คุณนวลจันทร์      ตริยานันทกุล
191       คุณนวลพรรณ      ทรงจิตรัตน์
192       คุณนัฐพงค์          ทองจันทร์
193       คุณนันทรัตน์        เอื้อวิทยาวุฒิกุล
194       คุณนันทวัน          ใจปิน
195       คุณนาตยา          แวกะจิ
196       คุณนารี              ปัญจนาพงศ์ชัย
197       คุณนิชานาถ        การะเกตุ
198       คุณนิตยตา          ศรีมงคล
199       คุณนิติ               ปิติแสง
200       คุณนิติ               ตรรกพิบูลย์
201       คุณนิพัทธ์           กาญจนภาชน์
202       คุณนิรันดร์          เขื่อนมั่น
203       คุณนิรันดร์          ดาบุตร
204       คุณนิวัติ              หมู่โสภณ
205       คุณนิวิฐ              อังศุละโยธิน
206       คุณนิเวศ             นนทวงศ์
207       คุณนิศาชล          หรุ่มวิสัย
208       คุณนิศารัตน์        ยิ้มแขฉาย
209       คุณนิฮัสบี           เวชกิจ
210       คุณนุกิจ              ชลคุป
211       คุณนุชดา            นุชประยูร
212       คุณนุสรา            ศุภนันทิ
213       คุณนูนี               สะมะแอ
214       คุณเนตรพร         กิจอุดม
215       คุณเนาวรัตน์        ไชยสุข
216       คุณบรรจง           เติมสุข
217       คุณบรรจง           พรรณเทียน
218       คุณบรรดิต          ปัดคำ
219       คุณบรรพล          จิระวัฒนากุล
220       คุณบัณฑิต          ยืนยง
221       คุณบาลบีร์ซิงห์    จาวลา
222       คุณบุญชุม           ทองแดง
223       คุณบุญยงค์         สุชาติเจริญยิ่ง
224       คุณบุญรัตน์         สำเภารัตน์
225       คุณบุษยา           ใจมา
226       คุณเบญจวรรณ     ชาญณรงค์
227       คุณเบ็ญจวรรณ     วงศ์แสงธรรม
228       คุณปฐวี              ศิริเดชไชยวงศ์
229       คุณปณิษา           แอกทอง
230       คุณปทุมพร         บุญญาธิการ
231       คุณปรก              เจิมงามพริ้ง
232       คุณประพจน์        ถิรภักดี
233       คุณประภัสสรา     สาริยา
234       คุณประภาพรรณ   จันศิริ
235       คุณประวิท           ธรรมาธิพงศ์
236       คุณประสงค์         เมธีพินิตกุล
237       คุณประสพ          บุญญาสถิตย์
238       คุณประสิทธิ์        แสงกลิ่น
239       คุณปราโมทย์       จุลจิรภักดี
240       คุณปราโมทย์       ถิรมงคลชัย
241       คุณปริญญา         นุชเล็ก
242       คุณปรีชา            ปิ่นพันธ์
243       คุณปลวัชร          นาคะโยธิน
244       คุณปวริศวร์         ภูริเวทย์คุณากร
245       คุณปานตะวัน       หาวอ
246       คุณปิยวรรณ        ลีลารุ่งระยับ
247       คุณปิยะรัศมิ์        ธาระบุญ
248       คุณปิยะราช         เกิดกุญชร
249       คุณปิยะวัฒน์        ผุดผ่อง
250       คุณผจงศักดิ์        หมวดสง
251       คุณพงศพล         เหลืองไพโรจน์
252       คุณพจนา            ศรีตระกูล
253       คุณพชร              ปุญญธนะศักดิ์ชัย
254       คุณพรชัย            ถาวรานนท์
255       คุณพรนรินทร์      เรือนมูล
256       คุณพรพรรณ        ธนะอุตร
257       คุณพรภินันท์       ไชยธีรลักษณ์
258       คุณพรรณพร        ลิมปนิลชาติ
259       คุณพรรณิภา        กันแก้ว
260       คุณพรสิริ            เรืองศิลป์
261       คุณพร้อมพงศ์      แก้วหะวงศ์
262       คุณพลวัฒน์         อยู่คง
263       คุณพลอยปภัส     คูวิวัฒนะวงศ์
264       คุณพวงเพ็ญ        บุตรมาตา
265       คุณพัชราภา         นุชนิยม
266       คุณพัชรี              ทีงาม
267       คุณพัฒน์ธาดา      บรรเทา
268       คุณพัฒนพงษ์      อุทัยผล
269       คุณพัณณิตา        แก่งศรีโสภณ
270       คุณพัทธ์ธีรา        อริยะวิวัฒน์
271       คุณพากเพียร       สุคัมภีรานนท์
272       คุณพิชาญ           กิติพันธ์กุล
273       คุณพิมพ์จรี          ธนะพิสิฐ
274       คุณพิรญาณ์         ไชยบุญ
275       คุณพีรญา           ยลภัคย์
276       คุณพีรวัฒน์         หฤทัยธนาสันติ์
277       คุณพีระ              ไพรศานติ
278       คุณพีระพันธุ์        สุนทรศารทูล
279       คุณพุฒิพล          บุญล้อม
280       คุณพุทธินันท์       ธนวัฒนชัยบูรณ์
281       คุณเพชราวรรณ์    วงศ์หล่อวณิช
282       คุณเพิ่มบุญ         เอี่ยมสุภาษิต
283       คุณเพิ่มพร          กันทะวัง
284       คุณแพรวพรรณ    เตชะโกศล
285       คุณไพฑูรย์         อ๋องสุทธิ์
286       คุณไพฑูรย์         จริยานพิวาทย์
287       คุณไพโรจน์         นิติกรไชยรัตน์
288       คุณภัชภิชา          กนกกวินโชติ
289       คุณภัทรพงศ์        คงวัฒนา
290       คุณภัทริน            พิพัฒน์ธรรมกุล
291       คุณภาวิตรี           สมสาย
292       คุณภูริชญาภัทร    สำโรงทอง
293       คุณมงคล            พริ้งเพราะ
294       คุณมณฑา          ตั้งแปล
295       คุณมณฑิรา         อารยางกูร
296       คุณมนูญ             ดิษฐ์ผักแว่น
297       คุณมลทิรา          พรมนวล
298       คุณมอนิก้า          มันเฟรดี้
299       คุณมุนินทร์          ขำแจง
300       คุณเมทินี            ไชยเสน
301       คุณยลดา            การบรรจง
302       คุณยศกร            ธรรมชัย
303       คุณยุทธชัย         ตีรเจริญวัฒนา
304       คุณยุทธพล         ศรีอุไร
305       คุณยุปินเดอร์       กอร์  โกเวล
306       คุณยุพา              ใจน้ำ
307       คุณยุพา              อนันตรังสี
308       คุณเยาวลักษณ์    เจริญเนตร์
309       คุณโยธี              อั๋นถมยา
310       คุณรณชัย           สารรักษ์
311       คุณรภัทร            กิจธนคุณากร
312       คุณระพีพร          มังษะชาติ
313       คุณรัชฎา            หยังสู
314       คุณรัฐนันท์          ภิญโญวิทยาวงศ์
315       คุณรัตน์ชัย          วิชยประเสริฐกุล
316       คุณรัตนา            รักษา
317       คุณรัตนาภรณ์      นวลจันทร์
318       คุณรุ่งนภา           บุญผ่อง
319       คุณรุ่งเพชร          กลิ่นมา
320       คุณรุ่งรุจี             ตัณฑุลเศรษฐ์
321       คุณรุ่งอรุณ          พินธุรักษ์
322       คุณรุจิเรข            วรรณแสน
323       คุณเรวดี             กดทรัพย์
324       คุณเริงชัย           จูฑะลิขิตวงศ์
325       คุณฤทธิรงค์         วรรณกุล
326       คุณละมุด            เทพเทพา
327       คุณลักษภูมิ         ชาภูมี
328       คุณลัญชกร         กรรัตน์สกุล
329       คุณลัดดา            อนันต์จรุงสุข
330       คุณวงศ์วริศ         คุณพุฒิโพธิ์
331       คุณวนนพ            พุฒโชติ
332       คุณวนัสนันท์        วัฒนสุวกุล
333       คุณวรนันท์          เดชธนโสภานันท์
334       คุณวรพงษ์          แสงไชยสุวรรณ
335       คุณวรพจน์          เพิ่มศิริ
336       คุณวรรณดี          ดวงดี
337       คุณวรรษา           ตั้งนิมิตโชค
338       คุณวรลักษณ์       มิ่งอารีวาณิชกุล
339       คุณวรัญชลี          คูณมี
340       คุณวรากร           หาญจิตต์เกษม
341       คุณวรางคณา       ประภามณฑล
342       คุณวราลี             เปี่ยมพงศ์สานต์
343       คุณวราวุท           วงค์แก้ว
344       คุณวริศรา           เนตรกระจ่างกุล
345       คุณวสันต์            มีจั่น
346       คุณวัชราพร         สายน้ำใส
347       คุณวัชราภรณ์       ธีระวัฒนสุข
348       คุณวัฒนานนท์     เดชพิมล
349       คุณวันเพ็ญ          พรพิทักษ์ธรรม
350       คุณวารุณี            เมฆชัยภักดิ์
351       คุณวาสินี            วิทยาเวโรจน์
352       คุณวิชัย              เติมวุฒิปรีชา
353       คุณวิชานนท์        มีอนันต์
354       คุณวิฑูรย์            ต่างใจ
355       คุณวิธิตา             ทวีศานต์
356       คุณวิบูรณ์            มุงคุณ
357       คุณวิภา              พูลขันธ์
358       คุณวิภารัตน์         สุวรรณสิงห์
359       คุณวิโรจน์           วิริยะภูษิต
360       คุณวิไล              บุญกรม
361       คุณวิวัฒน์            สิทธิศักดิ์วงศ์
362       คุณวิศวลักษณ์     ธรรมรัตน์
363       คุณวิศวัส            บริบูรณ์
364       คุณวีชัย              เทียมไธสง
365       คุณวีรพล            งามจรัสศรีวิชัย
366       คุณวีรยุทธ          งามจรัสศรีวิชัย
367       คุณวีระศักดิ์         คำห่อ
368       คุณวุฒิไกร          ไชยชนะ
369       คุณศนิวาร           ไทยกล้า
370       คุณศรมณ           สมคะเน
371       คุณศรัณญู          งามศรีเทพฤทธิ์
372       คุณศรัณย์           ค้าข้าว
373       คุณศรัณย์           ลี้กุล
374       คุณศศิกานต์        รุ่งจำเนียร
375       คุณศศิธร            ภาคอุดม
376       คุณศศิธร            งามช่อชัยพฤกษ์
377       คุณศักดิ์ชัย         อนุสาร
378       คุณศักดิ์ชาย        สุมนพันธุ์
379       คุณศักดิ์สกุล       แพรุ่งทรัพย์
380       คุณศาสนินท์        ลิขิตปัญญารัตน์
381       คุณศิริกัญญา       เปรมปรี
382       คุณศิริกานต์        รัตนจันทร์
383       คุณศิริพงศ์          ดุลยสาธิต
384       คุณศิริรัตน์          ลีวงศ์เจริญ
385       คุณศิริรัตน์          ธรรมพิทักษ์พงษ์
386       คุณศิวพล            นันทพานิชย์
387       คุณศุภกร            ม่วงย้อย
388       คุณศุภชัย           นัฏสถาพร
389       คุณศุภ์พัสยา        จินทวงศ์
390       คุณศุภภร            เชียรวุฒิกร
391       คุณศุภฤกษ์         มณีวงษ์
392       คุณศุภลักษณ์      กวงเมี้ย
393       คุณศุภาวรรณ       เรืองจาบ
394       คุณเศาวริน          ตุลยะเสถียร
395       คุณสกุลเทพ        บรรจงสัตย์
396       คุณสกุลรัตน์        เถาว์บุญ
397       คุณสถาพร          นิรันดโรภาส
398       คุณสมชัยยา        สุริฉันท์
399       คุณสมชาย          เชื้อบุญมี
400       คุณสมตระกูล      จอบกระโทก
401       คุณสมบัติ           บุญโม
402       คุณสมปอง          สุวะไกร
403       คุณสมภพ           โฆษิตสมิต
404       คุณสมยศ           สิริฐิติกานต์
405       คุณสมฤดี            สุขคำ
406       คุณสมศักดิ์         คู่เจริญถาวร
407       คุณสมัชชา          งามลิขิตวัฒนกุล
408       คุณสรญา            ณ ระนอง
409       คุณสาธร             เที่ยงธรรม
410       คุณสาลินี            สัตย์ซื่อ
411       คุณสิทธิเกียรติ     สกุลเตชะธนา
412       คุณสินกิตต์         บรรจง
413       คุณสินีวรรณ        เข็มขัด
414       คุณสิรวิชญ์          ทุมวรรณ
415       คุณสิริกร                        พรสกุลภักดี
416       คุณสิรินทร์          พิโสระ
417       คุณสิริพร            สุจินดา
418       คุณสิริภูมิ            พูนกล้า
419       คุณสิริมนต์          โกศลมนตรี
420       คุณสิริรัตน์          กอบกาญจนสินธุ
421       คุณสืบพงศ์          นาถมทองภา
422       คุณสืบสกุล         โสรัจจ์
423       คุณสุกัญญา        ศรีสุขะโต
424       คุณสุจิตตรา         วิทยเบ็ญจางค์
425       คุณสุชิน             อภิรักษ์ทานนท์
426       คุณสุดาพร          ยีกา
427       คุณสุทัศน์           เชียงบุรม
428       คุณสุธาสินี          วิไลวุฒิบัณฑิต
429       คุณสุธิดา            สุดรัมย์
430       คุณสุธิษา            ก่องาน
431       คุณสุนี               จำจด
432       คุณสุปราณี          วงศ์โอษฐ์
433       คุณสุพรรณษา     แก้วเก้าดวง
434       คุณสุพิชชา          ศิริกะนันท์
435       คุณสุภรณ์           สุขสมกิจ
436       คุณสุภรีรัตน์        สมรักษ์
437       คุณสุภาพร          อร่ามเรือง
438       คุณสุภามาศ        นิลขาว
439       คุณสุภาลัย          ทักศรี
440       คุณสุภาวดี          ฤทธิชัย
441       คุณสุภิญญา        ธีรฐิติธรรม
442       คุณสุมิตรา          นามมูลน้อย
443       คุณสุมินตรา        แสงสุบิน
444       คุณสุเมธี             ภู่หลำ
445       คุณสุรชัย            ศักดิ์วิเศษชัยกุล
446       คุณสุรชัย            บริบูรณ์พันธ์
447       คุณสุรศักดิ์          กิตติมุทาธร
448       คุณสุรีย์              ชุมเปีย
449       คุณสุวิชา            จิรายุเจริญศักดิ์
450       คุณสุเอจ             มีเมศกุล
451       คุณเสกสิทธิ์        เหมือนโพธิ์ทอง
452       คุณเสนีย์                        ควรชม
453       คุณเสรี               สินธุอัสว์
454       คุณโสภณ           ด้วงคง
455       คุณโสภิพร          หงษ์มีเสียงศรี
456       คุณหทัยชนก       เสมนันท์
457       คุณหทัยทิพย์      ปะตังพะโล
458       คุณหนามตูม        อุ้ยปะโค
459       คุณอชิรญา          ชนะสงคราม
460       คุณอธิวัฒน์         ภัทรกิจไพรศาล
461       คุณอนุตร            จันทเลิศ
462       คุณอนุธิดา          ขอดเตชะ
463       คุณอนุสรณ์         อนันตภูมิ
464       คุณอนุสรา          คันซอย
465       คุณอภิชัย           ขจรจิตต์
466       คุณอภิวัฒน์         สรรพพิทยากร
467       คุณอมรรัตน์        ยุปาระมี
468       คุณอมรินทร์        ภักดีชุลีบาท
469       คุณอมฤต            พิงพาต
470       คุณอรทัย            ไชยกิจ
471       คุณอรปวีณา        วีณะคุปต์
472       คุณอรรคศาสตร   ชาญใช้จักร
473       คุณอรรณชญาอร  หนุนสวัสดิ์
474       คุณอรรถพล        ลีวนาพฤกษ์
475       คุณอรรถพล        ประทีปทอง
476       คุณอรวรินทร์       กางไธสง
477       คุณอรอินทร์        ทรัพย์มล
478       คุณอรัญญา         ภูริวิกรัยพงศ์
479       คุณอรุณศรี          เลิศไสว
480       คุณอัคริศ            ตันพิพัฒน์
481       คุณอัญชลี           เดี่ยวสมบูรณ์
482       คุณอัญชุลี           ภิรมณ์ม่วง
483       คุณอัฐพร            ทนงเกียรติศักดิ์
484       คุณอัลิปรียา        ฉัตรพงษ์วิรัตน์
485       คุณอาภานันท์      เข็มสม
486       คุณอาริยา           วงค์กุลพิลาศ
487       คุณอำนวยพร       พระงาม
488       คุณอำรีกซิงห์      โกเวล
489       คุณอิทธิชัย         ฉ่ำรักษ์สินธุ์
490       คุณอิทธิเดช        ทูลศิริ
491       คุณอิสรีย์            อุทัยเลิศอรุณ
492       คุณอุทุมพร         ปัททุม
493       คุณอุมาพร          ชอบกิจ
494       คุณอุษา             เจียรสถาวงศ์
495       คุณเอกชัย          แพร่กุลวนิช
496       คุณเอกพจน์        บัวแก้ว
497       คุณเอกพล          พงษ์ชมพร
498       คุณเอกรินทร์       ทองธิเลิศ
499       คุณเอนก            งามประเสริฐพงศ์
500       คุณANGELINA    MONDIDO  GUTIERREZ
 
