Marvel Studios' Avengers: Endgame รูดแล้ววาร์ปกับบัตรเฟิร์สช้อยส์ ลุ้นบินลัดฟ้าสู่ดูไบ จักรวาลแห่งความมันส์

Marvel Zone ที่ Dubai’s IMG World of Adventure กับ Krungsri First Choice 

Landing_02_TVC_TrueStory_1018.jpg

#AvengersEndgame #KrungsriFirstChoice #รูดแล้ววาร์ป

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 

 1. สมาชิกบัตรที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ คือ สมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ / บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า / บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม / บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์ / บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ / บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ / บัตรเมกาโฮม เฟิร์สช้อยส์ ที่ทำรายการตามเงื่อนไข
 2. สมาชิกบัตรจะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลโดยลงทะเบียนผ่าน SMS ครั้งแรกครั้งเดียวก่อนทำรายการ และรอรับข้อความยืนยันการลงทะเบียนจากระบบ พิมพ์ EAG (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก (ค่าบริการขึ้นกับผู้ให้บริการ) หรือ ลงทะเบียนผ่าน UCHOOSE Application
  2.1 บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า / บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม มียอดใช้จ่ายเต็มจำนวนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับ 1 สิทธิ์
  2.2 บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า / บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม / บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ / บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์ / บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ / บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ / บัตรเมกาโฮม เฟิร์สช้อยส์ ที่มีการทำรายการผ่านบัตร (ยกเว้นยอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิต) ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ รับ 1 สิทธิ์ โดยสมาชิกจะต้องมียอดเงินต้นคงค้างภายในรอบบัญชีถัดไปไม่ต่ำกว่า 10% ของยอดเบิกถอน
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท รายการในหมวดการซื้อกองทุนต่างๆ (RMF , LTF) หมวดของ Broker ซื้อขายหุ้นต่างๆ รายการซื้อขายเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) มาคำนวณในการรับสิทธิ์เฉพาะยอดรูดเต็มจำนวน ผ่านบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า และ บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม 
 4. เมื่อสิ้นสุดรายการ บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์และพิมพ์หมายเลขสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ /บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า / บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม / บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์ / บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ / บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ / บัตรเมกาโฮม เฟิร์สช้อยส์  ของสมาชิกลงในสลาก ตามจำนวนสิทธิ์ที่สมาชิกได้รับตามเงื่อนไขที่กำหนด สลาก 1 ชิ้นส่วนต่อ 1 สิทธิ์ และจะนำสลากมารวมกันเพื่อจับสลากหาผู้โชคดี โดยบริษัทฯ จะทำการจับรางวัล ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี  11000 ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2562  ตามใบอนุญาตเลขที่ 104/2562 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับฐานข้อมูลบัตรเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลเฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ จนถึงวันที่บริษัททำการมอบรางวัล โดยยึดข้อมูลของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรอง เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป ในกรณีที่มีผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลหลายรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัล
 7. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์ www.firstchoice.co.th ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 และจะส่งข้อความหรือโทรศัพท์ติดต่อแจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการรับรางวัลให้ผู้โชคดีทราบภายใน 15 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ กรณีรายชื่อผู้โชคดีสำรอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำรองบนเว็บไซด์ แต่จะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองกรณีได้รับรางวัลผ่านทางโทรศัพท์
 8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าแต่ละรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 หรือตามที่กฏหมายประกาศกำหนด
