สมัครง่ายๆ 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนการสมัครกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ คาร์ดทาง www.firstchoice.co.th
  • อ่านรายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขสินเชื่อและการใช้กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด ก่อนที่ท่านจะสมัคร และยินยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขสินเชื่อและการใช้กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด
  • กรอกรายละเอียดให้ครบ และส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร มาที่
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
แผนกการขาย (Telesales)
ชั้น 19 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพ 10330
กรุณาอ่านรายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขสินเชื่อและการใช้กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด ก่อนที่ท่านจะดาวน์โหลดใบสมัคร
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาการใช้สินเชื่อกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์คาร์ด / กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด

ทำที่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
เลขที่ 87/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1. สัญญาฉบับนี้เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สินเชื่อของกรุงศรีง เฟิร์สช้อยส์คาร์ดและ/หรือกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่าคาร์ด (ตามแต่กรณี) และถือเป็นสัญญาการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่สมาชิกทำไว้กับบริษัท โดย

(ก) สำหรับสมาชิกกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์คาร์ด สมาชิกตกลงยินยอมผูกพันและปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญานี้ทุกประการ หรือ
(ข) สำหรับสมาชิกกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่าคาร์ด สมาชิกตกลงและรับทราบว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญานี้เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นซึ่งถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่าคาร์ด โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการใช้สินเชื่อส่วนบุคคล) จะถูกจัดส่งให้กับสมาชิกพร้อมบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า (หรือท่านสามารถตรวจสอบได้จากเว็ปไซต์ของบริษัทที่ www.firstchoice.co.th) ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาฉบับดังกล่าวอาจจะมีความแตกต่างจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาฉบับนี้โดยให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้และให้ถือเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาฉบับใหม่เป็นหลัก ซึ่งสมาชิกควรอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขตามสัญญาทั้งฉบับก่อนตัดสินใจใช้บริการ ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกทำการเปิดใช้บริการกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่าคาร์ดและ/หรือมีการทำธุรกรรมผ่านกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่าคาร์ด (ไม่ว่าจากการใช้วงเงินประเภทใด) แล้ว บริษัทจะถือว่าสมาชิกได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวแล้วและตกลงยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามสัญญาฉบับดังกล่าวทุกประการโดยถือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้โดยสมาชิกไม่จำต้องลงนามในสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวไม่มีผลเป็นการแปลงหนี้ใหม่หรือทำให้ภาระหนี้ใดๆ ของสมาชิกที่มีขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวสิ้นสุดลงแต่อย่างใด

2. ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาฉบับนี้ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (“บริษัท”) ตกลงให้สินเชื่อแก่สมาชิกและสมาชิกตกลงรับสินเชื่อจากบริษัทเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทให้ความเห็นชอบและต้องไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ตามจำนวนเงินที่บริษัทอนุมัติเป็นครั้งคราวและไม่เกินวงเงินที่บริษัทจะพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์ของบริษัท  เมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อ บริษัทจะส่งบัตรสมาชิกให้แก่สมาชิกเพื่อเป็นหลักฐานแสดงรายละเอียดและสถานะของสมาชิกและสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะพึงได้รับ

วงเงินสินเชื่อที่บริษัทอนุมัติตามวรรคแรกเป็นวงเงินสินเชื่อที่บริษัทสามารถทำการพิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อ (ไม่ว่าปรับเพิ่มหรือลด)ในภายหลังโดยพิจารณาจากประวัติและลักษณะการใช้วงเงิน ประวัติการชำระหนี้ ของสมาชิกรวมถึงระยะเวลาที่ท่านเป็นสมาชิกของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ทั้งนี้การปรับเพิ่มหรือ ลดวงเงินต่างๆ ดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบบัญชีหรือตามแต่ที่บริษัท เห็นสมควร ในกรณีที่บริษัทพิจารณาลดวงเงินสินเชื่อหรือไม่อนุมัติวงเงินสินเชื่อให้แก่สมาชิก สมาชิกจะไม่มีสิทธิเบิกถอนสินเชื่อส่วนดังกล่าวจากบริษัทอีก ทั้งนี้ ไม่กระทบกับสินเชื่อที่สมาชิกได้เบิกถอนไปแล้ว ซึ่งสมาชิกจะต้องชำระคืนต้นเงินกู้ และดอกเบี้ยค้างชำระ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายใดๆที่สมาชิกมีหน้าที่ต้องชำระให้แก่บริษัท รวมทั้งหนี้ทุกชนิด ทุกจำนวนที่สมาชิกมีต่อบริษัทภายในกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้กับบริษัท