รายชื่อทั้ง 500 ท่านจะได้รับการแจ้งทาง SMS จากบริษัท และจะต้องทำการชำระค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าของรางวัล (1,290 บาท) เป็นจำนวน 64.50 บาท (หกสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) โดยบริษัทฯจะเรียกเก็บจากบัญชีบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ของท่าน
 
 
ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 4 เสื้อยืด Jurassic World : Fallen Kingdom รางวัลละ 1 ท่าน มูลค่า 990 บาท จำนวน 500 รางวัล มีรายชื่อดังต่อไปนี้
 
1          คุณกชภร            จตุพรสัมฤทธิ์
2          คุณกนกวรรณ      หนกลาย
3          คุณกมล             ศิลปาภินันท์
4          คุณกรรณิการ์       ดอกคำ
5          คุณกรองฤดี         พุ่มจันทร์
6          คุณกฤต              ติวัฒนาสุข
7          คุณกฤตวัฒน์       จันทร์เลิศทิพย์
8          คุณกฤติพร          ศรียะพันธ์
9          คุณกฤษฎา          การโชค
10         คุณกฤษณะ         ศรีอินทร์
11         คุณกฤษณา         ขันแดง
12         คุณกัญญ์ฐิสา       เป้าบุญปรุง
13         คุณกัญญาพร       อินทร์ศิริ
14         คุณกัญญาพัชร     แก้วก่า
15         คุณกัญญารัตน์     องค์วิศิษฐ์
16         คุณกัญญาวีร์       ศรีชัย
17         คุณกันต์กนิษฐ์     เขตอำนวย
18         คุณกันตินันท์       สุบรรณ ณ อยุธยา
19         คุณกัลยกร          แก้วสอาด
20         คุณกัลยารัตน์      พุทธรัตน์
21         คุณกาญจนา        เบ็ญจาภรณ์
22         คุณกาญจนา        จงอานนท์
23         คุณกาญจนา        สิงห์สุริยะ
24         คุณกาญจนาวดี    ไชยเลิศ
25         คุณกิตติกานต์      ชาญวรัญญู
26         คุณกิตติพร          โตเจริญโชค
27         คุณกิตติพันธุ์       กันโต
28         คุณกิตติวุฒิ         คงแก้ว
29         คุณกิติพร            สิทธิศิริพร
30         คุณกิติยา            เกตุเขียว
31         คุณกุลิสรา          มรุปัณฑ์ธร
32         คุณเกศแก้ว         ทิพย์ศรีบุตร
33         คุณเกษม            ศรีเมือง
34         คุณเกษราพร       ศรีไตรภพ
35         คุณแก้วใจ           ดนตรี
36         คุณไกลสน          แตงโสภา
37         คุณคณิตกุณญ์     ลาภะกุล
38         คุณจงกล            พรหมานุกูล
39         คุณจตุพร            จันทรสถาพร
40         คุณจริยา             โพธิบุตร
41         คุณจริยา             หนูแทน
42         คุณจอมพล         เสริมสุข
43         คุณจักรี              พจนพิมล
44         คุณจันฑาทิพย์     พุฒเจือ
45         คุณจันทร์ทิภา      ชูศักดิ์พรจำรัส
46         คุณจารุณี            คุนาเลา
47         คุณจารุภัทร         ปัญจนนท์
48         คุณจารุวรรณ       ชิตพิริยันต์
49         คุณจำรัส             อินทับ
50         คุณจิตติญาพร      สายทอง
51         คุณจิตวิไล          โสวิภา
52         คุณจินตนา          เพชรเกษมสุข
53         คุณจินตหรา        พิทยาอมรวงศ์
54         คุณจิรภรณ์          อารยเมธาเลิศ
55         คุณจิราณุวัตร       จามจุรี
56         คุณจิราภรณ์        นาโควงค์
57         คุณจิราภรณ์        ผ่องกลาง
58         คุณจุฑาทิพย์       เสตะพยัคฆ์
59         คุณจุฑามาศ        รอดสน
60         คุณจุมพจน์          ชมวงษ์
61         คุณเจตนา           สารียัง
62         คุณเจริญขวัญ      ไกรยา
63         คุณเจริญวิทย์       จักรกุล
64         คุณเจวิต             สินชัย
65         คุณเจษฎา           เถื่อนสันเทียะ
66         คุณเจษฎา           กันภัย
67         คุณเจษฎา           สุวรรณอยู่ศิริ
68         คุณเจษฎา           อุปนิ
69         คุณเจษฎาวุธ       วงศ์แก้ว
70         คุณฉัตรชัย          ธาราวดี
71         คุณฉันทนา          อุ่นจิต
72         คุณเฉลิม            สุขสมกิจ
73         คุณโฉมนิภา        ขำลักษณะ
74         คุณชญานิน         บุญมานะ
75         คุณชณัฐกฤช       เทพมินทร์
76         คุณชนกพร          สุพันธ์
77         คุณชนัตพร          ภู่เกิด
78         คุณชนันธร          ศิรจรัส
79         คุณชนากานต์      พลไชย
80         คุณชนิดาภา        ชาติสุทธิวงษ์
81         คุณชนินทร์          อนันต์วรปัญญา
82         คุณชมพูนุท         คำทาสี
83         คุณชไมพร          แก้วมณี
84         คุณชลดา            ชิ้นอ่อน
85         คุณชลธิชา          สุขีวัฒน์
86         คุณชลธิชา          เลิศสงครามชัย
87         คุณชลลดา          ชาวสวน
88         คุณชวัฒน์           ปราโมทย์สิริ
89         คุณชัชชัย           อริยะวุฒิพันธ์
90         คุณชัชพงศ์          เอี่ยมเผ่าจีน
91         คุณชัยพิชิต         สงพัน
92         คุณชัยยุทธ         ฟักบาง
93         คุณชาญชัย         ผลิตผลทรัพย์
94         คุณชาญชัย         ทองดี
95         คุณชาญชัย         โชติปรีชารัตน์
96         คุณชาญนภัส       แก้วหยาด
97         คุณชานน            คำมณี
98         คุณชาราดา         นาคนัทธี
99         คุณชินวิชญ์         สิริธัญญอังกูร
100       คุณชุดาภรณ์        ศิริสนธิ
101       คุณชุติกาญจน์     โสมโสรส
102       คุณชุติมา            วงศ์ชัย
103       คุณชุติมา            เชยประนต
104       คุณชุติมา            อธิวัฒน์ภิญโญ
105       คุณไชยา            ในชัยภูมิ
106       คุณญดา             นงนุช  เจริญพานิช
107       คุณฐนิชา            โม่งปราณีต
108       คุณณัชชา           อินทะเสน
109       คุณณัฐกานต์       จันทร์จ้า
110       คุณณัฐชยากร      ลิ่มเกิดผล
111       คุณณัฐชา           ฉายเพ็ชร
112       คุณณัฐธภา          เสนานันท์สกุล
113       คุณณัฐพร           หงษ์ทอง
114       คุณณัฐพล           พุฒแก้ว
115       คุณณัฐพล           คุรุชัยยะพาณิชย์
116       คุณณัฐพล           ชุมคง
117       คุณณัฐภัทร         ราตรีประสาทสุข
118       คุณณัฐวิภา          เมฆเสือ
119       คุณณัฐวุฒิ           ควรดี
120       คุณณัฐวุฒิ           อดุลสีหวัตต์
121       คุณณัฐวุฒิ           นิลเรือง
122       คุณณัฐวุฒิ           ใจจิตร
123       คุณณัฐวุฒิ           มูลวอ
124       คุณณัฐสินี           รุ่งสัมพันธ์
125       คุณณิชาภา          เลิศดี
126       คุณดนัย             วิทยากุลชัย
127       คุณดนัย             บิลแสละ
128       คุณดนุตา            ระวิสิทธิ์
129       คุณดวงรัตน์         อภิรตนกาญจน์
130       คุณดวงวิภา         เข็มจินดา
131       คุณเดชา             สุรินวงค์
132       คุณทนงศักดิ์        อารีรัชชกุล
133       คุณทวินันท์         พรมโสภา
134       คุณทวีชัย            กุลวงศ์
135       คุณทศพล           สามารถ
136       คุณทิพย์มณฑา    ฉัตรแก้ว
137       คุณทิพย์สุดา       ศรีคำม้วน
138       คุณทิพย์อาภา      ถมยา
139       คุณธนกร            พงษ์ศาสตร์
140       คุณธนศร            ธนวิบูลย์
141       คุณธนะชัย          องค์ธนะสุข
142       คุณธนัญญา         เทียมแก้ว
143       คุณธนาวุฒิ          ผลโพธิ์
144       คุณธนิกานต์        พยุงเกียรติบวร
145       คุณธเนตร           ไทรน้อย
146       คุณธเนศ             ปิ่นมณี
147       คุณธรรมรัตน์       อารีเกตุกุล
148       คุณธรรศ             คุณกระมุท
149       คุณธัญญ์นภัส      วาศวิเศษพงศ์
150       คุณธัญญพัทธ์      ฤทธิหิรัณย์ชัย
151       คุณธัญญา           ทองสถิตย์
152       คุณธันย์นิชา        ไชยสิทธิ์
153       คุณธำรงค์           พรมอ่อน
154       คุณธิดารัตน         มีแสง
155       คุณธิติพงษ์         เภาพาน
156       คุณธิติพร            พรพิรุณรักษ์
157       คุณธีรกร             เลิศปฏิภารกุล
158       คุณธีรพันธุ์          ขันสิงห์
159       คุณธีรวัฒน์          อึงฤทธิเดช
160       คุณธีรวัฒน์          งามไพบูลย์สมบัติ
161       คุณธีระภรณ์        อ่อนคำ
162       คุณธีระศักดิ์         พงษ์สวัสดิ์
163       คุณธีราพร           ตุ้ยปัญญา
164       คุณธุวพล            พงศ์เลิศฤทธิ์
165       คุณนงนุช            การุณยเลิศ
166       คุณนพมาศ          เจริญลาภ
167       คุณนพรุจ            มุลพล
168       คุณนรวิชญ์          จิตตรัตน์เสนีย์
169       คุณนราทิพย์        เลขะกุล
170       คุณนริศรา           วิวัฒนวุฒิวงศ์
171       คุณนลพรรณ       ฉันทาจารุวงศ์
172       คุณน้อย             นาคปาน
173       คุณนัฐพร            ไชยเสน
174       คุณนันท์นภัส       ทองวิเศษ
175       คุณนันทนัช         หิรัญสาลี
176       คุณนิติรุจน์          อิสราจิรวัฒน์
177       คุณนิธิพัฒน์         ตันอนุชิตติกุล
178       คุณนิรุชา            วิเศษสันติกุล
179       คุณนิรุต              บุญดีรัตน์
180       คุณบงกช            ศิริวัลลภ
181       คุณบรรพต          ปานตะละสี
182       คุณบวรลักษณ์     สุวบุตรพิทักษ์
183       คุณบัณฑิต          ไลยโฆษิต
184       คุณบัณฑิตย์        ระวัง
185       คุณบัวทิพย์         ทิพยรัตน์
186       คุณบุญลือ           สิทธิพันธุ์
187       คุณบุณฑริกา       ศรีสมุทร
188       คุณบุรินทร์          แสงสุวรรณเลิศ
189       คุณบุษบา           วัชระภาสร
190       คุณบุษราพรรณ    ศิลปาภินันท์
191       คุณเบญจมาศ      แสงประทีป
192       คุณเบญจมาส      เอื้อวงศ์อารีย์
193       คุณเบญจวรรณ     เบียดกลาง
194       คุณปกรต์            สุวรรณปาล
195       คุณปณาลี           ชัยวรรณ
196       คุณประภากร       กรีทวี
197       คุณปรียาภรณ์      เพียขันธ์
198       คุณปวีณา            ทัพวงศ์
199       คุณปัทมา            โคตระภู
200       คุณปารย์ทิพย์      วีระพันธ์
201       คุณปาริชาต         เขียววัน
202       คุณปาริษา          สิงห์ศรีสันติ
203       คุณปิยธิดา          สายชนะ
204       คุณปิยนุช           ธรรมรักษ์กุล
205       คุณปิยมิตร          หมื่นประเสริฐดี
206       คุณปิยะเนตร์       ดำเนินพิริยกุล
207       คุณปิยะพงษ์        จิตรสุภ
208       คุณปิยะวรรณ       สิงห์โตทอง
209       คุณปิยาณี           พรมเลิศ
210       คุณปิยาภรณ์        อุดมกิจพิพัฒน์
211       คุณผกามาศ        แหลมทองมงคล
212       คุณพนารัตน์        ศรีจันทึก
213       คุณพนิดา            วัฒนตระกูลชาติ
214       คุณพรใจ            ชินอำนวยสุข
215       คุณพรชัย            ศรีนุติเมธิน
216       คุณพรชัย            วุฒิภัณฑารักษ์
217       คุณพรทิพย์         ทองประดับ
218       คุณพรเทพ          สุขสมัย
219       คุณพรพิมล         รัตนวงศ์ปรีดา
220       คุณพรรณิภา        เหล็งกระโทก
221       คุณพรศักดิ์          ทองอ่อน
222       คุณพลกฤตย์       วัฒนะ
223       คุณพลโชค          พิศาลเมธี
224       คุณพลอยปภัสร์    ชิตนาภรณ์
225       คุณพัชรศักดิ์        ชุติปัญญาภรณ์
226       คุณพัชราภรณ์      ชูราษฎร์
227       คุณพัฒนา           วงศ์นิรันดร์
228       คุณพันทิตา         เฉลิมพนาพันธ์
229       คุณพันธุ์พงษ์       ธนูธรรมาคุณ
230       คุณพัสกร            ดัดเพ็ชร์
231       คุณพิชยา            ไชยวุฒิ
232       คุณพิชิต             ตั้งจิตพิบูล
233       คุณพิเชษฐ          วิจิตรโสภา
234       คุณพิทยา           สวนขวัญ
235       คุณพิทักษ์          ปานคง
236       คุณพิพัฒน์ศร       คชเชนทร์
237       คุณพิพิธ             ปิตุวงศ์
238       คุณพิมพ์พิศา       วงศ์ทองงาม
239       คุณพิมพ์รัตน์       ตั้งมีลาภ
240       คุณพิมพ์ลดา       มนัสพงษ์ธนากูล
241       คุณพิมลพรรณ     พิบูลย์รุ่งโรจน์
242       คุณพิรดา            น้อยอรุณ
243       คุณพิรศักร          อินทุจันทร์ยง
244       คุณพิระปพล        วิชญ์พรรัชต์
245       คุณพิรัชต์            วงศ์สกุลยานนท์
246       คุณพิรานันท์        เศรษฐสิริโภคิน
247       คุณพิราอร           พิทักษ์ศักดิ์เสรี
248       คุณพิไลวรรณ      สุขลิ้ม
249       คุณพีรพงษ์         สุโชติกพันธุ์
250       คุณเพ็ญแข         สิงห์ชัย
251       คุณเพิ่มพล          ศรีประสิทธิ์
252       คุณแพรวนภา       สุทธิพันธ์
253       คุณไพบูลย์         ห่อทองรุ่ง
254       คุณไพลิน           เชี่ยววุฒิภาค
255       คุณไพลิน           ช่วงมณี
256       คุณฟารีดา           กมลศรีจักร
257       คุณภคิน             จุฑามณี
258       คุณภรณ์ทิพย์       สิมมาสิมสุ
259       คุณภราดา           พึ่งไทย
260       คุณภัคชัญญา      โกวิฑูรย์
261       คุณภัชราพร         สมหวัง
262       คุณภัททิยา         ภูริภัสสรกุล
263       คุณภัทรฉัตร        เกียงประสิทธิ์
264       คุณภัทรชาติ        อุปริพุทธิกุล
265       คุณภัทรนนท์       คงสง่ากุล
266       คุณภัทรนิศวร์       รงคะเจริญรัตน์
267       คุณภัทรภร          เทียมใจ
268       คุณภัทราวดี         จันทรา
269       คุณภาณุมาศ        สบายทรัพย์
270       คุณภาณุมาศ        รุ่งเรืองวิริยะ
271       คุณภารวี             ไหลประเสริฐ
272       คุณภาวิต            พูนภักดี
273       คุณภิญโญ          กีร์ตะเมคินทร์
274       คุณภูธเนศ           ผาสุข
275       คุณภูเบศ            ไชยสุวรรณ์
276       คุณภูษิต             พงษ์นันติ
277       คุณมงคล            ไม้งาม
278       คุณมณีนุช           มนตรีหาญ
279       คุณมนต์ตรี          ติวัฒนาสุข
280       คุณมนต์นภา        โพธิ์ลัย
281       คุณมนตรา          เทียนธนานุรักษ์
282       คุณมนตรี            สืบประดิษฐ์
283       คุณมนวริศญ        สกลนภา
284       คุณมโน              มงคลธนานนท์
285       คุณมยุรา                        อนันต์
286       คุณมัณฑนา        สุดเม่ง
287       คุณมัตติกา          ภารรัศมี
288       คุณมาริสา           ชัยภักดี
289       คุณมีนา              สุทธิสิทธิ์
290       คุณเมฑกาญจน์    พรศรีเจริญกุล (สาธิต)
291       คุณเมธาวี            เผ่าเมธวารีธร
292       คุณเมธิกา           มุกแก้ว
293       คุณเมธิชัย           โอบอ้อม
294       คุณเมธี               วรานุยุตร
295       คุณยชณา           แซ่เล้า
296       คุณยรรยงพรรณ   เต็มเกียรติวิเศษ
297       คุณยศสันติ         สายกลิ่น
298       คุณยุวิริยา           นิธิชารัตน์ภักดี
299       คุณเยาวลักษณ์    แก้วมังกร
300       คุณเยาวลักษณ์    อดุลประวิตรชัย
301       คุณรมย์ธีรา         วิจารณ์ปรีชา
302       คุณรวิกานต์         เทพสง่า
303       คุณรสสุคนธ์        หยุมปัญญา
304       คุณระวีพันธ์         วาณิชภัทรกุล
305       คุณรักตจันทร์      เหลือน้อย
306       คุณรังสินี            ภูสมจิตร
307       คุณรัชนก            พงค์ศรีเกิด
308       คุณรัตนศักดิ์        อุดรพรมราช
309       คุณรัตนสิทธิ์        ธนพันธ์
310       คุณรัตนา            จันทร์แปลง
311       คุณรัตนา            บรรยงคนันท์
312       คุณรุ่งทวี             ปิยนันท์จรัสศรี
313       คุณรุ่งทิพย์          ชัยชนะโชติ
314       คุณรุสนานี          ลำเลียงพล
315       คุณเรไร              ตางาม
316       คุณลักขณา         เบี้ยวทุ่งน้อย
317       คุณลัดดาวัลย์      โสมหิรัญ
318       คุณลำดวล          คำอ้อ
319       คุณวจนะ             เอื้อสิทธิชัย
320       คุณวชิราวุธ          แก่นจันทร์
321       คุณวณิภา            วนิชกุล
322       คุณวนัสนันท์        ศิริวัฒน์
323       คุณวรฉัตร           เปี่ยมฤกษ์
324       คุณวรรณวนัช       จิตราพันธ์ทวี
325       คุณวรรณวิภา       ดำเอี่ยม
326       คุณวรรณศิริ         เสือน้อย
327       คุณวรรณา           จันทร์ณรงค์
328       คุณวรรณิศา         พฤติกาล
329       คุณวรวิทย์           เดชะวิทยาธร
330       คุณวรวุฒิ            แก้วเหลี่ยม
331       คุณวรวุฒิ            ศิริกัลยา
332       คุณวรวุฒิ            บัวคำสิงห์
333       คุณวรวุฒิ            เอื้อสุรัตนชัย
334       คุณวรัญธิญาณ์     เตชะวราธนันทน์
335       คุณวรัตม์                        ไหลสกุล
336       คุณวราภรณ์         อ่อนสำอาง
337       คุณวรินทร           ยืนยง
338       คุณวลัยลักษณ์     แพเกิด
339       คุณวัชรา             ทุมมี
340       คุณวันชัย            สังคะพันธ์
341       คุณวิทวัช            มณีวรรณ
342       คุณวินัย              จันทร์สุข
343       คุณวิปัศยา          บัวสามัคคี
344       คุณวิภัชภณ         สุธากุล
345       คุณวิภา              เมตตาวิหารี
346       คุณวิรัช              คุณาทรกุล
347       คุณวิรัญจ์พงศ์      พงศาชำนาญกิจ
348       คุณวิรัตน์            เชิดพุดซา
349       คุณวิราภรณ์         อมรวนาสรรค์
350       คุณวิริดา             คณานุวัฒน์
351       คุณวิลัย              อ่อนชาติ
352       คุณวิลาวัณย์        ทองนุ่ม
353       คุณวิลาวัณย์        เกิดศิริ
354       คุณวิไล              อักขระสมชีพ
355       คุณวิวัฒน์            ผลสมบูรณ์
356       คุณวิศิษฎ์           ชุติมานิตสกุล
357       คุณวิศิษย์ศักดิ์     ตามธรรม
358       คุณวีรพล            สุวรรณกระจ่าง
359       คุณวีรวัฒน์          วัชรจิตตานนท์
360       คุณวีรวัฒน์          เลี่ยนอุดม
361       คุณวีระพล           พงษ์เขียว
362       คุณเวสารัช          เอื้ออารีราษฎร์
363       คุณไวภพ            พัฒนพันธ์ชัย
364       คุณศตวรรษ        เอกธุระวานิช
365       คุณศศิวิมล          คำเลิศ
366       คุณศักดนัย         สืบเสน
367       คุณศักดิ์ชัย         คงเกิดลาภ
368       คุณศักดิ์ชัย         โชติปรีชารัตน์
369       คุณศักดิ์สิทธิ์       ชุมสาย
370       คุณศักดิ์สิน         เอี๊ยวชัยพร
371       คุณศันสนีย์         ตริยานันทกุล
372       คุณศิณีนาถ         พันธุ์วิริยะพงษ์
373       คุณศิรดา            ภูจอมจิตร
374       คุณศิริขวัญ          สง่าแพทย์
375       คุณศิริประภา       จัตุกูล
376       คุณศิริพร            นามวงค์
377       คุณศิริพร            เจนเจษฎา
378       คุณศิริพร            ปลายเนตร
379       คุณศิริโรจน์         กันเกตุ
380       คุณศิริลักษณ์       นิลพยัคฆ์
381       คุณศิริวรรณ         เสรีวรวิทย์กุล
382       คุณศิวาพร           ปานมณี
383       คุณศิษฏพงษ์       ศรีตนทิพย์
384       คุณศุภมิตร          พิมพ์ศรี
385       คุณศุภลักษณ์      สุวรรณเกาะ
386       คุณศุภวัจณ์         ตุ้มฉาย
387       คุณสถาพร          วชิรญาณเมธี
388       คุณสนทยา          อัศวศิริพงศ์
389       คุณสปัน             ผลเจริญ
390       คุณสมใจ            คงยง
391       คุณสมชาย          วุฒิถา
392       คุณสมชาย          พิพัฒน์ภานุกุล
393       คุณสมบัติ           แย้มอ่วม
394       คุณสมบัติ           รัชตนรวุฒิ
395       คุณสมพล           ธีระวัฒนสุข
396       คุณสมยศ           แซ่เล่า
397       คุณสมฤทัย         พ่อค้า
398       คุณสมศรี            วรรณู
399       คุณสมศรี            วุฒิเจริญกิจ
400       คุณสมหมาย        ชูเกษร
401       คุณสรกฤช          มีศรี
402       คุณสรยุทธ          โพธิ์หร่าย
403       คุณสร้อยฟ้า        ศรีสันต์
404       คุณสายบัว          ขุนปิ่น
405       คุณสายฝน          แซ่ฉิง
406       คุณสายัณห์         แก้วน้อย
407       คุณสาโรช           ทาสวัสดิ์
408       คุณสิงหา            ปัญญาเหลือ
409       คุณสิทธิชัย         เลิศฤทธิ์บัญชา
410       คุณสิรวิชญ์          กุลนานันท์
411       คุณสิริกัลย์          เหลืองธรรมะ
412       คุณสิริพร            เลิศบัวสิน
413       คุณสุกัญญา        พัชนะกูล
414       คุณสุกิจ              แปงยอง
415       คุณสุกิจ              ตรีพัฒนาสุวรรณ
416       คุณสุจิน              อุดมพล
417       คุณสุจินันท์         น้อยวิไล
418       คุณสุจิระ             น้าสุนีย์
419       คุณสุดา              เจริญวงศ์
420       คุณสุดารัตน์        ปินะสา
421       คุณสุทธิพงษ์       ลิ้มไชยาวัฒน์
422       คุณสุทธิรา          สุขทอง
423       คุณสุทธิวรรณ      แก้วจินดา
424       คุณสุทิน             เจริญชัยชนะ
425       คุณสุธาสินี          ยันตรวัฒนา
426       คุณสุธีกานต์        กูลโท
427       คุณสุนิสา            สุขเกษม
428       คุณสุพรรณ์ษา     ยอดดี
429       คุณสุพัตรา          บุญรอด
430       คุณสุพัตรา          พูลสวัสดิ์
431       คุณสุพัตรา          สิงหรัตน์
432       คุณสุพิศชา          เสงี่ยมศักดิ์
433       คุณสุภกิจ            วิเศษไพฑูรย์
434       คุณสุภาชัย          นิธิวงศ์
435       คุณสุภาภรณ์        สงวนสันติกุล
436       คุณสุภาวดี          ท้าวประสิทธิ์
437       คุณสุภาวดี          สมชื่อ
438       คุณสุภาวดี          บุญจันทร์แก้ว
439       คุณสุภาวดี          เกตุบุรม
440       คุณสุภาวดี          จ้างไธสง
441       คุณสุภาวรรณ       คำปินใจ
442       คุณสุรเชษฐ         ถาวรกิจ
443       คุณสุรศักดิ์          รัตน์นิธิพงศ์
444       คุณสุรศักดิ์          ธราวัฒนธรรม
445       คุณสุรสิทธิ์          ผิวผุย
446       คุณสุรสิทธิ์          บัวชุม
447       คุณสุรัตน์            จุลโพธิ์
448       คุณสุรางคณา       แผ่นทอง
449       คุณสุวรรณี          จรัสชัยมงคล
450       คุณสุวรรณี          สูงสันเขต
451       คุณสุวัชชัย          กล่อมดี
452       คุณสุวัฒน์ชัย       สุขเลิศกมล
453       คุณเสาวภา          สวัสดิ์วงศ์
454       คุณแสงเพชร       คตภูธร
455       คุณแสงระวี         ปิดป้อง
456       คุณหทัยรัตน์       ขำพึ่งสน
457       คุณหนึ่งฤทัย        ไตรมาศ
458       คุณหฤษฎา         เมธาธราธิป
459       คุณหฤหรรษ์        มหานิยม
460       คุณหัชชา            วีรฉัตรสกุล
461       คุณอดิศร            สมจิตร
462       คุณอดิศร            คงยนต์
463       คุณอนันต์           จันทะสิงห์
464       คุณอนินธ์            พักแดงพันธ์
465       คุณอนุชิต           สุวรรณนิตย์
466       คุณอภิชิต           วิจักขณ์รัตนะ
467       คุณอภิญญา        คทาวัชรกุล
468       คุณอรยา                        เศวตตานุสรณ์
469       คุณอรรถชัย        แสงนวล
470       คุณอรรถพล        ไทยสุริโย
471       คุณอรลัดดา        พิสุทธิวงษ์
472       คุณอรอนงค์        คล่องดี
473       คุณอริยะ                        ลี้ประกอบบุญ
474       คุณอัคคเดช        จำปาปน
475       คุณอัครเดช         โชติปรีชารัตน์
476       คุณอังคาร           ใสอินทร์
477       คุณอัญชนา         บัววรานนท์
478       คุณอัญชลี           ทองใบศรี
479       คุณอัฏฐพล         เขื่อนคำ
480       คุณอัมพร            ทิพย์ชัย
481       คุณอัษฏายุทธ     ธงยศ
482       คุณอาทิตย์          ตระกูลโศภิษฐ์
483       คุณอานนท์          พุงขาว
484       คุณอาภาศรี         วรโยธา
485       คุณอำนาจ           โคช่วย
486       คุณอิทธิธร          เชียงทอง
487       คุณอิทธิพร          รัมภกาภรณ์
488       คุณอิศรา                        อิศรางกูร ณ อยุธยา
489       คุณอิสระพงศ์       หมู่หัวนา
490       คุณอิสรีย์            นิพิฐธนิศร
491       คุณอุชุกร            เล็งไธสง
492       คุณอุบลพรรณ     พัฒนพัวพันธุ์
493       คุณอุไรพรรณ      ณัญฐเศรณีย์
494       คุณอุไรวรรณ       ถาวรกิจ
495       คุณเอกชัย          เจริญรุ่งศิริ
496       คุณเอกไชย         แก้วสละ
497       คุณเอกพงษ์        วงค์เวียน
498       คุณเอกภพ          เลี้ยงถนอม
499       คุณเอกสิทธิ์        ขันติสุวรรณ
500       คุณฮุสนา            จานะ
 
บริษัทฯขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี และขอขอบคุณสมาชิกบัตรผู้เข้าร่วมรายการทุกท่าน หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-345-6789
 
บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดที่คลาดเคลื่อนของรายการกดปั๊บ..แลกปุ๊บ E-Coupon ในจดหมายข่าวฉบับเดือน ก.ย.2561
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าจดหมายข่าวฉบับเดือน ก.ย.2561 ที่จัดส่งให้สมาชิกบัตรตามรอบบัญชีวันที่ 23 ส.ค. - 19 ก.ย.61 นั้น มีข้อมูลรายละเอียดรายการ กดปั๊บ..แลกปุ๊บ E-Coupon ฟรี คลาดเคลื่อน ดังนั้นบริษัทฯ ขอแก้ระยะเวลาของรายการ  คูปองส่วนลดเงินสด 50 บาท  7-Eleven จาก 24 ก.ค. - 31 ส.ค.61  เป็น 1ก.ย.-30 ก.ย.61 และท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่  www.firstchoice.co.th.บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
บริษัทฯ ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้โชคดีงานไทยเที่ยวไทย 47 ตามรายละเอียดต่อไปนี้
AW_Detail-pro-Announcement-TTT47-01.jpgAW_Detail-pro-Announcement-TTT47-02.jpg
AW_Detail-pro-Announcement-TTT47-03.jpgAW_Detail-pro-Announcement-TTT47-04.jpg
บริษัทฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับสิทธิ์ Starbucks e-Coupon สำหรับสมาชิกระดับ Blue Plus+
บริษัทฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับสิทธิ์ Starbucks e-Coupon สำหรับสมาชิกระดับ Blue Plus+ เป็นจำกัด 1 สิทธิ์/ หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ เดือน  ตั้งแต่ 1 ส.ค. 61 เป็นต้นไป ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ 
บริษัทฯ ขอแจ้งปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดมูลค่ากระเป๋า Jurassic World
บริษัทฯ ขอแจ้งปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดมูลค่ากระเป๋า Jurassic World: The Fallen Kingdom ที่ปรากฏในจดหมายข่าวฉบับเดือนเมษายน 2561 ดังนี้ "รับฟรี! กระเป๋า Jurassic World: The Fallen Kingdom มูลค่า 990 บาท" ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.firstchoice.co.th บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ข้อมูลในตาราง Blue/Blue Plus Privilege ผิดพลาดใน Newsletter
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าจดหมายข่าวฉบับเดือน เม.ย.2561 ที่จัดส่งให้สมาชิกบัตรตามรอบบัญชีวันที่ 1-20 เม.ย.61 นั้น มีข้อมูลรายละเอียดรายการ สิทธิพิเศษกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ Blue Plus+ & Blue คลาดเคลื่อน ดังนั้นบริษัทฯ ขอปรับปรุงข้อมูลตามตารางด้านล่าง และท่านสามารถศึกษารายละเอียดและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่หน้า Krungsri First Choice Privileges "BLUE PLUS+ and BLUE" บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
แจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์สำหรับบริการห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge

บริษัทฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับสิทธิประโยชน์ บริการห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge ของสายการบินไทย โดยท่านที่มียอดใช้จ่ายสะสมทุกๆ 200,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 – 31 พ.ค.61 สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.61 เท่านั้น ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม คลิกที่นี่ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล “โออิชิ กิน! ลด! ได้ลุ้น มันส์.ส..ถึงญี่ปุ่น 2018”

Oishi-Sukoi-KS-3268.jpgผู้โชคดีคือ คุณกฤตนัย ชาญศรีวิไล *ของรางวัลเป็นแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น มูลค่ารางวัลละ 170,000.- บาท (1 รางวัลมี 2 ที่นั่ง) กำหนดการเดินทางวันที่ 19 - 24 เมษายน 2561

แจ้งเตือน mail, SMS, สื่อสังคมออนไลน์ หรือ Phishing ที่ส่งมาจากมิจฉาชีพ
แจ้งเตือน mail, SMS, สื่อสังคมออนไลน์ หรือ Phishing ที่ส่งมาจากมิจฉาชีพ

เนื่องด้วยขณะนี้ มี e-mail หลอกลวง หรือ Phishing ที่ส่งมาจากมิจฉาชีพ โดย e-mail ดังกล่าวจะมีลิงค์เชื่อมโยง (Hyperlink) ไปยังเว็บไซต์ที่มีชื่อ URL คล้ายกับเว็บไซต์ชื่อดังหลายเว็บไซต์ ที่ให้ผู้ถือบัตรกรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต, รหัส - ตัวเลขข้างแถบลายเซ็นด้านหลังบัตรเครดิต, วันหมดอายุบัตรเครดิต หรือชื่อที่ปรากฎบนหน้าบัตรเครดิตของท่าน เป็นต้น

เพื่อความปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิต เมื่อท่านได้รับ e-mail, ข้อความ SMS หรือข้อความจากสื่อสังคมออนไลน์ที่มีลิงค์เชื่อมโยง (Hyperlink)ให้ท่านคลิกเข้าสู่เว็บไซต์และยืนยันข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลทางการเงินของท่าน โปรดตรวจสอบข้อความดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนทุกครั้ง และอย่าเข้าเว็บไซต์จากลิงค์เชื่อมโยงดังกล่าวจาก e-mail หรือ SMS ที่ได้รับ แต่ขอให้ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ด้วยเบราวเซอร์ใหม่ซึ่งท่านพิมพ์ URL หรือที่อยู่ของเว็บไซต์ด้วยตนเองทุกครั้ง

Phishing: Fraudulent e-mail, SMS message or social media

At present, there are some scams come in an e-mail, SMS message or any hyperlink to social media. Those messages claim to come from legitimate sources or organizations e.g. well-known shopping companies, online payment services, banks or other reputation institutions. Some will use an organization's e-mail address, logo and other trademarks to fake authenticity in order to easily obtain your personal or financial information such as credit card number, CVC2 or CVV2 (3 digits code aside signature panel on the back of your credit card, expiry date or cardholder's name, etc.

