First Choice  
 


บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ชั้น 1-6, 8-11 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซันส์ เพลส
87/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2345-6789 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3011511534
เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน กรุณาระบุของรางวัลที่ท่านประสงค์จะแลกให้ครบถ้วน
รหัสของกำนัล
Product Code
รายการของกำนัล/สี/ขนาด/รุ่น
Product Description
จำนวน
Quantity
แลกฟรี/คะแนน
Points Only
แลกด้วยคะแนน + เงิน
Points + Baht
คะแนน
Points
เงิน
Baht
รวม
0
0
0
0.0
โปรดหักคะแนนสะสมจากบัญชีกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด หมายเลข
หมายเลขบัตร
จำนวนคะแนนที่หัก
วันหมดอายุบัตร
ยอดรวมคะแนนที่หัก
วันที่สั่งแลก :
กรุณาจัดส่งของกำนัลตามใบแจ้งยอดบัญชี เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
กรุณาจัดส่งของกำนัลตามที่อยู่ที่ระบุ (กรณีไม่ตรงตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต)

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

เงื่อนไข : ในการแลกรับของกำนัลตามโครงการ “KRUNGSRI First Choice Rewards Program ” ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้บริษัทฯ ส่งมอบ ชื่อ-สกุล ที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ผู้จัดสินค้า หรือบริการตามที่ข้าพเจ้าใช้สิทธิ์แลกรับไว้ในแบบฟอร์มนี้
หมายเหตุ : ราคาของกำนัลดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มค่าจัดส่งและค่าประกันภัยสำหรับการจัดส่งของกำนัลภายในประเทศไทย ของกำนัลที่แลกรับทั้งหมดขึ้นอยู่กับจำนวนของกำนัลที่มี การจัดส่งของกำนับตามปกติจะใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ ยกเว้นช่วงหมดเขตแคตตาล็อคหรือสินค้าหมดสต๊อก ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเมื่อเซ็นรับของหรือทดลองใช้ของกำนัลแล้ว และสงวนสิทธิ์ยกเลิกการแลกรับของกำนัล กรณีสมาชิกบัตรส่งแบบฟอร์ม “กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ดส” ยัง บริษัท อยุธยา แคปปิตอล แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ล่าช้าเกินวันหมดเขตแลกรับของกำนัล ตามที่แจ้งไว้ในแคตตาล็อก/ บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจำหน่าย หรือให้บริการ ในกรณีที่ของกำนัลหรือบริการที่ให้กับสมาชิกชำรุดเสียหายหรือมีข้อบกพร่องใดๆ ให้สมาชิกบัตรฯ ติดต่อกับทางบริษัทผู้จัดจำหน่ายโดยตรง ตามชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้จัดจัดจำหน่ายได้แจ้งไว้