3. สมาชิกตกลงว่า

3.1) ในกรณีใช้สินเชื่อซื้อสินค้า/บริการจากร้านค้าที่บริษัทให้ความเห็นชอบ

(ก) สินค้า/บริการที่จะใช้สินเชื่อตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าที่บริษัทกำหนดในการซื้อสินค้า หรือใช้บริการแต่ละคราว สมาชิกจะต้องลงลายมือชื่อในเอกสารหรือบนเครื่องรับลายเซ็น (Electronic Sign Pad) หรืออุปกรณ์อื่นใดตามแบบที่บริษัทกำหนดเพื่อเป็นการยืนยันการซื้อสินค้า หรือใช้บริการโดยการใช้สินเชื่อตามสัญญาฉบับนี้

(ข) สมาชิกตกลงให้บริษัทชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการให้แก่ผู้ขายสินค้า และ/หรือผู้ให้บริการแทนสมาชิก และให้ถือว่าสมาชิกได้รับต้นสินเชื่อแล้วโดยสมบูรณ์เมื่อบริษัทชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายสินค้า และ/หรือผู้ให้บริการ โดยให้ถือว่าหลักฐานการจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายสินค้า   และ/หรือผู้ให้บริการเป็นหลักฐานแห่งการใช้เงินสินเชื่อโดยชอบของสมาชิก โดยสมาชิกตกลงผ่อนชำระคืนสินเชื่อค่าสินค้า/บริการเป็นรายงวดเดือนตามที่จะได้ตกลงกับบริษัท


3.2) ในกรณีการเบิกใช้เงินสด/สินเชื่อตามวิธีต่างๆ ในข้อ 4 (ยกเว้นการทำธุรกรรมทางเครื่อง ATM) สมาชิกตกลงให้บริษัทส่งมอบเงินสินเชื่อให้แก่สมาชิก โดยฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่สมาชิกมีอยู่กับธนาคารพาณิชย์ตามที่ระบุไว้ในคำขอสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง และให้ถือว่าสมาชิกได้รับต้นสินเชื่อนับตั้งแต่ที่บริษัทนำเงินเข้าบัญชีดังกล่าว ไม่ว่าสมาชิกจะได้เบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม และให้ถือว่าคำขอรับสินเชื่อและใบนำฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวเป็นหลักฐานแห่งการรับสินเชื่อโดยชอบแล้วของสมาชิก

4. ในการเบิกใช้เงินสด/สินเชื่อ (ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.2) สมาชิกสามารถขอรับต้นเงินกู้เพิ่มเติมได้ ภายใต้การอนุมัติของบริษัทโดย

4.1) ทำคำขอเบิกถอนต้นเงินกู้ตามแบบที่บริษัทกำหนด บริษัทจะส่งมอบต้นเงินกู้ตามที่สมาชิกร้องขอโดยสมาชิกจะต้องลงนามในเอกสารการรับต้นเงินกู้ตามแบบที่บริษัทกำหนด