It is very important for you to always be aware whenever you receive an e-mail, SMS message or message from social media with hyperlink that ask you to access (enter the sites) and confirm your personal or financial information. Please do not access the hyperlink provided in any suspicious e-mails, SMS messages or on social media. You should access the website by using the new browser with the new URL typed by yourselves at every time.

ผู้โชคดีได้รับรางวัล "กินเป็ดได้ลด เที่ยวญี่ปุ่นได้ลุ้น"
LEM_9642.JPG

ผู้โชคดีคือ คุณนิธิกร ลิ้มไพบูลย์ ของรางวัลเป็นแพคเกจท่องเที่ยวญี่ปุ่น มูลค่ารางวัลละ 170,000 บาท (1 รางวัลมี 2 ที่นั่ง) กำหนดการเดินทางวันที่ 29 มี.ค. - 3 เม.ย. 61

การเปลี่ยนแปลงการส่ง OTP (One Time Password) สำหรับสมาชิกบัตรที่ทำรายการ Online

เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรม online ของท่าน ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป บริษัทจะส่งรหัสผ่านครั้งเดียว (One-Time Password - OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรืออีเมล์ ที่ท่านแจ้งไว้และมีอยู่ในระบบของบริษัท ณ ปัจจุบันเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการบัตรเครดิต บริษัทฯ ต้องขออภัย ในไม่ความสะดวก มา ณ ที่นี้

To strengthen security of your online transaction, from 12 October 2017 onwards, the OTP (One-Time Password) will be sent to your provided mobile phone number or e-mail address maintained in our credit card system only. For more information, please contact customer service. Sorry for any inconvenience cause.

