First Choice  
 

  1. ชำระโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารท่านสามารถเลือกให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย โดยไม่เสียค่าบริการ โดยศึกษาได้จากตารางรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  2. ท่านสามารถขอแบบฟอร์ม “ระบบหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit)” ได้ที่เคาน์เตอร์กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ เช่นที่ เทสโก้โลตัส บิ๊กซี คาร์ฟูร์ เพาเวอร์มอลล์เป็นต้น หรือขอรับจากฝ่ายบริการลูกค้า หมายเลข 0-2345-6789 จากนั้นกรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์และลงชื่อ/ ลายเซ็นให้เหมือนกับที่ให้ไว้กับธนาคาร นำแบบฟอร์มที่กรอกสมบูรณ์แล้วติดต่อ “สาขาธนาคาร” ที่ท่านมีบัญชีอยู่ตามที่ได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม เพื่อให้ธนาคารดำเนินการรับรองลายเซ็นต่อไป หรือฝากพนักงานกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์เข้ามายังบริษัทฯ ระบบหักบัญชีอัตโนมัติจะมีผลใช้ได้เมื่อ “ใบแจ้งยอดชำระเงิน” ของท่านมีข้อความแจ้งถึงการเริ่มหักบัญชี

  3. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ท่านสามารถนำใบชำระเงินผ่านธนาคารที่บริษัทจัดส่งให้กับท่านในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนพร้อมเงินสดหรือเช็ค ไปชำระ ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย โดยมีค่าบริการต่ำสุด 10 บาทและสูงสุด 30 บาท โดยศึกษาได้จากตารางรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  4. ทั้งนี้การชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจะใช้เวลา 2 วันทำการหลังจากที่ท่านชำระเงิน
    ในกรณีที่ท่านชำระเงินด้วยเช็คธนาคารจะต้องเป็นเช็คของสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น ทั้งนี้กรุณาเขียนหมายเลขสมาชิกของท่านบนด้านหลังเช็คทุกครั้ง

  5. ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ ท่านสามารถเลือกชำระค่าบริการที่ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยชำระเป็นเงินสด พร้อมค่าบริการครั้งละ 10 บาท ชำระได้มากที่สุด 50,000 บาทต่อรายการ

  6. ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ณ ศูนย์บริการกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ หรือตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และร้านเซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา โดยชำระเป็นเงินสด พร้อมค่าบริการครั้งละ 15 บาท ชำระได้มากที่สุด 30,000 บาทต่อรายการ

  7. ชำระผ่านห้างเทสโก้โลตัสทุกสาขา โดยชำระเป็นเงินสดโดยไม่จำกัดจำนวนสูงสุด พร้อมค่าบริการครั้งละ 10 บาท

  8. ชำระผ่านมือถือ หากท่านใช้โทรศัพท์มือถือเครือข่าย True ท่านสามารถชำระผ่านบริการ True Money โดยพิมพ์รหัสบริษัท FC หรือหากท่านใช้โทรศัพท์มือถือเครือข่าย AIS ท่านสามารถชำระผ่านบริการ MPay โดยพิมพ์รหัสบริษัท 489 โดยทั้งสองเครือข่ายคิดค่าบริการ 10 บาทต่อครั้ง