4.2) ทำคำขอเบิกต้นเงินกู้ทางระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ หรือผ่านทางโปรแกรมของบริษัทผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือระบบ ออนไลน์ หรือระบบเว็บไซต์ของทางบริษัท โดยใช้รหัสประจำตัวที่บริษัทกำหนดและจัดส่งให้สมาชิกหรือที่สมาชิกลงทะเบียนได้มาตามวิธีการเบิกต้นเงินที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ในการเบิกถอนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ข้างต้น  สมาชิกตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายและจำนวนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทั้งหมด  เปรียบเสมือนสมาชิกได้ทำคำขอเบิกต้นเงินกู้ด้วยตัวเองในทุกกรณี ในกรณีการเบิกต้นเงินกู้ทางโทรศัพท์หรือผ่านทางโปรแกรมของบริษัทผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือระบบออนไลน์ หรือระบบเว็บไซต์ของทางบริษัทดังกล่าว ให้ถือต้นเงินกู้จาการเบิกทางช่องทางต่างๆ ดังกล่าวเป็นอีกจำนวนหนึ่งที่สมาชิกได้รับตามสัญญากู้ที่สมาชิกทำไว้กับบริษัทก่อนหน้านี้

4.3) ทำการเบิกใช้สินเชื่อโดยทำธุรกรรมผ่านเครื่อง EDC ณ จุดที่บริษัทเปิดให้บริการดังกล่าว โดยสมาชิกสามารถใช้บัตรในการทำรายการเบิกใช้สินเชื่อผ่านทางเครื่อง EDC ตามวิธีการของบริษัท (ไม่ว่าจะต้องใช้รหัสประจำตัวที่บริษัทกำหนดให้หรือไม่ก็ตาม) และลงลายมือชื่อในเอกสารการเบิกสินเชื่อ (Sales Slip) หรือบนเครื่องรับลายเซ็น (Electronic Sign Pad) หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกและรับสินเชื่อทุกครั้ง ทั้งนี้ในการเบิกถอนด้วยวิธีดังกล่าว สมาชิกตกลงให้ถือต้นเงินกู้ดังกล่าวเป็นเงินกู้อีกจำนวนหนึ่งที่สมาชิกได้รับตามสัญญากู้ที่ทำไว้กับบริษัท

4.4) สำหรับสมาชิกที่สามารถเบิกถอนเงินสด/สินเชื่อผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) สมาชิกสามารถเบิกถอนเงินสด/สินเชื่อจากเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ/หรือธนาคารอื่นที่เข้าร่วมเครือข่ายเอทีเอ็มพูล (ATM POOL) และ/หรือเครือข่ายพลัส (PLUS) (ตามแต่กรณี) โดยการใช้บัตรสมาชิกกับเลขรหัสประจำตัวที่บริษัทออกให้ โดยการใช้บริการเบิกถอนเงินสด/สินเชื่อผ่านเครื่อง ATM สมาชิกรับทราบว่าสมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการดังกล่าวตามอัตราที่บริษัทประกาศไว้ ซึ่งหลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ที่อยู่ภายใต้เครือข่ายมากกว่า 1 เครือข่ายนั้นการเก็บค่าใช้จ่ายจะเก็บเพียงเครือข่ายเดียว/ ครั้ง ตามรายละเอียดที่บริษัทได้แจ้งให้สมาชิกทราบในคู่มือการใช้บริการผลิตภัณฑ์ของบริษัท  
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการขอรับเงินสด/สินเชื่อ บริษัทจะทำการแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป
สมาชิกตกลงว่าการเบิกถอนเงินสด/สินเชื่อโดยการใช้บัตรสมาชิกที่บริษัทออกให้แก่สมาชิกผ่านทางช่องทางต่างๆ ตามข้อ 4 นี้ และ/หรือช่องทางอื่นใดตามที่ตกลงกับบริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) โดยการทำคำขอรับเงินสด/สินเชื่อของสมาชิก (ข) ผ่านทางระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ หรือผ่านทางโปรแกรมของบริษัทผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือระบบออนไลน์ หรือระบบเว็บไซต์ของทางบริษัท (ค) ผ่านเครื่อง EDC และ/หรือ (ง) จากเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ นั้น ให้การกระทำดังกล่าวถือเป็นการแสดงเจตนาการขอเบิกใช้เงินสด/สินเชื่อและให้บรรดาใบนำฝากเงินเข้าธนาคารรายงานการเบิกจ่ายบันทึกโดยเครื่องฝากถอนอัตโนมัติหรือรายการโอนเงินอื่นใดนั้นถือเป็นหลักฐานการรับเงินสด/สินเชื่อโดยชอบแล้วของสมาชิก

5. สมาชิกตกลงชำระดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่บริษัทดังต่อไปนี้


5.1) ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในอัตราที่ตกลงกับบริษัท (รวมเรียกว่า “ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ” เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงในขณะทำสัญญาดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปีและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในอัตราสูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี) ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าอากรแสตมป์และ/หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด ทั้งนี้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่บริษัทสามารถเรียกเก็บได้ตามกฎหมาย โดยจะคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินนับแต่วันที่สมาชิกได้รับหรือถือว่าได้รับสินเชื่อจากบริษัท 
5.2) หากสมาชิกไม่ชำระเงินหรือชำระไม่ครบถ้วน ตามจำนวนที่บริษัทเรียกเก็บในแต่ละเดือนสมาชิกตกลงให้บริษัทนำยอดคงค้างของเดือนนั้น พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่บริษัทเรียกเก็บในขณะนั้น และ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าปรับใดๆ มาเรียกเก็บจากสมาชิกในงวดบัญชีถัดไปทั้งจำนวน

5.3) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่บริษัทได้ประกาศแจ้งไว้ในตารางอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ หรือในเว็บไซต์ของบริษัท อาทิเช่น ค่าติดตามทวงถาม หรือค่าออกบัตรใหม่กรณีสูญหาย หรือชำรุด เป็นต้น และในกรณีที่การติดตามทวงถามหนี้เงินกู้ เนื่องจากการผิดนัดหรือผิดข้อสัญญาใดๆ สมาชิกตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัทจนเต็มจำนวน ซึ่งรวมทั้งค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.4) สมาชิกรับทราบและตกลงว่าค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัญชี (รวมถึงการเบิกเงินสด) เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตที่บริษัทเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับบริษัท ทั้งนี้ หากสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนที่จะทำการแปลงเป็นสกุลเงินบาทเพื่อเรียกเก็บกับบริษัท ทั้งนี้สมาชิกสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก:

กรณีบัตรVISA: http://corporate.visa.com/pd/consumer_services/consumer_ex_rates.jsp

นอกจากนี้ สมาชิกรับทราบและตกลงให้บริษัทคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตราไม่
เกินร้อยละ 2.0 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าว
ข้างต้น

6. สมาชิกตกลงชำระคืนสินเชื่อเป็นรายงวดต่อเดือนตามที่ได้ตกลงไว้กับบริษัท โดยบริษัทจะส่งใบแจ้งยอดบัญชี (ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของใบแจ้งยอดปกติหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์) ทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือให้สมาชิกทำการตรวจสอบจากเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียกเก็บค่างวดจากสมาชิกเป็นรายเดือนล่วงหน้าก่อนถึงวันกำหนดชำระไม่น้อยกว่าสิบ (10) วัน และสมาชิกตกลงชำระค่างวดหรือหนี้อื่นใดรวมทั้งค่าธรรมเนียมใดๆ ให้แก่บริษัทภายในเวลาที่กำหนดในใบแจ้งยอดบัญชี ทั้งนี้ในกรณีที่สมาชิกชำระสินเชื่อก่อนวันที่กำหนดในงวดใดๆ ให้ถือว่าสมาชิกยินยอมให้นำเงินค่างวดดังกล่าวหักเข้าบัญชีเพื่อหักหนี้คงค้างของสมาชิก ณ วันที่บริษัทได้รับชำระเงินจากสมาชิก 
กรณีที่สมาชิกไม่ได้รับ หรือได้รับแต่เห็นว่าใบแจ้งยอดบัญชีที่ได้รับไม่ถูกต้องทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าด้วยประการใด สมาชิกจะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่สมาชิกได้รับใบแจ้งยอดบัญชี บริษัทจะตรวจสอบข้อมูลไม่ถูกต้องตามที่สมาชิกโต้แย้ง และแจ้งผลการตรวจสอบให้สมาชิกทราบโดยเร็วที่สุด หากสมาชิกเพิกเฉยไม่โต้แย้งให้ถือว่ารายการและ ยอดหนี้ ที่เรียกเก็บตามใบแจ้งยอดบัญชีนั้นถูกต้อง เว้นแต่สมาชิกจะพิสูจน์ได้ว่ารายการและ ยอดหนี้ตามที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชี ดังกล่าวไม่ถูกต้องและ ความไม่ถูกต้องนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิด หรือความบกพร่องของสมาชิกเอง ทั้งนี้สมาชิกต้องทักท้วงภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่สมาชิกได้รับใบแจ้งยอดบัญชี 