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี อภิมหาประสบการณ์แห่งชีวิต! ลุ้นตะลุยอังกฤษสถานที่ถ่ายทำ Transformers
สมัครบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ลุ้นตะลุยอังกฤษรางวัลที่ 1 แพ็กเกจทัวร์ประเทศอังกฤษ 6 วัน 4 คืน จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 1 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท  รวมมูลค่า 2,000,000 บาท
สุชาดา สร้อยมงคลศรี สุรเชษฐ์ เล้าบำรุง
ธนกร ทิพย์ศรีมงคล พันธุรา รัศมีรัตน์
อณัศยา สมจิตร สุพัตรา ลุนพันธ์
เหมือนแพร หันหวล อาณัติ กิตติศิริวัฒนกุล
สุภาณี กลั่นเอี่ยม ณรงค์ แก้วอุทาน
ปริชญา >มากมาสิน ศิริเพ็ญ อิงคณานนท์
ฐิติรัตน์ แสงศิวะฤทธิ์ นฤบดินทร เลิศสิริประภา
สุวณี อยู่พงษ์พิทักษ์ วรันดา เลิศวิลัย
สุชาติ อัครภาพ ทัศนีย์ กิจภักดี
ฐิติวัชร แสงสุวรรณ อุธาน >ชมชื่น
รางวัลที่ 2 รถเวสป้า รุ่น LT125 3vie จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 79,900 บาท รวมมูลค่า 399,500 บาท
ประยูร ลากั้ง ปริญญ์ บุญดีสกุลโชค
ลภัทรลดา คนงาม วาสนา ไกรสิงห์
อภิสิทธิ์ จิรารัตน์วัฒนา  
รางวัลที่ 3 กระเป๋าเป้ Transformers : The Last Knight จำนวน 1,000 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,890 บาท รวมมูลค่า 1,890,000 บาท
กชมน อรรถมงคลนาม นารีมาน เลาะราแม วาทินี กลิ่นทอง
กตัญญู อดิเรกลาภวงศ์ นาวิน อินทร์จันทร์ วารริน จันจำปีปุตร
กนกวรรณ แป้นดี นิกร บรรจง วาสนา เบี้ยสองดวง
กนกวรรณ ศรีประวรรณ นิคม หยีหาสัน วาสนา จงปรีชา
กนกวรรณ พักดิ์พงษ์ นิชากร จุรณินท์เดชาพล วาสนา พ่อตาแสง
กนกวรรณ แซ่ย้าง นิตยา นัยวัตร์ วิจักขณ์ภัค เกษา
กมลทิพย์ จวงจันทร์ นิตยา บุญยงค์ วิจันทรา ต่วนสีแก้ว
กมลวรรณ รักเจริญชัยพร นิตยา รักเครือ วิจิตรา อินจักรแก้ว
กมลวรรณ เข็มศรี นิติกร พรหมเศรณี วิชดารัชต์ สถาวร
กรกนก อ่อนหวาน นิติกรณ์ นิลเกตุ วิชุตา แสงมณี
กรรณิการ์ คำคูบอลล์ นิตินัย มิตรอารีย์ วิชุตา ไชยสิทธิ์
กริยา นาโสก นิติยา สุรัมย์ วิเชียร ปันนวน
กฤชกมล มงคลสวัสดิ์ นิธิกร จีนใจ วิเชียร นาคะไชย
กฤษฎา เขียวหวาน นิพนธ์ พุมมา วิทยา สนจิตร์
กฤษฎา ขุนสอาดศรี นิภา งามโฉมชล วิทิตย์ แซงอุ่น
กฤษณ์ หมื่นสา นิภาพร จันต๊ะขัติ วิทูรย์ พิศิลป์
กฤษณะ พอสม นิรุต พรมศิลา วินัย สายแดง
กฤษณา สุวัฒน์วรกิจ นิลาพร นิลพันธ์ วิภา โสะตา
กฤษณา อนุกูล นิลุบล สีมา วิภารัตน์ สุวิรัตน์
กษมา อรรคเศรษฐัง นิสากร เดชสุภา วิภาวดี พลายชุม
กษิรา พงศยากุลวรา นุกูล ศิรอักษร วิมลรัตน์ เงินบำรุง
ก่อเกียรติ ศรีบัณฑิตมงคล นุกูลย์ เทียนชัย วิยะดา จรวิเศษ
ก้องกิดากร โรจน์แก้ว นุจรี ปรังประโคน วิริยะ บ่มใบบุญ
กัญญา วุ่นสุวรรณ นุศรา สุดยินดี วิรุณ สีดา
กัญญาณัฐ แสนคำ เนตร สีดาวัฒน์ วิโรจน์ แสงจันทร์
กัญญารัตน์ ฟักสีม่วง บรรพต ลิมปินนท์ วิโรจน์ วุฒิประเสริฐชัย
กัญญาวีณ์ แสงนพรัตน์ บรเวช สะสีสังข์ วิลัยพร ชื่นยะปลอก
กัณฐณัฏฐ์ คงวิริยะวศิน บังอร พิมพ์น้อย วิลาวัณย์ การธนะศาษฐ์
กัณปาณัฏฐ์ พงศ์เนตรวิไล บัญชา บัวทอง วิลาวัลย์ ชุ่มมะโน
กันต์ฐิตา มณีธร บัญญัติ ประสิทธิ์เพียรชัย วิศุกร์ แซ่ตู่
กันศิจาวัฒน์ ณิญชัยโกศล บาลบีร์ซิงห์ จาวลา วิษนุ แจ้งโลก
กัลยภรณ์ ใหญ่โสมานัง บุญช่วย บุญทูล วิสุวัฒน์ จาดเมือง
กัลยา ศรีสุวรรณ บุญช่วย แก้วเมืองกลาง วีณา แก้วสาขา
กาญจนา ไกรรุ่ง บุญช่วย จุ่นสำอางค์ วีนัส แก้วผลึก
กาญจนา พลขันธ์ บุญชู ศรีสะอาด วีรชาติ คงเมือง
กิตติศักดิ์ เลิศวชิรไพบูลย์ บุญเตือน ศรีคำไทย วีรนุช ลิ้มถาวรรักษ์
กิตติศักดิ์ กัญญาโน บุญทิพย์ หนูมาก วีรพจน์ ไตรยนต์
กิตติศักดิ์ โตจีน บุญเที่ยง กิงโคง วีรภัทร เอกชัยรุ่งโรจน์
กิติยา มานะประเสริฐศักดิ์ บุญรักษ์ ปิ่นภูวดล วีระ แหยมจันทึก
กิรณา ถวิลรักษ์ บุญเสริม ใจเย็น วีระพันธ์ พึ่งกุศล
กิรภา ภาระพงษ์ บุปผา ราชวงษ์ วุฒิชัย อ่อนสำลี
กุลนารี อำพวัน บุษปรัชต์ ศักดา ไวพจน์ มะลิลา
กุลสินี เอี่ยมงาม บุษราคัม ธัญญสิทธิ์ ศรนรินทร์ อินทรสิทธิ์
เกริกศักดิ์ อ่องรุ่งเรือง เบญจพร เครือสุข ศรเพชร สำเภาทอง
เกรียงกมล ถมยา เบญจพร นวลศรีทอง ศรวิดา มะลิวัลย์
เกรียงศักดิ์ พลอยมี เบญจพรรณ แลใจ ศรัญญา ศรีราม
เกรียงศักดิ์ สาฆ้อง เบญจมาศ อินทรา ศรัณย์ภัทร มุ่งนากลาง
เกวลี สนธิศรี ปฏิพัทธิ์ เจริญแพทย์ ศรายุทธ์ มีสกุล
เกศกนก หวังศักราทิตย์ ปทิตตา มั่นประเสริฐ ศราลี สอนผึ้ง
เกศบุรินทร์ ประกอบกิจ ปภาวดี ทวีสิงห์ ศราวุธ ค้างคีรี
เกศราภรณ์ ติ๊บคา ปภาวี รอดอุปการ ศราวุธ ตรีรัตนนุกูล
เกศรินทร์ ราชอาสา ปภิณญาภัทธ์ วงษ์จันทร์อินทร์ ศราวุธ ทัตราคม
เกศศิรมณี เพ็ญจำรัส ประกายรัตน์ ภู่รุ่งเรือง ศรีวิกร แพนลิ้นฟ้า
เกศินี ลิมป์สุรพงษ์ ประกาศ ปราณีวัฒน์ ศศิกร ภูชัน
เกษมสิทธิ์ โฆษิตศรวณีย์ ประชา อัคติ ศศิธร สมศรี
เกษราพร สิทธิพันธ์ ประทุม ชูอรุณ ศศินันท์ ชัยเกษมกุลพัฒน์
แก้วตา แสงสาง ประทุม วินมูน ศักดิ์ชาย จำปาทอง
โกวิท เพ็งเพชร์ ประทุม สุทธิพงษ์ ศักดิ์สิทธิ์ ทรัพย์อร่าม
โกวิทย์ เจนจบ ประทุมพร ปันทวังกูร ศักดิ์สิทธิ์ หล้าพ่วง
โกศล หมวกเฟือง ประนอม ตรีมงคล ศิรดา อำนวยศิริสุข
ขวัญชนก ด่านเสือเรือง ประพร คำสมุทร ศิราพร ศักดิ์พรหม
ขวัญชัย คุ้มไพร ประไพพรรณ ฉายศรี ศิริชัย แสงมุกด์
ขวัญตา จันทร์สว่าง ประภากร บุญถึง ศิรินทร์ ตติยการุณวงศ์
คชภัค อุปริพุทธางกูร ประภาศรี ดิดขุนทด ศิริพร ส่านสม
คฑาเทพ กสิประกอบ ประมวล ไม้งาม ศิริพร คำน่วม
คณิต หนวดเปี้ย ประเมิน ศรีชลา ศิริพร เฟื่องรอด
คณิน ดำรงค์วานิช ประสาน นุแรมรัมย์ ศิริพร บุญรักษ์
คมกฤส ศิริวงศ์ไพรัช ประสิทธิ์ แก้วกระจ่าง ศิริพันธ์ ชูศรีทอง
คัชริน สรรพกิจ ประสิทธิ์ ชฎาชัยวิวัฒน์ ศิริมา ลานตวน
คำเผือ สุภิมารส ปรัชญา สัตย์สิทตพงษ์ ศิริรัตน์ วิธีธรรม
คึกฤทธิ์ จิตรประเสริฐ ปราการ เจริญสุข ศิริรัตน์ แสนศรี
แคทรียา บัวใหญ่ ปราโมทย์ ฤทธิ์ปู่ ศิริรัตน์ ติยะกว้าง
จง อัมพรรัตน์ ปราโมทย์ โตสกุล ศิริลักษณ์ ไชยณรงค์
จริยา ใจห้าว ปราโมทย์ สวนงาม ศิริวรรณ หมายเหาะ
จริยา แก้วลาย ปริชาติ สมสีดา ศิริวรรณ สะอาด
จริยาภรณ์ อุ่นจิตต ปริตตา ประยูรยงค์ ศิริวรรณ เซ็นทองหลาง
จักรกฤษณ์   สนิทพันธุ์ ปรีชา ชุ่มโสตร์ ศิริวิมล คหนันทเสวี
จันทร์จรัส ธรรมาณิชานนท์ ปรีชา ศรีสุมาตย์ ศิลา ตระกูลปัญญา
จันทร์เพ็ญ พรชัยธนภัทร ปรีชา วรรัตน์ ศุกัญญา สุวรรณสงคราม
จันทร์หอม สมบูรณ์ ปรีชา นามวิเศษ ศุทธินี สุวรรณเกษร
จันทรา ชมมณฑา ปรียาพร ชาวลำเนา ศุภกฤต อินทะรังษี
จันทิญา ซองตัน ปลัดดา ศรีทองปลอด ศุภชัย ทองฉิม
จันทิมา ปลื้มไสยาสน์ ปวีณา จันทร์คำ ศุภพงศ์ พรหมคีรี
จันทิมา คุ้มทรัพย์ ปวีณา ทองเกลี้ยง เศกสิทธิ์ ไชยศรี
จันทิรา กันจู ปวีณา คงเหมือน เศรษฐกิจ ถูกจิตต์
จารุณี จีระออน ปวีณา คำปวน สดาพร เนาวราช
จารุวรรณ จัตตุประสาร ปองชัย โสภาพ สมเกียรติ ดวงชอุ่ม
จารุวรรณ เสาทอน ปองภิรมย์ ปานเกิด สมใจ ดวงแก้ว
จารุวัฒน์ ประยูรพงษ์ ปัทมา ดาวเรืองรัมย์ สมใจ ชุมปักษ์
จารุวัฒน์ ตาเมืองมูล ปารเมษฐ์ มะหัตกุล สมชาย โพธิ์เผือก
จำลอง ศรีสมพงษ์ ปาริชาติ นาคพรมมินทร์ สมชาย จันทน์ชูผล
จำลอง แก้วสุรินทร์ ปาริชาติ สีสันต์ สมชาย หม่อมปุก
จิตรฏณะ คงมณี ปาริชาติ เสนานนท์ สมชาย เลี่ยงโรคาพาธ
จิตรา แก้วมณี ปิติพงษ์ พรรณเชษฐ์ สมเดช วงศ์เทพ
จิตราภรณ์ แซ่หว่อง ปิ่นสุวรรณ เพชรอรุณ สมทรง วังสวัสดิ์
จินดาภา อุบลบาน ปิยทัศน์ จันทสารวิวัฒน์ สมนึก ทองไชย
จินดามัย สีมาวงษ์ ปิยนาท ตองอ่อน สมบัติ จันไตร
จิรกิตต์ มีขำ ปิยพล พรเฮงสกุล สมพงษ์ สระปัญญา
จิรนันท์ ศรีเมือง ปิยวรรณ ชาภูคำ สมพงษ์ ผลบูรณ์
จิรพันธุ์ จันทร์จร ปิยะนันท์ จันทร์หล้า สมพร ดวงสุทา
จิรวัฒน์ ธนะวงศ์ ปิยะพันธ์ แสงทองอร่าม สมพิศ ดวงแก้ว
จิรวัฒน์ วันดี ปิยะมิตร มิตรนอก สมพิศ พูลผกา