 9. สำหรับรางวัลแพ็กเกจ หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีหรือผู้โชคดีสำรองได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลของบริษัทฯ หรือผู้โชคดีไม่ทำการยืนยันการรับของรางวัล ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ หรือภายในระยะเวลาอื่นที่บริษัทฯ กำหนด ตามขั้นตอนและเงื่อนไขการรับรางวัลที่บริษัทฯ กำหนดหรือไม่สามารถเดินทางได้ภายในวันที่บริษัทฯ กำหนด (กรณีได้รับรางวัลเป็นแพ็กเกจทัวร์) ถือว่าผู้โชคดีหรือผู้โชคดีสำรองท่านนั้นสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
 10. รางวัลแพ็กเกจทัวร์ ผู้โชคดีต้องเดินทางตามโปรแกรมที่ทางบริษัทฯ กำหนด พร้อมกันเป็นหมู่คณะ มิสามารถแยกเดินทาง /โอนสิทธิ์/ เปลี่ยนชื่อ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางได้ตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีการเรียกร้องเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นทดแทนได้
 11. ผู้โชคดีจะต้องจัดเตรียมพาสปอร์ต (Passport) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
 12. เที่ยวบินและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของการเดินทางเป็นสำคัญ
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีผู้โชคดีไม่ผ่าน และ/หรือ ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศดูไบ
 14. รางวัลแพ็กเกจทัวร์ประกอบด้วย บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ดูไบ (ชั้นประหยัด), ค่าเข้าชมสถานที่, ที่พัก, อาหาร และรถบัสตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขการรับบัตรชมภาพยนตร์
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท รายการในหมวดการซื้อกองทุนต่างๆ (RMF , LTF) หมวดของ Broker ซื้อขายหุ้นต่างๆ รายการซื้อขายเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) มาคำนวณในการรับสิทธิ์เฉพาะยอดรูดเต็มจำนวน ผ่านบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า / บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม​
 • รายการส่งเสริมการตลาดนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า / บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม / บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ / บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์ / บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ / บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ และ บัตรเมกาโฮม เฟิร์สช้อยส์
 • ลงทะเบียนอย่างถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ก่อนทำรายการเท่านั้น   
 • รับบัตรชมภาพยนตร์ Marvel Studios’ Avengers: Endgame ในเครือ Major Cineplex  20,000 ใบ/ตลอดรายการ ตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • สมาชิกบัตรจะได้รับสิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์โดยลงทะเบียนผ่าน SMS ครั้งแรกครั้งเดียวก่อนทำรายการ และรอรับข้อความยืนยันการลงทะเบียนจากระบบ พิมพ์ EAV (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก (ค่าบริการขึ้นกับผู้ให้บริการ) หรือ ลงทะเบียนผ่าน UCHOOSE Application
 • รับบัตรชมภาพยนตร์ Marvel Studios’ Avengers: Endgame ในเครือ Major Cineplex จำกัด 20,000 ใบ/ตลอดรายการ ตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะที่นั่งปกติ ระบบปกติ2D ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ , อีจีวี ทุกสาขา ,พารากอน  ซีนีเพล็กซ์ ,เอสพลานาด ซีนีพล็กซ์  ,พาราไดซ์  ซีนีเพล็กซ์ ,เมกา ซีนีเพล็กซ์ , หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ , เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ ,พรอมมานาด ซนเพล็กซ์ ,อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, ไดอาน่า ซีนีเพล็กซ์ และ ไอคอน ซีเนคอนิค ยกเว้นควอเทียร์ ซีเนอาร์ต
 • สำหรับบัตรชมภาพยนตร์ Marvel Studios’ Avengers: Endgame โดยสมาชิกบัตรฯสามารถกดรับสิทธิ์ผ่านเมนู E-Coupon พิเศษเฉพาะคุณ (Just for you) ในแอพลิเคชั่น UChoose ให้ท่านภายในวัน หลังจากที่ท่านมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • บัตรชมภาพยนตร์สามารถใช้สิทธิ์สแกน barcode / QR code ผ่านตู้ E-ticket ที่หน้าสาขาในเครือ Major Cineplex หรือใส่รหัส e-coupon ได้ใน Major Movie Plus mobile app เพื่อรับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.62 เป็นต้นไป
 • บัตรชมภาพยนตร์ไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • The Walt Disney Company, Marvel Studios, LLC รวมถึงบริษัทแม่ บริษัทในเครือและบริษัทย่อยแต่ละรายของ The Walt Disney Company, Marvel Studios, LLC จะไม่รับผิดชอบ บริหารจัดการ หรือดำเนินการในลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญโปรโมชั่นนี้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
 
 
 

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่