7. สมาชิกตกลงชำระค่างวด  ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อและค่าใช้จ่ายใดๆที่สมาชิกมีหน้าที่ต้องชำระให้แก่บริษัทตามสัญญาฉบับนี้โดยวิธีดังต่อไปนี้ 

7.1)      ชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทกำหนด หรือชำระเงินผ่านผู้ให้บริการเคาน์เตอร์รับชำระเงินและ/หรือชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด (รวมถึงช่องทางการชำระเงินในรูปแบบอื่นโดยผู้ให้บริการรับชำระเงินอิสระ)  

7.2)      ชำระโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามที่ได้ทำความตกลงไว้ล่วงหน้ากับบริษัทและธนาคาร 

7.3)      วิธีการอื่นๆ ตามที่บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบเพิ่มเติม 
ทั้งนี้ ในการชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ข้างต้น สมาชิกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการแต่ละรายกำหนดและสมาชิกมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินแต่ละรายกำหนด โดยอาจจะชำระให้กับผู้ให้บริการโดยตรงหรือบริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการนี้ในใบแจ้งยอดบัญชีเดือนถัดไป (ตามแต่กรณี) ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของผู้ให้บริการแต่ละราย 
สมาชิกยินยอมให้บริษัทนำเงินที่ได้รับจากสมาชิกไปชำระดอกเบี้ย  ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ  ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่บริษัทเรียกเก็บ และถึงกำหนดชำระหรือค้างชำระอยู่ และหากยังมีเงินคงเหลือจึงนำไปชำระหนี้สินเชื่อที่ถึงกำหนดชำระ หรือค้างชำระอยู่ต่อไป หรือในลำดับก่อนหลังตามที่บริษัทเห็นควร หรือในลำดับก่อนหลังตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดบัญชี 

8. สมาชิกตกลงและรับทราบว่า สมาชิกอาจชำระเงินกู้คืนทั้งหมดก่อนกำหนดตามที่จะได้ตกลงกับบริษัท โดยสมาชิกต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 รอบบัญชี และสมาชิกต้องชำระต้นเงินกู้ส่วนที่เหลือทั้งหมด ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินคำนวณจนถึงวันชำระเงิน ค่าธรรมเนียมและหนี้อื่น ๆ ที่ค้างชำระทั้งหมดแก่บริษัททั้งจำนวนก่อนครบกำหนดเวลาชำระคืนในวันครบรอบกำหนดชำระเงินงวดถัดไป ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าปรับชำระหนี้คืนก่อนกำหนดโดยค่าปรับดังกล่าวจะเท่ากับผลต่างของ (1) จำนวนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่คำนวณบนยอดเงินต้นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ณ วันที่ผู้ถือบัตรเบิกใช้สินเชื่อถึงวันที่ผู้ถือบัตรทำการชำระคืนในวันที่มีการชำระสินเชื่อคืนก่อนระยะเวลาที่กำหนด ลบด้วย (2) จำนวนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่สมาชิกได้ชำระจริงทั้งหมดให้แก่บริษัทจนถึงวันที่สมาชิกมีการชำระสินเชื่อคืนก่อนระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม เมื่อรวมค่าปรับดังกล่าวกับจำนวนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินทั้งหมดที่สมาชิกต้องชำระจะต้องไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทสามารถคิดได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
9.  กรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเหตุแห่งการผิดสัญญาหรือเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญา

9.1) สมาชิกผิดนัดชำระค่างวดที่ถึงกำหนดชำระไม่ว่างวดหนึ่งงวดใดและไม่ว่ากับบริษัทหรือบุคคลใดๆ หรือผิดนัดไม่ชำระหนี้ที่ค้างชำระกับบริษัทเมื่อถึงกำหนดชำระเป็นจำนวนรวมกันตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไปภายในรอบ 6 เดือน 

9.2) สมาชิกไม่ปฏิบัติตนตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้  นอกจากการผิดนัดชำระค่างวดตามข้อ 9.1) และสมาชิกไม่ดำเนินการแก้ไขข้อผิดสัญญาดังกล่าวตามที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบและภายในเวลาที่บริษัทกำหนด 

9.3) สมาชิกแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในการสมัครเป็นสมาชิกไม่ว่าข้อความอันเป็นเท็จนั้นจะได้ปรากฎ  หรือเป็นที่รับทราบของบริษัทในภายหลังการรับเป็นสมาชิก 

9.4) ในกรณีใช้สินเชื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าที่บริษัทให้ความเห็นชอบ และสมาชิกได้รับเงินสดจากผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการแทนสินค้าหรือบริการ โดยการคืนสินค้าหรือเลิกใช้บริการ หรือลักษณะอื่นซึ่งบริษัทเห็นว่าสมาชิกไม่มีเจตนา หรือความประสงค์จะซื้อสินค้า หรือใช้บริการตามวัตถุประสงค์ของการซื้อสินค้าตามปกติ 

9.5) เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของสมาชิกหรือรายได้จากแหล่งที่มาต่างๆ (หรือสมาชิกมีภาระหนี้หรือวงเงินไม่ว่ากับบริษัทหรือสถาบันการเงินอื่นสูงเกินกว่ารายได้)และบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า สมาชิกเป็นผู้มีฐานะการเงินไม่เพียงพอสำหรับการชำระหนี้ หรือสมาชิกประสบปัญหาอื่นใดอันเป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการชำระหนี้ของสมาชิก (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประสบปัญหาการว่างงาน การเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือการทุพพลภาพ) 

9.6) บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสมาชิกใช้สินเชื่อผิดวัตถุประสงค์และ/หรือมีพฤติกรรมหรือคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมในการใช้สินเชื่อ รวมถึงการใช้สินเชื่อเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ หรือมีพฤติกรรมการใช้สินเชื่อในทางฉ้อฉลหรือทุจริต หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปลอมและการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้สินเชื่อ และ/หรือการกระทำอันมีลักษณะฟอกเงิน) หรือเป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

9.7) กรณีที่สมาชิกมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถึงแก่กรรม หรือสาปสูญ หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

9.8) สมาชิกถูกฟ้องในคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย หรือถูกกล่าวหาเป็นคดีอาญา หรือเป็นบุคคลที่ถูกหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจมีคำสั่งให้ยึด/อายัดทรัพย์ หรือมีพฤติกรรมอันถือได้ว่าเป็นการฉ้อฉลบริษัทหรือสถาบันการเงินอื่น 

9.9) เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎกระทรวง และ/หรือประกาศของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญแก่การประกอบกิจการของบริษัทและ/หรือการให้บริการของบริษัทตามสัญญาฉบับนี้หรือบริษัทตัดสินใจยกเลิกการให้สินเชื่อตามสัญญานี้
9.10) ในกรณีที่สมาชิกไม่มียอดคงค้าง ไม่มีค่าใช้จ่ายผ่ายบัญชีของสมาชิก ไม่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชี ไม่ได้มีการติดต่อกับบริษัท และ/หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อสมาชิกได้ (กรณีใดกรณีหนึ่ง) เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 12 เดือน