จิรวัฒน์ สังข์เงิน ปิยะศักดิ์ คชานนท์ สมฤทัย โมฬี
จิรศักดิ์ ทองสาย ปิยาณี ล้อเธียรประทาน สมลักษณ์ ใต้สว่าง
จิระวัฒน์ ศรีสุภา ปีญา สังวร สมศักดิ์ ทองดี
จิระศักดิ์ โวหาร ปุญญิศา หล้าคำภา สมหญิง แก้วธิตา
จิราพร บุญเลิศ ปุณนิกา สิงห์โท สมหญิง พาภิรมย์
จิราพรรณ เรียบร้อย ปุณิกา แก้วบุญส่ง สมหมาย คงแย้ม
จิราภรณ์ พาพลงาม เปรม เจริญสมพร สมหมาย ปู่ดี
จิราภรณ์ รอดรวยรื่น ผกากรอง แจ่มสะอาด สมาน คำดอนใจ
จิราภรณ์ ตะลังวิทย์ ผกาพันธ์ ขวัญแก้ว สมาน ศรีบุตรดี
จิราภรณ์ แสงม่วง ผกามาศ ญะเมืองมอญ สรชัย โพธิ์ระสะ
จิราวรรณ ขวัญใจ ผดุงกิจ อายะวรรณา สรสิทธิ์ จันทมัน
จิราวัลย์ สอนสะอาด พงษ์ชัย ไชยโรจน์ สราญจิต คำเมืองชัย
จีระพัฒธ์ เกิดมี พงษ์ศิริ ปินะถา สรายุธ เมืองพูน
จีราพร โสภา พนม มาตุเวช สรารัตน์ ปานขลิบ
จีราวรรณ ดวงเงิน พนิดา ศรีคงคา สรารัตน์ เลิศไพบูลย์
จุฑากร ขวัญแน่น พนิตนาฎ แย้มเวช สราวุธ พุ่มหริ่ง
จุฑาพัชร สิริอัครกุล พนิตานันท์ เครือปลูก สราวุธ เตชะศิริวัฒนโกศล
จุฑาภรณ์ แดนชัยภูมิ พรชัย สรรพชัย สว่างจิตต์ ลาภะ
จุฑามาศ ป้อข่วง พรชัย ภาระเวช สัณหณัฐ บุญชูส่ง
จุ๋ม ศรีชัยมูล พรทิพย์ จงสันติ สันติพงษ์ ศรีถาพร
เจตภาณุ แก้วนำเลิศ พรทิพย์ ชาวสวน สัภยา กังหันแก้ว
เจนจิรา บุษรากรณ์ พรทิพย์ กุลด้วง สาคร สายเทพ
เจนจิรา สวนงาม พรทิพา ศิลาอ่อน สาณิยา มะหมัด
เจนจิรา แสงรวม พรทิพา เฉลิมสุข สาธิต สุขสวัสดิ์
เจริญรัตน์ พลับเล็ก พรเทพ เทียมบุญส่ง สาธิตย์ สุทธิวรรค
ฉวีวรรณ บุญมั่น พรเทพ ถาวรสกุลชัยสุข สานุยันต์ จิตจันทร์
ฉัตรชัย เชื้อผู้ดี พรปภัทร สว่างวงศ์ สามารถ หวังพึ่งฉาย
ฉัตรเพ็ชร์ โพธิ์สุข พรพจน์ เปรมโยธิน สามารถ ม่วงไหมทอง
ฉัตรมงคล พรมเพชร พรพิมล พุ่มสุวรรณ สายใจ รัตนจงจิตรกวี
ฉัตรสุดา ฉัตรเกษ พรมรินทร์ จามศรีหะ สายเนตร พรมนอก
เฉลิมชัย กาญจนคเชนทร์ พรรณพัชร ม่วงนาครอง สายฝน นามนไสย
เฉลิมลักษณ์ ทองใหม่ พรรณิพา พาลีพจน์ สำรวย นัยเนตร
ชญาณี มุ่งหาดี พรรณี เลิศเกษม สำราญ จุลนาค
ชญานัญ ขวานทอง พรรวดี จิตตะสุขีกุล สำฤทธิ์ จันทร์พงษ์
ชญาภา จันทวงศรี พรสวรรค์ แสงแก้ว สิงห์มนัส อ่ำขาว
ชฎาพร ศรีสาทร พรสุดา แสนแก้ว สิดาพร ขันทพันธุ์
ชดา นนทสิงห์ พร้อมพงษ์ ทนุกูล สิทธิกร อุ่นใจ
ชนะพล ทองอินทร์ พลับพลึง คนสนิท สิทธิชัย ธนะคำดี
ชนานา ศรีมี พศวรรษ บุญฤทธิการ สิทธิพล คำสาร
ชโนทัย เตียวต่อสกุล พักตร์ศรี จอมเสนา สิริกร สืบศิริ
ชไมกานต์ เอ้กัณหา พัชนีย์ พิมพ์วงค์ สิริญญา กาสุนันท์
ชไมพร มีมานะ พัชรนันท์ สันติวิริยธาดา สิริพร คุโณภาส
ชยพล มากรัตน์ พัชราภรณ์ ปิณฑะสิริ สิริมา บุญฤทธิ์
ชยาภรณ์ ปรีชาเกษตรกิจ พัชราภรณ์ วรรณประภา สิริรัญญา คำชมภู
ชยารพ โสรถาวร พัชราภรณ์ พาณิชย์โชติ สิริวรรณ ขำประสงค์
ชรัตน์ดา อินม่วง พัชราภรณ์ เชื้อเพชร สิริวิมล คงมงคล
ชรินทร นงนุช พัชรินทร์ อิวาโมโตะ สีตีแอเสาะ หะยีอับดุลรอแม
ชลธิชา ควรเสนาะ พัชรี สวยขุนทด สุกฤตา ดวงแสงเหล็ก
ชลธิชา ดวงดี พัชรี สามาพัด สุกัญญา ศรีจันทร์
ชลราณี เหรียญทอง พัชรี โสภา สุกัญญา ศิริพานิช
ชลิตา ฑามาศ พัฒนชัย ทวีศรี สุกัญญา พะณะงาม
ชวกร อามาตย์ พัฒนา นิรังกูล สุกัญญา แซ่เบ๊
ชวลิต ทองวัตร พัณณ์ชยา ธีรสิทธิ์คุณากร สุกัญญา มุขตา
ชวัลนุช อินทะทรายคำ พิกุล ใจจันทร์ สุกัลยา บิลยะแม
ชวิน ประยูรเสถียร พิชชานนท์ เสงี่ยมงาม สุกัลยา กันต์ปภากานต์
ชวิศา วีระนภากุล พิชญาภา หน่อคำ สุกาญจนา คล้ายมาน
ชัชชัย วรธรรม พิชยภัคร์ สิงจานุสงค์ สุคนธ์ทิพย์ ช้างขาว
ชัชรีย์ คำสุข พิชาลิณี คณิวิชาภรณ์ สุคนธา ไชยหะนิจ
ชัญญ์รัชต์ พงศ์รัตนธร พิเชษฐ เพ็ชรล้อมทอง สุจิตร อยู่ป้อม
ชัยญา ประสีกัง พิทักษ์ ดีบุญมี สุจินันท์ ศรีเมือง
ชัยยศ ทวีรติธรรม พินิจ ถาวรรัตนวณิช สุเจตส์ ประสาททอง
ชัยรัตน์ ทรัพย์ผุด พินิต ตันติสุขารมย์ สุชล แก้วประทุม
ชาคริต ศรีดาโคตร พิมพ์ชนก ชนะสงคราม เทวฤทธิ์ ใหญ่แก้ว
ชาญ บูรณะพาณิชย์กิจ พิมพ์ชนก บุญประคม สุชาดา แช่มชื่น
ชาญชัย วิภูษิตโกมล พิมพ์นภัส เรียมสำเร็จ สุชาติ พอดี
ชาญฤทธิ์ สอนสมนึก พิมพร คงอยู่ สุดตา วาปีโส
ชาญฤทธิ์ ภูคำ พิศแพรวพรรณ โพธิยา สุทธภา ชื่นอารมย์
ชาญสิทธิ์ ปัดทุม พิษณุ ด้วงพิบูลย์ สุทธานัติ์ ไทยานันท์
ชาลินี กันล้อม พิษณุ หฤหรรษพงศ์ สุทธิพงศ์ จุ้ยส่องแก้ว
ชาฮ์รูค คารีม อุดดิน พิสิฐ หมุนนุ้ย สุทธิสา ชูประสิทธิ์
ชิงชัย นามนัย พิสุทธินี สรสิทธิ์ สุทรียา ศิลารัมย์
ชิวารัตน์ ธนากุลรังษี พีรภัทร หนูเมือง สุทัศน์ แสงยันต์
ชุติกาญจน์ พูลเงิน พุทธชาติ ก่อสินประสิทธิ์ สุทัศน์ เหินอากาศ
ชุติมา นิรินทร์ พุทธชาติ จันทร์ฤดี สุทัศน์ สีดำ
ชุมพล วงษ์ตาผา พูลศักดิ์ เครืออนันต์ สุธาทิพย์ ประสมทรัพย์
ชุลีพร จันทร์หาฐ พูลศักดิ์ มงขุนทอง สุนทร แสงงาม
ชูกลิ่น คำก้อแก้ว เพชรรัตน์ วงแวงน้อย สุนันทา ทิวาวัลย์
ชูชาติ ยิ่งวัฒนากิจ เพชรรัส ปานทอง สุนาภรณ์ สุระภี
โชคชัย ชัยชนะ เพ็ชรัตน์ โพธิ์แพงพุ่ม สุนิภา นวลขาว
โชคชัย ทรัพย์เรืองเนตร เพ็ญนภา จันทร์พวง สุนิษา สมัค
โชคชัย สุวรรณ เพ็ญนภา อนุดิษฐ สุปรานอม นาคฮวด
โชคชัย ย่อมครบุรี เพ็ญนิภา สมิทธิกรกุล สุปรียา ติรพัฒน์
ญาณศรณ์ แตงเกิด เพ็ญพร วงษ์รัตน์ สุพงษ์ แพรสมบูรณ์
ญาณิกา ธรรมนิตย์ถาวร เพ็ญพักตร์ พูลสาริกิจ สุพจน์ เอี่ยมพงศ์วโรดม
ฐวัฒน์ คงชื่น เพ็ญลักษณ์ เวคะวากยานนท์ สุพรรณี บุษดี
ฐานวัฒน์ เมืองเกิด เพ็ญศรี สง่าแสง สุพัฒน์ ลอดทอน
ฐาปนี ไชยชิต เพ็ญศรี แซ่ซิม สุพัตรา ทำนา
ฐิติกร โสกันทัต เพ็ญศรี ดีนอก สุพาพร โพธิ์แสง
ฐิติพรรณ แย้มจันทร์ เพียงใจ จั่นทับทิม สุภโรจน์ หาญน้อย
ฐิติมา สอวัฒนชาติ ไพฑูรย์ เพ่งผล สุภวัส แซ่โล้ว
ฐิติมา ปรกแก้ว ไพฑูรย์ รุ่งรอด สุภัค กรุดมินบุรี
ฐิติรัตน์ ฤกษ์สมโภชน์ ไพฑูรย์ จริยานพิวาทย์ สุภาพ สายคำมาตร์
ณฐิฏิษา พัดดำ ภคมน ไชยชนะ สุภาพร ติวงค์
ณภัทรา ดอนซุยแปลง ภักดิ์พงศ์ ทิพย์ทอง สุภาพร แสนอินไล
ณยศ เสาว์ทองหยุ่น ภัสราภรณ์ บุญมี สุภาพร ชัยศิริ
ณรงค์ศักดิ์ รินไธสง ภาณุ นาคเกษม สุภาพร ขันธรัตน์
ณวินท์ บุตรนาง ภาณุพงศ์ จูยกปิ่น สุภาพร มหาวงค์
ณอมร ช่วยแก้ว ภาณุวัฒน์ คงบัว สุภาพร มุสิกะพันธ์
ณัชชา สุปินะ ภาวิณี ประทุมวงค์ สุภาพร เขียดจะโป๊ะ
ณัฏฐ์กานต์ ปลื้มจิต ภูบดินทร์ ชิ้นพงศ์ สุภาภรณ์ โชคกิจ
ณัฏฐพล อินทร ภูมรินทร์ หอมกองมณี สุภาภรณ์ ทองแก้ว
ณัฐกานต์ ลิขิตผลผดุง ภูมิศักดิ์ จุลวัลลิภะ สุภารัตน์ นาคประสิทธิ์
ณัฐชญา ชวนจิต ภูริตา ชาญธนาวรากุล สุภาวดี เต๊ะดอเลาะ
ณัฐฐิญา ศิริสัตยาโสภณ ภูวดล ปัญสังกา สุภาวรรณ กลมกล่อม
ณัฐธิชา วงตะลา ภูวนัย มณีโคตม์ สุรชัย แซ่พัว
ณัฐธินี ขันติ ภูษิต เปินใจช่วย สุรชัย ปิ่นแก้ว
ณัฐพงษ์ พรมศรีธรรม มณฑณา อินทร์ใจ สุรเชษฎ์ หุ่นกรีด
ณัฐพงษ์ ไตรปิ่น มณัฐฐภรณ์ เล้าประกอบผล สุรพล ทองทะไว
ณัฐพล บวรจตุวิช มณาพร สุนทรินทุ สุรพล นกดำ
ณัฐพล นามราช มณีรัตน์ วรสาร สุรินทร์ เพิ่มพูล
ณัฐพล กฤษดี มณีวรรณ ยาแสง สุริยา เบญจมาศ
ณัฐยา เณรพงษ์ มนต์ชัย อัฑฒพงษ์ สุริยา นาคไธสง
ณัฐวัฒน์ ทั่งกลาง มนตรี ดำรงวุฒิโชติ สุริสา เม่นทองคำ
ณัฐวัฒน์ จริยวัฒน์สกุล มนสุดา จันทร์ศิริ สุริสา วงศ์สุริย์ฉาย
ณัฐวุฒ จันทะราช มนัญญา ชุ่มนาเสียว สุรีย์พร สามขุนทด
ณัฐวุฒิ สุดสังข์ มยุรา ผ่องจิตต์ สุรีย์ภรณ์ ปักกัง
ณัฐวุฒิ ลิ้มตระกูล มยุรี มาสา สุรีรัตน์ จันทรสงเคราะห์
ณัฐวุธ หมื่นมูล มัทนียา บุบผาอาจ สุรีรัตน์ เพชรหึง
ณัฐิวุฒิ ธรรมสิงห์ มาณพ ธรรมจันทร์ สุลีพร วิทยพันธ์
ดนัย คานดา มานพ เหง้าสารี สุวดี สุวรรณ์
ดรุณี มูลหา มานะชัย มั่นคง สุวรรณา เชิงหอม
ดรุณี กันตสุวรรณกุล มานัด มะโนชิด สุวรรณี ขานฉนวน
ดรุณี สุขสว่าง มาโนช สุขสำราญ สุวิทย์ ทุมมี
ดรุณี จีนคง มุทิตา สัสดี สุวินัย ไชยฤทธิ์
ดวงกมล ถือพัฒน์ มุนินทร์ ปฐมอารีย์ สุหรรษา บุญเสริมสุข