9.11) กรณีอื่นๆ ตามที่บริษัทจะประกาศให้ทราบต่อไป

10.   เมื่อเกิดเหตุผิดนัดเหตุผิดสัญญา ๆ ตามที่กำหนดในข้อ 9.ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด บริษัทมีสิทธิในการพิจารณาลดวงเงิน หรือระงับสิทธิการใช้บัตรชั่วคราวได้ทันที และในกรณีที่บริษัทได้ส่งคำบอกกล่าวให้แก่สมาชิกตามหลักเกณฑ์การบอกกล่าวตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้  เพื่อแจ้งถึงเหตุแห่งการผิดนัดหรือผิดสัญญา และเตือนให้สมาชิกดำเนินการแก้ไขการผิดสัญญาหรือผิดเงื่อนไขในเวลาที่กำหนด (ในกรณีที่สามารถแก้ไขได้) บริษัทมีสิทธิบอกเลิกการให้สินเชื่อตามสัญญานี้ได้ทันที พร้อมทั้งเรียกให้สมาชิกชำระคืนเงินที่ค้างชำระ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินค้างชำระ ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่สมาชิกมีหน้าที่ต้องชำระให้แก่บริษัท รวมทั้งหนี้ทุกชนิด ทุกจำนวน ที่สมาชิกมีต่อบริษัทได้ทันที และสมาชิกตกลงรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทสำหรับบรรดาความเสียหายที่บริษัทได้รับ หรือพึงได้รับในกรณีการผิดสัญญา ทั้งนี้ การล่าช้าหรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของบริษัทตามกฎหมาย หรือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นไม่ถือว่าบริษัทสละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการดำเนินการใดๆ แก่สมาชิกแต่ประการใด 

11.  ในระหว่างที่มีเหตุผิดสัญญาเหตุใดเหตุหนึ่งเกิดขึ้น (นอกเหนือจากสิทธิตามข้อ 10) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ได้มอบให้กับสมาชิก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่สมาชิกได้รับอัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อในอัตราพิเศษ (ต่ำกว่าอัตราปกติที่ระบุในข้อ 5.1) โดยเมื่อมีเหตุผิดสัญญาเกิดขึ้น บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อพิเศษที่สมาชิกได้รับให้เป็นอัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่ออัตราปกติ จนกว่าแห่งการผิดสัญญานั้นจะได้ถูกแก้ไข โดยไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียมที่บริษัทต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

12. ในกรณีที่บัตรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม หรือสมาชิกประสงค์ขอระงับการใช้บัตร สมาชิกจะต้องแจ้งให้บริษัททราบด้วยวาจาหรือเป็นรายลักษณ์อักษรทันที หลังจากบริษัทได้รับแจ้งแล้วบริษัทจะระงับการให้บริการดังกล่าวภายใน 5 นาที นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง หากบริษัทไม่ได้รับแจ้งดังกล่าวข้างต้น และมีผู้อื่นนำบัตรไปใช้ สมาชิกต้องรับผิดชอบชดใช้หนี้ตามรายการที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมทั้งหนี้ที่เกิดจากการใช้บัตรที่เกิดขึ้นภายหลังจากการแจ้ง หากปรากฏโดยชัดแจ้งว่าภาระหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำของสมาชิกเองสำหรับกรณีการเบิกถอนเงินสด สมาชิกจะต้องรับผิดชอบชดใช้เงินที่เบิกตลอดจนค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจนกว่าบริษัทจะได้รับแจ้งว่าสมาชิกประสงค์จะขอระงับการใช้บัตรและ บริษัทได้ระงับการให้บริการบัตรแล้ว 

13.ในกรณีที่สมาชิกย้ายที่อยู่หรือที่ทำงาน สมาชิกจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้บริษัททราบทันทีโดยทำเป็นหนังสือหรือตามวิธีที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะส่งหนังสือหรือคำบอกกล่าวสำคัญตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้สมาชิกทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ บรรดาเอกสาร หรือหนังสือใด ๆ ที่บริษัทส่งไปยังสมาชิก ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนนำไปส่งเองก็ตาม ถ้าหากส่งไปยังที่อยู่ และ/หรือที่ทำงานตามที่แจ้งไว้ให้ถือว่าส่งให้สมาชิกแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ไม่จำต้องคำนึงว่าจะถึงตัวสมาชิกหรือมีผู้ใดรับไว้หรือไม่ก็ตาม 

14. สมาชิกยินยอมให้บริษัทโอนสิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอกได้โดยบริษัทจะส่งคำบอกกล่าวการโอนให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งรอบบัญชี 

15. สมาชิกตกลงและรับทราบว่าการยกเลิกการขอรับสินเชื่อหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้นั้นจะทำได้เมื่อได้รับความยินยอมจากบริษัท

16. สมาชิกตกลงยินยอมให้บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด/บริษัทข้อมูลเครดิต เปิดเผยหรือให้ข้อมูลเครดิตของสมาชิกแก่บริษัทซึ่งเป็นสมาชิกหรือผู้ใช้บริการของบริษัทข้อมูลเครดิตเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ การออกบัตรเครดิต ตามคำขอสินเชื่อ/ขอออกบัตรเครดิตของสมาชิก และ/หรือรวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการทบทวนสินเชื่อ ต่ออายุสัญญาสินเชื่อ/บัตรเครดิต การบริหารและป้องกันความเสี่ยงตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีสินเชื่อ ชื่อเรียกของสินเชื่อ เลขที่บัญชีสินเชื่อ และ/หรือการโอนบัญชีสินเชื่อเดิมของสมาชิก สมาชิกตกลงและยินยอมให้บริษัทใช้หนังสือให้ความยินยอมฉบับเดิมหรือหลักฐานการให้ความยินยอมที่สมาชิกได้เคยให้ไว้กับบริษัทสำหรับบัญชีสินเชื่อใหม่ได้โดยไม่จำต้องขอความยินยอมในเรื่องดังกล่าวจากสมาชิกอีกเพื่อประโยชน์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

17. ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขตามข้อ 1(ข) ข้างต้น บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่าง ๆ ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบโดยปิดประกาศที่สำนักงานหรือสาขาของบริษัทหรือทาง www.firstchoice.co.th ล่วงหน้าก่อนที่จะถือปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วัน เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน บริษัทจะแจ้งให้ทราบทางจดหมายหรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ให้ถือว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และสมาชิกตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ที่แจ้งให้ทราบแล้วโดยไม่ต้องทำเอกสารหลักฐานใด ๆ ให้แก่บริษัทอีกทั้งสิ้น

18 . ใบสมัครสินเชื่อ หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลที่สมาชิกได้ลงนาม ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม (รวมทั้งที่บริษัทอาจประกาศเปลี่ยนแปลงภายหลัง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ในกรณีที่ข้อความใดข้อความหนึ่ง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สินเชื่อฉบับนี้กลายเป็นข้อความที่เป็นโมฆะ ขัดกับกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ในประการใด ๆ ตามกฎหมายให้ส่วนอื่นๆของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สินเชื่อฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์ ยังคงชอบด้วยกฎหมาย และใช้บังคับได้ตามกฎหมายและไม่เสื่อมเสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ของข้อความดังกล่าวนั้น 
สมาชิกได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้สินเชื่อฉบับนี้แล้วเห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์   และความประสงค์ของสมาชิกทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในใบสมัครสินเชื่อกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์คาร์ดและ/หรือกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่าคาร์ด (ตามแต่กรณี) และสมาชิกจะได้รับสำเนาสัญญาการใช้สินเชื่อกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์คาร์ดและ/หรือกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่าคาร์ด (ตามแต่กรณี) โดยบริษัทจะทำการแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อให้สมาชิกทราบต่อไป


ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่