ดวงดาว เตียวระสิงห์ มูฮัมหมัด องศารา เสกสรรค์ วัฒนพันธ์
ดวงนภา เพิ่มพูล เมธยา ชนะพงศ์นิธิกุล โสรญา พลายแก้ว
ดวงเนตร เทพวงค์ เมธิณี เหมือดขุนทด หน่อย โคติวัน
ดวงพร สมบัติวงค์ เมรินทร์ ภูกองชนะ หนึ่งหทัย วัชชวงษ์
ดิเรก สังข์ทอง เมลิษา บุญกัณฑ์ หยาดตะวัน จันทมินทร์
ดุลยพล ชัยมงคล เมษยา แก้วพิทักษ์ หรรษา สุขเกษม
เดชปิยะ เอรัสสะ ไมตรี สองศรี องอาจ เต่าสุวรรณ
เดชยิ่ง เรืองวิเศษ ไมมูน๊ะ เหล็บหลี อจลญา ตั้งกวินวงศ์
เดือน วงษ์ชัน ยวนใจ โปร่งมณี อดิศักดิ์ มะลิต้น
เต็มสิริ ผลาภิรมย์ ยุทธชัย ตีรเจริญวัฒนา อทิตยา พาหุมันโต
เตือนใจ คำแก่น ยุทธนา สีพุมมา อธิวัฒน์ นนทลักษณ์
เตือนใจ หาดคำ ยุทธพงศ์ กิตติขจร อนงค์ เอี่ยมแก้ว
ถนอม ปราบสูงเนิน ยุทธพงศ์ พลเขต อนงค์ พรหมแก้ว
ทเนตร ศรทรัพย์ ยุทธศักดิ์ มิตรมาตร อนวัช จันทร์ละคร
ทรงยศ สินสุข ยุธิดา หาญกล้า อนัญญา ธุระตา
ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ ยุพาภรณ์ ยอดจันทึก อนันต์ เจริญทรัพย์
ทวี มีโชคอุดมพร ยุพิน กิจจารักษ์ อนิรุทธิ์ ปิดตามานัง
ทวีวัฒน์ ยอดพุฒ ยุพิน แก้วประเสริฐ อนุกูล อรอ่อน
ทศพล ทรัพย์อุดม ยุรนันต์ หนองช้าง อนุชสรา กงแก้ว
ทองใบ โพธิจันทร์ เย็นฤดี ผิวสว่าง อนุรักษ์ อ่วมเกิด
ทักษพร ช้างเยาว์ เยาวลักษณ์ ธรรมผง อภิชัย ศรีสุข
ทัณฑิมา บาตรโพธิ์ โยธิน มูลเมือง อภิชาติ อัญชัญ
ทัศนีย์ อุ่นโสภา รณชัย รักชัย อภิญญา เหลี่ยมเจริญ
ทัศวรรณ คุ้มปรางค์ รณชิต สังข์แก้ว อภิญญา วุฒิพิศาล
ทิติวัฒน์ บุญรอด ระพีพรรณ ดีไพร์ อภิญญา จงสุข
ทิม หมื่นอินทร์ ระวีทิวา นงนุช อภิลักษณ์ ศิริจำรูญวิทย์
เทียนไท ศรีกล่ำ รังสรรค์ พินธุ อภิสิทธิ์ ยมพะเนา
ธกร ลาภะสิทธินุกุล รังสิมันต์ บุญฤทธิ์ศิริสกุล อภิสิทธิ์ พรหมหมวด
ธงชัย แสงดิษ รัชญาพร วัตตเสรี อมรรัตน์ จอมภา
ธงชัย ถนอมเงิน รัชดาพร สินทร อมฤทธิ์ สารีเรือง
ธนกร โชติมาภรณ์ รัชดาพร เหล็กดี อรทัย มาชุมแสง
ธนกัลย์ ชูหนู รัชดาวรรณ กันณะ อรทัย ทิศหล้า
ธนณัฐ แอมภารัมย์ รัญญา สีหานาท อรนุช แก้วสุวรรณ์
ธนเดช แสนสัมโรง รัตติกาล แหลมกล้า อรปรียา บุตรจง
ธนพล พิลาบุตร รัตติกาล พริ้งแป้น อรพินท์ นาคสุข
ธนพล เสรีดีเลิศ รัตนพรรณ เอียงแค้ม อรรถชัย ขุนสิทธิ์
ธนพัฒน์ วรรณไสย รัศมี นุชศิริ อรรถพล เอกกัณหา
ธนภัทร ทรัพย์แก้ว รัสติญา เกสรินทร์ อรวรรณ นานา
ธนวรรณ ประสานพานิช รีญาณี ชัญชกร อรอนงค์ แก่นวงษ์
ธนวัฒน์ บุรีรักษ์ รุ่งนภา จันทร์รักษา อรอุมา บัวสุวรรณ
ธนวุฒิ จิรวัฒนโรจน์ รุ้งนภา บุญฤทธิ์ อระพิน วันดี
ธนะชัย แพ่งศรีสาร รุ่งพิทยา วันชา อรัญ แรงเกตุกิจ
ธนัทพร เหล่าสกุล รุ่งอรุณ รักษาภักดี อรุณี พรรณรายน์
ธนันท์ มาตย์วิเศษ รุจ นทีนันทน์ อวยพร คงลือชา
ธนาธิษณ์ พุกซอ รุจิตรา เอกสะพัง อัคเดช ชื่นอารมณ์
ธนิดา ทองบุญเกียรติ รุจีพัชร คงชีพ อัครเดช ปิติอนันต์ศรี
ธนินทร์ เสนไสย์ เรืองรัตน์ นิลรัตน์ อังกูร วรรณไทย
ธนิสร รอดสวัสดิ์ ฤทธิชัย คงปรกติ อังคณา มงคลฤกษ์
ธนิสร พรมพินิจ ลภัสรินทร์ รัตนคำ อังคนาง ปัถพี
ธนู นิพิวรรณ์ ลลิตา บัวระวงค์ อังสนา รามโกมุท
ธรรมรัตน์ จิตรประเสริฐ ละออ ถายา อัจฉรา เมธีกุล
ธวัช แป้นประโคน ลักษณ์นภา จริตกล้า อัจฉรา ครูดงบัง
ธวัชชัย นามราช ลัดดา สมหวัง อัจฉราพรรณ อัศวพันธุ์นิมิต
ธัญญลักษณ์ เรือนทา ลัดดาวัลย์ เหล่าบุตรศรี อัจฉริยาพร เจือจันทร์
ธัญญารัตน์ คำมูล ลัดดาวัลย์ พรมชาติ อัญชลี ว่องกีรติกุล
ธัญญารัตน์ สีสุขใส ลัดดาวัลย์ นันทศรี อัญชลี แย้มกมล
ธัญญาลักษณ์ พุ่มทิม ลิสา พัทธ์วิวัฒน์ศิริ อัญชสา โรจน์บุญนาค
ธัญนันท์ จินดาพร ลูกแก้ว คงใจดี อัญชิสา เทียนศิริโนปกรณ์
ธันยพร บำรุง เล้ง มีสุขดี อัญมณี ปึงเจริญกุล
ธันยพร เขือนนอก ไลยาลีนา พาที อัตตพล ศิริศุขสกุลชัย
ธาดารัตน์ บังเอิญ วงษ์จันทร์ ชื่นแท่น อัศนี เกิดม่วง
ธานี วรภัทร์ วนิดา แถมเดช อาคม ศรีดามา
ธีรเจตส์ สกุลโน วนิดา ศรีขจร อาทร ประกอบเกื้อ
ธีรพล เลี๊ยบประเสริฐ วนิดา จันทร์สมบูรณ์ อาทิตย์ ด้วงใจจิตร
ธีรภัทธิ์ กันทวงษ์ วรนุช คันศร อานนท์ ทิพย์สิงห์
ธีรภัทร์ สุชีวกุล วรพจน์ บูรณกิจเจริญ อานนท์ ดำรงศีล
ธีรยุทธ ติวสูงเนิน วรรณดี ขยันบุตร อานุภาพ ราชวัฒน์
ธีรยุทธ วงษ์ถาวร วรรณภา สมหมาย อาภานันท์ เข็มสม
ธีระกานต์ คำสุข วรรณวิบูลย์ กลิ่นหอม อาภาพร ผลจำนงค์
ธีระนุช ขัดเพ็ชร วรรณวิภา พนมรัมย์ อารีย์วรรณ ลาบุญตา
ธีระพงษ์ หงษ์ทอง วรรณา ทองฟู อารีรัตน์ เรืองไพศาล
ธีระยุทธ นวนลออง วรรณา ร่วมสุข อำพล เชือกกระโทก
นคร สิเนหสาร วรรณิษา สาแม อำพัน ศิลปวิวัฒน์
นครินทร์ อักโข วรรนิศา นิลโนรี อำภา กองวิเชียร
นงลักษณ์ พงษ์สุระ วรรัตน์ บัวขาว อิงอร จึงสิริพรชัย
นทิตา ภาคินวรกิจ วรวลัญช์ เหลืองระลึก อิทธิพร อินรักษา
นที ตันติโลหะกุล วรวุธ แก้วกาฬ อิศรชัย เลิศสินไพศาล
นนทพัทธ์ ชื่นคุ้ม วรสรา บุญอนันต์ อุชุพันธ์ กล่อมเจริญ
นพดล ดังอุโฆษ วรัชยา วีระสัย อุดร โพธิ์เงิน
นพดล รังมาตร วราพร วิชญพงศ์ อุดร ไชยสถาน
นพพร ชินภูมิวสนะ วราพรรธน์ บุญมาธัญรัตน์ อุทัยทิพย์ มาแสง
นพรัตน์ รุ่งฉัตร วราภรณ์ สามลฤกษ์ อุทัยรัตน์ เปาะทอง
นพสิทธิ์ แก้วประเสริฐสิน วราโรจน์ วีระชุมพล อุทิศ ศรีมันตะ
นภัสวรรณ อินเป็ง วรินทร เกิดมณี อุเทน ดอนสระ
นภาวรรณ สุกคง วรีรัตน์ งามจันทร์ อุมาพร จงชิดกลาง
นรินทร์ หนูขาว วรุณ ปานมุข อุมาพร มีหิริ
นริศรา สร้างอำไพ วรุณกาญจน์ วิโรจน์บรรจง อุไรวรรณ แก้วหนู
นเรศ อาจฤทธิ์ วลัยพรรณ บุญธรรมธนะรุ่ง อุไรวรรณ คนดี
นฤชล เมฆประมวล วสันต์ แสนเทพ อุลัยรัตน์ แพงจักร
นฤมล แสนบุตร วัชระ วันมะรักษา อุษา สวัสดี
นฤมล วงค์คำคูณ วัชระ ฉายเนตร อุษา เทียนวิเศษ
นฤมล เมฆจันทร์ วัชราพร พระเจริญ เอกชัย อภิรมย์
นฤมล นักทำนา วัชราวุฒิ สมภูมิ เอกพล จริงจิตร
นฤมล นีระพันธ์ วัชรินทร์ เรืองมาลัย เอกภพ ไทยใหม่
นวพล อาชญาทา วัชรินทร์ เปียนขุนทด เอกรัตน์ เพ็งชมจันทร์
นวมินทร์ พิรุณฉัตรชัยกุล วัชรินทร์ ไชยวรรณ์ เอกราช จะมัง
น้องปอ ปาณวุฒิ วัชรินทร์ คงแก้ว เอกราช อนุรักษ์
นัฏฐกา วิจิตรวาณิชย์พงษ์ วันชัย ขันติวงษ์ เอกราช ชะลอม
นัดที แสนโยธา วันทนา พินิจนรการ เอกวัสส์ อินทร์สวัสดิ์
นัตยา ศรีแพงมล วันนิวัฒน์ คลังกรณ์ เอมอร รัตนมหาวงศ์
นันท์นภัส เด่นดวงไพโรจน์ วันเพ็ญ ชูศรี ไอรดา ผลเจริญ
นันทวัตร สุขใจ วันเพ็ญ ยกกลิ่น DINA LUZ EMPLEO  BINGCO
นันทวัน หาญทะเล วันเพ็ญ ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ JOSE ANGEL  HERNAIZ COTRINA
นันท์ศิริ จิตต์ประวัติ วันวิสา บุญมา ROWELL ALBANCIS BALDOZA
นันทิตา ปานหิรัญ วันวิสา เกตุแก้ว YUXI LIU
นาฏญา ดำเพชร วัศพล ต่วนชัย  
นาถนภา ปรีวัลย์ วาทินี เรืองหิรัญ  
บริษัทจะทำการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคมนี้ ระหว่างเวลา 01.00 – 05.00 น.
กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จะทำการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับปริมาณลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นและพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ขอเรียนให้ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตในเครือของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ทราบว่า  บริษัทจะทำการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคมนี้ ระหว่างเวลา 01.00 - 05.00 น.  ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบเครือข่าย ให้มีความทันสมัย สามารถให้บริการและตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงรองรับปริมาณลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยในช่วงวันเวลาการปรับปรุงระบบดังกล่าว ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ จะไม่สามารถทำรายการดังต่อไปนี้

 • ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านร้านค้าที่ใช้เครื่องรูดบัตรของธนาคารกรุงศรี  แต่สามารถใช้บริการดังกล่าวผ่านเครื่องรูดบัตรธนาคารอื่นได้ตามปกติ
 • เบิกเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็มของทุกธนาคารภายในประเทศได้

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ตามปกติ  ยกเว้น  3D secure websites
การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในครั้งนี้ จะมีผลต่อลูกค้าผู้ใช้บริการบัตรเครดิตและบัตรผ่อนชำระในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้แก่ บัตรเครดิตกรุงศรี  บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์  บัตรเซ็นทรัลเครดิตคาร์ด  บัตรเครดิตเทสโก้โลตัสวีซ่า  บัตรเครดิตเอไอเอวีซ่า บัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่า และซิมเพิลวีซ่าคาร์ด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้บริการของท่านมา ณ โอกาสนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าบัตรเครดิตกรุงศรี บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ โทร. 02 345 6789)

รายชื่อสมาชิกบัตรที่ได้รับรางวัลจากการแลกคะแนนสะสมกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส

บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า ภายใต้การบริหารของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ขอประกาศรายชื่อสมาชิกบัตร  ที่ได้รับรางวัลจากการแลกคะแนนสะสมกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จากรายการส่งเสริมการตลาด ระหว่างวันที่ 1 30 เมษายน  60  สำหรับสมาชิกบัตรที่แลกคะแนนสูงที่สุด จำนวน 4 ลำดับ  ทั้งนี้รางวัลที่พักจะจัดส่งให้กับสมาชิกที่ได้รับรางวัล ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 60 ทางไปรษณีย์ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า โทร. 02 345 6789)

รายชื่อสมาชิกบัตรที่ได้รับรางวัลแลกคะแนนสูงที่สุด จำนวน 4 รางวัล

Member Name Hotel Reward
คุณชุมจิรา  ภู่สุนทรเกียรติ Dusit Island Resort Chiang Rai จำนวน 2 คืน (2,500 บาท/คืน)
คุณชรินทร์  สรรค์พฤกษ์สิน Royal Princess Chiang Mai จำนวน 2 คืน (ราคา 3,500 บาท/คืน)
คุณขจี  นิลหมื่นไวย์ Anantara Bophut Koh Samui Resort จำนวน 2 คืน (ราคา 7,000 บาท/คืน)
คุณยุพา  สุขุมวาท Thulhagiri Island Resort & Spa, Maldives  จำนวน 3 คืน (ราคา 25,000 บาท/คืน)

เรื่องการดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาปฏิเสธรายการ กรณีท่านไม่สามารถใช้ดีล ensogo ได้
เรียนท่านสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
 
กรณีท่านไม่สามารถใช้ดีล ensogo ได้ ท่านสามารถติดต่อมาที่ศูนย์บริการสมาชิกที่เบอร์ 0 2345 6789 หรือส่ง e-mail มาที่ csm@krungsri.com แค่แจ้งชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรเครดิตของท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาปฏิเสธรายการ  โดยเป็นดีลที่ยังไม่ได้ใช้บริการ และไม่หมดอายุนะคะ (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) http://www.firstchoice.co.th/th/ContactUs/Contact.html
 
ท่านสามารถตรวจสอบรายการ โดยส่งเอกสารประกอบดังนี้
 1. สำเนาคูปองที่ระบุเลขที่ หรือ เอกสารยืนยันการซื้อดีล (ประเภทสินค้า บริการ และชื่อร้านค้า)
 2. จดหมายปฏิเสธจากร้านค้า เรื่องการให้บริการ หรือการจัดส่งสินค้า
 3. กรณีติดต่อทางโทรศัพท์ โปรดระบุชื่อร้านค้า เจ้าหน้าที่ และวันที่ติดต่อ
23 เมษายน 2559 - ปิดปรับปรุงระบบ ATM เป็นการชั่วคราว
บริษัทฯ ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบ ATM เป็นการชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 เวลา 01.30 - 02.00 น. โดยท่านสมาชิกจะไม่สามารถใช้บริการเบิกถอนเงินสดจากบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ และ บัตรเครดิตกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า ที่ตู้ ATM และ ADM ของทุกธนาคาร ภายในประเทศ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

The Company would like to announce the temporarily closure of ATM system on Saturdayday 29rd April 2016 from 01.30 am. to 02.00 am. Krungsri First Choice Card and Krungsri First Choice VISA Card will not be available for cash withdrawal at all banks' ATM and ADM (domestic). Sorry for any inconvenience.
20 เมษายน 2559 - ปิดปรับปรุงระบบ ATM เป็นการชั่วคราว

บริษัทฯ ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบ ATM เป็นการชั่วคราว ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 01.30 - 06.00 น. โดยท่านสมาชิกจะไม่สามารถใช้บริการเบิกถอนเงินสดจากบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ และ บัตรเครดิตกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า ที่ตู้ ATM และ ADM ของทุกธนาคาร ภายในประเทศ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

The Company would like to announce the temporarily closure of ATM system on Wednesday 20th April 2016 from 01.30 am. to 06.00 am. Krungsri First Choice Card and Krungsri First Choice VISA Card will not be available for cash withdrawal at all banks' ATM and ADM (domestic). Sorry for any inconvenience.

30 มีนาคม 2559 - การทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนสกุลเงินผ่านบัตรเครดิต
เนื่องจากเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการแก้ไขประกาศว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน โดยกำหนดให้การทำธุรกรรมหรือการลงทุนในสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นธุรกรรมที่สามารถดำเนินการได้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินเท่านั้น 
 
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่ประกาศฯ กำหนด บริษัทจึงมีความจำเป็นที่ต้องระงับการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมหรือการลงทุนในสกุลเงินตราต่างประเทศ ผ่านบัตรเครดิต กับบริษัท ร้านค้า หรือเว็บไซต์ออนไลน์ทั้งหมดที่ไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
1 สิงหาคม 2558 - สงวนสิทธิ์ไม่ให้คะแนนสะสมกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้คะแนนสะสมกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด สำหรับการชำระค่าสาธารณูปโภคและ/หรือค่าบริการรายเดือนต่างๆ ของบริษัท ทีโอที (TOT, TRUE, TT&T ) และการไฟฟ้านครหลวง มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558  เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร.02-345-6789

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่